Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/8371
Title: Ορυκτοχημική μελέτη ρυολιθικών λαβών περλιτικής υφής της νήσου Μήλου
Authors: Φιλίππου, Αγγελική
Issue Date: 2015-03-02
Keywords: Ρυόλιθοι
Μήλος
Περλίτης
Keywords (translated): Rhyolites
Milos island
Perlite
Abstract: Οι ορυκτοί πόροι είναι απαραίτητη συνιστώσα για τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την ποιότητα ζωής, καθιστώντας τη διαθεσιμότητά τους πολύτιμo αγαθό και πλουτοπαραγωγική πηγή μίας χώρας. Η Ελλάδα είναι μία από της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικότατο ορυκτό πλούτο. Η μεγάλη ποικιλία των ορυκτών και μεταλλευμάτων που απαντώνται στην ελληνική επικράτεια, η ποιότητα, αλλά και η ποσότητά τους καθιστά την εκμετάλλευσή τους μια εξαιρετικά βιώσιμη και προσοδοφόρα δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ελλάδα, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η μοναδική χώρα παραγωγής χουντίτη, πρώτη χώρα στην παραγωγή περλίτη, δεύτερη χώρα στην παραγωγή κισσήρεως (ελαφρόπετρας) και μπεντονίτη, καθώς και πρώτη στην εξαγωγή προϊόντων λευκόλιθου/μαγνησίτη στην ΕΕ. Ο περλίτης, ο οποίος αποτελεί και αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, είναι ένα υαλώδες όξινο ηφαιστειακό πέτρωμα, με κύριο χαρακτηριστικό την περλιτική του υφή και την ικανότητα του να διογκώνεται έως και είκοσι φορές του αρχικού του όγκου, χαρίζοντας του εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Οι κυριότερες χρήσεις του περλίτη είναι σε οικοδομικές εργασίες, ως μονωτικό ή ως αδρανές συστατικό σε προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, στην διήθηση, ως ενδιάμεσο διηθητικό φίλτρο κατά το διαχωρισμό υγρού στερεού, στην κρυογενετική, ως μονωτικό, καθώς εμποδίζει τη μετάδοση της θερμότητας, στην κηπουρική, ως προσθετικό στο χώμα για τη διατήρηση της υγρασίας, ως προσθετικό σε πλαστικά, απορρυπαντικά κτλ. Το πιο σημαντικό κοίτασμα περλίτη στον ελλαδικό χώρο είναι το κοίτασμα της Μήλου. Το νησί της Μήλου, είναι τμήμα του εξωτερικού μετώπου του νησιωτικού ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου και διέπεται από ασβεσταλκαλική ηφαιστειότητα. Τα πετρώματα που απαντώνται στο νησί είναι κυρίως ηφαιστειακά προϊόντα, με εναλλαγές πυροκλαστικών προϊόντων, χερσαίας απόθεσης και τοφφιτών, που έχουν αποτεθεί σε θαλάσσιο περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία, αναλύθηκαν 15 δείγματα ρυολιθικών λαβών περλιτικής υφής, από τις περιοχές πλησίον των ηφαιστειακών κέντρων του Τράχηλα και της Φυριπλάκας, με βασικό σκοπό τη μελέτη των ορυκτολογικών και των χημικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και το βαθμό της εξαλλοίωσης που έχουν υποστεί, λόγω των καιρικών συνθηκών. Τα δείγματα των ρυολιθικών λαβών περλιτικής υφής μελετήθηκαν τόσο μακροσκοπικά όσο και μικροσκοπικά, μέσω λεπτών τομών. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις και εξετάσθηκε ο βαθμός εξαλλοίωσής τους με τη χρήση της μεθόδου Isocon, ενώ προσδιορίστηκε και η κινητικότητα των στοιχείων κατά την εξαλλοίωση. Τέλος, με τη βοήθεια της υπέρυθρης φασματοσκοπίας FTIR και NIR προσδιορίσθηκε η παρουσία του περιεχόμενου νερού στα υπό μελέτη δείγματα, δίδοντας πληροφορίες για τις μεταβολές που παρουσιάζονται κατά την εξαλλοίωση του περλίτη, λόγω των καιρικών συνθηκών.
Abstract (translated): The mineral resources are a necessary component for the sustainability of economic development and quality of life , making their availability a valuable asset and resource of a country . Greece is one of the EU countries with important minerals . The wide variety of minerals and ores found in Greek territory , their quality, and their quantity, is making their exploitation a very viable and lucrative activity . Indicatively Greece , worldwide , is the only country producing huntite, first country in producing perlite, second country in the production of pumice stone and bentonite , and the first to export products of Magnesite in the EU. Perlite , which is the subject of study of this paper , is a glassy acid volcanic rock , with the typical perlitic texture and its ability to swell up to twenty times its original volume , is giving it excellent thermal and sound insulation properties . The main uses of perlite is in carpentry , as insulation or as an inert ingredient in precast concrete, in infiltration , as an intermediate filter at the solid liquid separation, in cryogenetics as insulation , because it prevents the transmission of heat , in horticulture , as an additive to soil to retain moisture , as an additive in plastics, detergents , etc. The most important ore perlite in Greece is the deposit of Milos . The island of Milos is part of the outer face of the volcanic island arc in the southern Aegean and governed by calc alkaline volcanism . The rocks found on the island is predominantly volcanic products , with alternating pyroclastic products of land deposition and toffiton, deposited in a marine environment . In this paper, we analyzed 15 samples of rhyolitic lavas with perlitic texture , from the areas near the volcanic centers of Trachilas and Fyriplaka , with main purpose to study the mineralogical and chemical characteristics, and the degree of alteration that have suffered because of weathering . The samples of rhyolitic lavas and perlitic texture studied both macroscopically and microscopically , through thin sections . Also , chemical analyzes were performed and examined the degree of alteration with the use of the method Isocon, while determining also the mobility of elements during alteration . Finally , with the help of infrared spectroscopy FTIR and NIR, we determined the presence of water content in the studied samples , yielding information about the changes that occur during the alteration of perlite , due to weathering. conditions .
Appears in Collections:Τμήμα Γεωλογίας (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ.pdf6.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.