Η Νημερτής είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο, που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Λειτουργεί κυρίως ως η συλλογή για τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, αλλά φιλοξενεί και άλλου τύπου υλικό, όπως είναι οι τεχνικές αναφορές των ερευνητών του Πανεπιστημίου, οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ, οι δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ, κλπ.

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

1. Διατριβές και Εργασίες

Η κύρια συλλογή για τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Logo

2. Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίου Πατρών

Η συλλογή των δημοσιεύσεων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Logo

3. Tεχνικές Αναφορές

Συλλογή που φιλοξενεί τεχνικές αναφορές και έγγραφα προόδου ερευνητικών έργων που εκπονούνται από ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Logo

4. Αποδελτίωση περιοδικού τύπου

Ο χώρος αποθήκευσης των αποκομμάτων του περιοδικού τύπου που επιμελείται το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Logo

5. Δημοσιεύσεις Β.Κ.Π.

Η συλλογή των δημοσιεύσεων του προσωπικού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφορήσης του Πανεπιστημίου Πατρών.