Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/10279
Title: Πρόκλος. Μελέτη του πρώτου βιβλίου της πραγματείας της "Περί της κατά Πλάτωνα Θεολογίας" : προς μία εξήγηση της Πλατωνικής Μεταφυσικής
Authors: Κώνστα, Παρασκευή
Keywords: Μεταφυσική γνωσιοθεωρία
Θεολογία
Διαλεκτική
Αγαθόν
Εν/Ον
Ενάδα
Θεοί
Θεοντολογική εκτύλιξη
Νους
Ψυχή
Σώμα
Φύσις
Καθόλου
Keywords (translated): Metaphysics epistemology
Theology
Dialectic method
Good
Unit/Being
Henads
Gods
Production process of gods and beings
Intellect
Soul
Body
Nature
Abstract: Η θεματική κατεύθυνση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, όπως και ο τίτλος της αναδεικνύει με σκοποθετικό τρόπο, συνίσταται στην βάση μίας προσπάθειας συστηματοποίησης των θεματικών στοχοθεσιών του πρώτου βιβλίου της πραγματείας του Πρόκλου Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας. Πρόκειται για μία εξάτομη πραγματεία, η οποία τοποθετείται σε ένα ιδιαιτέρως ώριμο στάδιο της συγγραφικής δραστηριότητας του νεοπλατωνικού στοχαστή. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη μας εστιάζει στα θεματικά κέντρα ανάπτυξης αυτού του εισαγωγικού εγχειρήματος του Πρόκλου, ενώ συγχρόνως, ενσωματώνει την ερευνητική διάθεσή μας σε ορισμένες συλλογιστικές αναπτύξεις του, τόσο των βιβλίων εκείνων που ακολουθούν όσο και προγενέστερων χρονολογικά εργασιών του. Από την άλλη πλευρά, η σύνολη ερευνητική μελέτη μας εστιάζει με σκοποθετικό και εξηγηματικό τρόπο στην πλατωνική φιλοσοφία και, ειδικότερα, στην πλατωνική μεταφυσική. Το εν λόγω ζήτημα εκτείνεται με αναλυτικό τρόπο στο πλαίσιο του οικείου μας εγχειρήματος, καθώς ακολουθεί όσο το δυνατόν με συνέπεια την ίδια την συλλογιστική και επιχειρηματολογική εκτύλιξη του νεοπλατωνικού στοχαστή. Εδώ ακριβώς παρατηρείται ως θεμελιώδης συγγραφική συνθήκη ανάλυσης η αναφορά του Πρόκλου στο ιδιαιτέρως εξειδικευμένο και, ταυτοχρόνως συνυφαινόμενο με άλλα, περιεχόμενο πλείστων πλατωνικών διαλόγων. Ως εκ τούτου, η σύλληψη της πλατωνικής μεταφυσικής ή θεολογίας από τον νεοπλατωνικό Πρόκλο τίθεται στο πλαίσιο του ερευνητικού ενδιαφέροντός μας και καθιστά αναγκαία προϋπόθεση συλλογιστικής ανάπτυξής της τόσο την κατανόηση του φιλοσοφικού συστήματός του, όσο και την κατανόηση του τρόπου διά του οποίου ο Πρόκλος εμπνέεται από την σύνολη πλατωνική σκέψη. Στην εισαγωγή της παρούσας μελέτης μας αναλαμβάνουμε το εγχείρημα να αναδείξουμε με συνοπτικό τρόπο το θεο-οντολογικής ποιότητας φιλοσοφικό σύστημα του νεοπλατωνικού σχολάρχη, καθώς επίσης, και το σύμπλοκο των σχέσεων, αλλά και των φιλοσοφικών εκείνων προβληματισμών που ανακύπτουν κατά την διάρκεια της εκκίνησης του νεοπλατωνικού ρεύματος και, πρωτίστως, κατά την διάρκεια της συγγραφικής δραστηριότητας του Πρόκλου. Όθεν, τα θεματικά κέντρα στα οποία στρεφόμεθα με ενδελεχή μελέτη αφορούν: i) στον θεολογικό χαρακτήρα που παρουσιάζει ο πλατωνικός διάλογος Φαίδρος, ii) στους μεθοδολογικούς ή διδακτικούς τρόπους του Πλάτωνος αναφορικά με τα θεία, iii) στην ανάδειξη μίας συστηματοποιημένης μεταφυσικής θεωρίας του Πλάτωνος, iv) στην παρουσίαση του περιεχομένου του πλατωνικού διαλόγου Παρμενίδης και του τρόπου διά του οποίου διάγραφεται με συστηματικό τρόπο η ίδια η πρωταρχική αρχή του Ενός καθώς, επίσης και οι επιμέρους εκτιλύξεις του Ενός-Όντος, v) στην διάγνωση των συλλογιστικών επιχειρημάτων του Πρόκλου περί της ύπαρξης των θεών και, εν κατακλείδι, vi) στην παρουσίαση των ουσιωδών θείων ιδιοτήτων. Στην βάση των αναφερθέντων ερευνητικών κέντρων οδηγούμεθα συμπερασματικώς σε μία προϋπάρχουσα υπερβατικής ποιότητας οντολογική διάρθρωση η οποία ενσωματώνει, συνυφαίνει και εξελίσσει την μεταφυσική περιοχή σε κοσμολογικό ή φυσικό/κοσμικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, τα ζητήματα εκείνα τα οποία εμφανίζονται με ερευνητικό τρόπο κατά την διάρκεια της συγγραφικής διάθεσής μας ευρίσκονται ενώπιον των πρώτων εκτιμήσεών μας προς επίλυση. Το εξελικτικό και διαβαθμιζόμενο θεοντολογικό μοντέλο του νεοπλατωνικού στοχαστή αναδεικνύει την έννοια της δύναμης, της ενέργειας, και τα ενδιάμεσα οντολογικά επίπεδα, ενώ, συγχρόνως, τοποθετεί τις πλατωνικές Ιδέες σε ένα ιδιαιτέρως υποδεέστερο επίπεδο του Νου, τον θεό-Δημιουργό του πλατωνικού Τίμαιου να ευρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο οντολογικό επίπεδο νοητού-νοερού και, εν κατακλείδι, τον πλατωνικό διάλογο Παρμενίδης να αποτελεί το κλειδί της μεταφυσικής ή θεολογικής θεωρίας του Πλάτωνος. Η σχέση μεταξύ της φιλοσοφίας και της θεολογίας εισέρχεται με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο στο προσκήνιο, το οποίο δεν θέτει ουδεμία προοπτική σύγκρουσής τους αλλά, πολλώ μάλλον, μία συστηματική συνεργασία τους, διατηρώντας από κοινού ως σταθερά τους την ίδια την Ύπαρξη και την μυστική πρωταρχική Αρχή του Ενός-Αγαθού.
Abstract (translated): The main subject of this master of science degree thesis, as its title bears, depends on an effort, which regards to a systematisation of the thematic purposes of the first book of Proclus’ treatise Platonic Theology. More specifically, this Proclus’ treatise consists of six books and is chronologically placed in the most mature level of his writing activity. Therefore, this study focuses on thematic cores of Proclus’ introduction in an analyzing manner and at the same time, including our disposition for research on some of his views and arguments of books which follow and, also, on some of his prior works. On the other hand, the whole research study focuses on the platonic philosophy and, more specific, to the platonic metaphysics in a purpose setting and explanatory manner. This matter will extend within our researche’s venture in an analyzing manner, as we consistently follow Proclus’ argumentative syllogisms. On this basis, we observe as a fundamental factor of his analyzing way of writing, the reference that Proclus makes to the especially specific and, at the same time, related with others, contents of many platonic dialogues. Hence, the understanding of the platonic metaphysics or theology by the neoplatonic Proclus is placed in the centre of our research. For our argumentative extension, this understanding presupposes necessarily both the exceptional knowledge of Proclus’ philosophical system and the realization of the way that Proclus is inspired from the whole platonic thought. In the introduction of our study, we attempt to show in summary the theo-ontological philosophical system of the neoplatonic Academy’s principal and, also, both the relations’ complex and philosophical questionings which appeared at the start of the Neoplatonism’s tradition and primarily, during the times Proclus’ writing activity. Thus, the thematic centers in which we thoroughly turn our research’s concern to are: i) the theological character which the platonic dialogue Faidros presents, ii) the methodological or teaching ways of Plato which regards to theia, iii) the showing of a metaphysically structured theory of Plato, iv) the presentation of the platonic dialogue Parmenides’ content and the way through which the first Principal of the One appeared, as well as the particular progresses of the One-Being, v) the diagnosis of Proclus’ argumentative syllogisms which concern the existence of gods and, finally, vi) the presentation of the essential qualities of gods. On the basis of the abovementioned researched subjects, we conclude that there is a preexisting transcendent ontological structure which includes, connects and evolves the metaphysical area in a cosmological or physic level. Therefore, the issues which appear in a researching way during our writing disposition tend to be solved on basis of our first estimate. The evolutionary and hierarchical theo-ontological model of neoplatonic thinker shows the nature of the “productive” power, action and the ontological states or levels in between. In parallel, we estimate that Proclus places the platonic Ideas into a quite lower level, that of Nous, and the god-maker of the platonic dialogue Timaeus in the intermediate level of noeton-noeron. Finally, we can deduce for sure that the platonic dialogue Parmenides is the key of the metaphysical or theological theory of Plato. The relationship between philosophy and theology sees the light in a really unconventional way, which doesn’t hold any perspective of conflict between them at all. Conversely, there is collaboration between these epistemological areas, as they keep the basis sense of the Existence and the mystic primary Principle of One-Good.
Appears in Collections:Τμήμα Φιλοσοφίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Konsta(phis).pdf4.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.