Σχετικά με τη Νημερτής

Η Νημερτής είναι η βάση που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει όλη την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως ακαδημαϊκό καταθετήριο για τις διδακτορικές διατριβές και τις μεταπτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

H Νημερτής έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Νημερτούς έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Τηλεφάεσσα. Η Νημερτής έχει αναπτυχθεί με το λογισμικό DSpace (DuraSpace) και υλοποιεί το πρωτόκολλο συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PHM, βάσει του οποίου καθίσταται αναζητήσιμη από διάφορους διεθνείς δικτυακούς τόπους, συσσωρευτές και μηχανές αναζήτησης. Ευρετηριάζεται από από διάφορες βάσεις, συσσωρευτές, μηχανές αναζήτησης πληροφορίας ανοικτής πρόσβασης.

Η Νημερτής υιοθετεί τις αρχές των Ανοικτών Βιβλιογραφικών Δεδομένων και διαθέτει τα μεταδεδομένα των εργασιών που φιλοξενούνται σε αυτή σύμφωνα με την άδεια Open Database License. Η άδεια προβλέπει την αναφορά στην πηγή προέλευσης και την παρόμοια διανομή των μεταδεδομένων και μόνον αυτών.

Σημείωση για τα Πνευματικά δικαιώματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων στη Νημερτή ανήκουν στον συγγραφέα, ο οποίος, κατά τη διαδικασία υποβολής εκχωρεί στη ΒΚΠ το μη-αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής, μεταφοράς και/ή διανομής της εργασίας του.

Η πρόσβαση στα τεκμήρια που βρίσκονται στη Νημερτή επιτρέπεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση με την προϋπόθεση της αναφοράς του συγγραφέα και των πλήρη βιβλιογραφικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας διάθεσης του τεκμηρίου, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική εκμετάλλευσή του χωρίς έγγραφη συναίνεση/άδεια από τον ίδιο τον δημιουργό.

Προσωπικό

Για την υλοποίηση της εργάζονται οι:

Στο παρελθόν η Νημερτής έχει ουσιωδώς υποστηριχθεί από την εργασία των:

Επικοινωνία

Για θέματα υποβολών και χρήσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Δέσποινα Γκόγκου (2610 969626, e-mail).


About Nemertes

Nemertes is the repository that aims to host the scientific and research production of University of Patras, Greece. At the present time Nemertes operates as the institutional repository for doctoral theses and post-graduate courses dissertations of the University of Patras.

A significant part of the Nemertes development has been funded by the Project Telephaessa (webpage in Greek). Nemertes is powered by the DSpace software (DuraSpace) and implements the interoperability standard OAI-PMH, based on which is searchable by various portals, aggregators and search engines. Nemertes is indexed by various, search engines, portals and aggregators.

Nemertes endorses the principles of the Open Bibliographic Data and disposes the metadata of the works in it according to the Open Database License. The License require the attribution and the share-alike distribution of the metadata and only of these.

Staff

For the development and the operation of Nemertes the following persons are working:

In the past, Nemertes has been substantially supported by the following:

Contact

For submission and usage issues you may contact Despoina Gkogkou (+30 2610 969626, e-mail).

Ευρετηρίαση / Indexing