Νημερτής
English   Ελληνικά 

Nemertes > Ακαδημαϊκό Καταθετήριο > Μεταπτυχιακές Εργασίες > Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ) >

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/10889/3210

Title: Ανάπτυξη εφαρμογής προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς για ατομική του χρήση
Authors: Σπυροπούλου, Παναγιώτα
Issue Date : 2009-05-15
Keywords: Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς
Κλινικά πληροφοριακά συστήματα
Keywords (Translated): Computer based patient record
Clinical information systems
Abstract: Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος κάθε πολίτη της χώρας αποτελείται από ιατρικές πληροφορίες που παράγονται γι' αυτόν, σε οποιονδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε κάθε Κέντρο Υγείας εγκαθίσταται πλήρης υποδομή για την τήρηση και ενημέρωση στοιχείων του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και για την πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία τηρούνται σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας όλων των κατοίκων που υπάγονται σε αυτό. Ο οικογενειακός και ο προσωπικός ιατρός υποχρεούται να ενημερώνει τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασφαλισμένων που τον έχουν επιλέξει με τις πληροφορίες οι οποίες παράγονται από τον ίδιο. Ο πολίτης – ασθενής θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να λαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή έναν προσωπικό ιατρικό φάκελο ο οποίος θα τον διευκολύνει στην πρόσβασή του στις υπηρεσίες υγείας της χώρας και στην άμεση εξασφάλιση παροχής αναγκαίων πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με την υγεία του. Ο προσωπικός ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος μπορεί να περιέχει και άλλες προσωπικές πληροφορίες που αποτυπώνουν αναλυτικά την πιο πρόσφατη κατάσταση του ασθενούς (π.χ. μετά από έκτακτη εισαγωγή ή επίσκεψη σε ιατρό), οι οποίες θα μπορούν να τροποποιηθούν και από τον ίδιο. Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός τέτοιου προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου με την αξιοποίηση τεχνολογιών βάσεων δεδομένων και Διαδικτύου.
Abstract (Translated): The electronic medical file of each citizen of country is constituted by medical information that is produced for him, in any institution of benefit of services of health. In each Centre of Health is installed complete infrastructure for the observation and briefing of elements of electronic medical file and for the access in elements which are observed in other institutions of benefit of services of health of all residents that be governed in this. The familial and personal doctor is compelled to inform the electronic medical files secured that have selected him with the information that is produced by the himself. The citizen - patient will be supposed has also the possibility receives in electronic form a personal medical file which will facilitate him in his access in the services of health of country and in the direct guarantee of benefit of necessary information and given relative with his health.The personal electronic medical file can contain also other personal information that impresses analytically the most recent situation of patient (eg after extraordinary import or visit in doctor), that might be also modified from himself. The diplomatic work aims at as the growth of such personal electronic medical file with the exploitation of technologies of bases of data and Internet.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος
iatr_fakelos.pdf2.04 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε

Όλα τα τεκμήρια στη Νημερτή προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, με όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

 

Επικοινωνία
Τ: 2610 969625 | e-mail
Τ: 2610 969626 | e-mail

Νημερτής: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήση λογισμικού DSpace © 2002-2011, DuraSpace
Nημερτής web2.0: