Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/10671
Title: Ελληνικές μικροπολυεθνικές επιχειρήσεις
Other Titles: Greek micromultinationals firms
Authors: Μπαρούνης, Κωνσταντίνος
Keywords: Μικροπολυεθνικές επιχειρήσεις
Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις
Στρατηγικές
Ηγεσία
Παγκοσμιοποίηση
Κατάταξη
Keywords (translated): Micromultinational firms
Small and medium Greek firms
Strategies
Leadership
Globalization
Classification
Ancient Greek sandals
Pollfish
Taxibeat
Chillbox
Green Cola
Abstract: Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση ενός νέου σχετικά πεδίου της οικονομικής επιστήμης και πιο συγκεκριμένα τις λεγόμενες μικροπολυεθνικές επιχειρήσεις. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί διογκωμένων επιχειρηματικών μονάδων και εγκαθίδρυση οικονομιών κλίμακας για την μεγιστοποίηση του κέρδους και την εν γένει επιτυχημένη παρουσία μιας επιχείρησης, φαίνεται πως αναδύεται, πλέον ένα νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας που δίνει σημασία περισσότερο στην ευελιξία και στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της αγοράς. Οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες και τάσεις της αγοράς άλλωστε, ευνοούν αυτής της μορφής τις επιχειρήσεις. Με σκοπό τη μελέτη της αντίστοιχης πορείας των μικροπολυεθνικών επιχειρήσεων στον ελληνικό χώρο, επιλέχθηκε στα πλαίσια της εργασίας ένα δείγμα 50 επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν την έναρξη λειτουργίας τους μέσα στην οικονομική κρίση και βασίστηκαν στη διάθεσή τους για καινοτομία και την κάλυψη κενών που διείδαν στην αγορά. Αφού κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το αν τηρούν ή όχι τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν μικροπολυεθνικές επιχειρήσεις και το είδος του αντικείμενού τους, επιχειρήθηκε η κατάταξή τους σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Composite Performance Ranking (CPR), του δείκτη που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως από το έγκριτο ‘’Business Week’’ για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων μιας επιχείρησης, χωρίς να βασίζεται σε απόλυτα νούμερα αλλά σε δυναμικά μεγέθη. Για την εξαγωγή των απαραίτητων οικονομικών καταστάσεων , βασιστήκαμε στα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ), του ΓΕΜ, της ICAP και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Τέλος, για τις πέντε πρώτες επιχειρήσεις του δείγματος σύμφωνα με το δείκτη CPR, δηλαδή αυτές που εμφάνισαν τις καλύτερες επιδόσεις πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης (study cases) ώστε να αναδειχθούν πιθανές κοινές συνιστάμενες, συμπεριφορές και πρότυπα διαχείρισης που οδήγησαν στην καθιέρωσή τους και την οικονομική επιτυχία ώστε να αποτελέσουν οδηγό για νέες προσπάθειες εταιρειών που ξεκινούν τη δραστηριότητά τους σε μια δεδομένα δύσκολη αγορά και δύσκολη χρονική περίοδο όπως επίσης και να διαπιστωθεί εάν τα ευρήματα για τις ελληνικές μικροπολυεθνικές επιχειρήσεις συμβαδίζουν με τη ξένη υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Abstract (translated): The purpose of this thesis is the investigation of a new field of economics and in particular the so-called micro multinationals businesses. In contrast to the traditional perceptions of expanded business units and the establishment of economies of scale to maximize profit and the generally successful presence of a business, it seems that a new model of entrepreneurship is emerging which adds more importance to flexibility and to meeting specific market needs. New technological possibilities and market trends, moreover, favor this form of business. In order to study the respective path of small-scale Greek enterprises, a sample of 50 enterprises that started their operations in the financial crisis was chosen in the context of the work and they were based on their availability for innovation and the filling of gaps in the market. After categorizing them according to whether or not they qualify to qualify as small-scale enterprises and their type of object, their classification was attempted according to the Composite Performance Ranking (CPR) methodology, the index that has been established worldwide by the reputable ' business Week '' to measure the financial performance of a business, not based on absolute figures but in dynamic sizes. In order to extract the necessary financial statements, we relied on the data of the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT), GEM, ICAP and the companies themselves. Finally, for the first five enterprises of the sample according to the CPR indicator, thus the ones with the best performances, the corresponding case study studies were carried out in order to reveal possible common constituting behaviors and management standards that led to their establishment and financial success as a guide for new efforts by companies that start their business in a difficult market at a difficult time, as well as to find out if the findings for Greek micro multinationals enterprises were in line with the foreign literature.
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ-ΜΙΚΡΟΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons