Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/10861
Title: Δόση ασθενούς στην εξωσωματική λιθοτριψία και τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα
Other Titles: Patient dose in extracorporeal lithotripsy and ureteral catheter placement
Authors: Μουλίτα, Αντμίρ
Keywords: Ουρολογία
Λιθοτριψία
Δόση ασθενούς
Keywords (translated): Urology
Lithotripsy
Patient dose
Ureteral catheter placements
Abstract: Οι ασθενείς εκτίθενται σε σημαντικές δόσεις ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια διαγνωστικών και επεμβατικών ουρολογικών εξετάσεων. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη καταγραφή δεδομένων κατά την διάρκεια της εξωσωματικής λιθοτριψίας με κρουστικά κύματα (ESWL) για πέτρες στο νεφρό και τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα (UC), δύο πολύ συχνών εξετάσεων της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Dose-Αrea Product (DAP) είναι μια αποδεκτή μέθοδος δοσιμετρίας και ο πολλαπλασιασμός του με τον κατάλληλο συντελεστή μετατροπής έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή εκτίμηση της ενεργής δόσης (ED), η οποία ταυτίζεται αρκετά με την άμεση δοσιμετρία, ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη σύγκριση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μετά από την καταγραφή 21 ESWL και 19 UC placements από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2016 η μέση τιμή του DAP ήταν 486.3 (93.4-2080.2) cGy*cm2 και 285.4 (63-1003) cGy*cm2 ενώ ο χρόνος ακτινοσκόπησης ήταν 3.49 (0.82-7.22) λεπτά και 1.94 (0.45-4.43) λεπτά, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές ED που υπολογίσθηκαν μετά από επιλογή κατάλληλου συντελεστή είναι 0,66 (0,11-2,68) mSv και 0,74 (0,21-2,61) mSv, με πολύ χαμηλό κίνδυνο καρκινογένεσης και για τις δύο παραπάνω εξετάσεις. Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων σύμφωνα με την μέθοδο συσχέτισης Pearson, αρχικά για τις εξετάσεις με τοποθέτηση UC, η οποία έδειξε ότι η συσχέτιση μεταξύ του DAP και του χρόνου ακτινοσκόπησης όπως και του ρυθμού του DAP με το BMI των ασθενών είναι πολύ υψηλή. Στον αντίποδα βρέθηκαν οι εξετάσεις ESWL, στις οποίες η συσχέτιση είναι πολύ χαμηλή μεταξύ DAP και ακτινοσκοπικού χρόνου καθώς και μεταξύ DAP και μεγέθους πέτρας διότι σε αυτή την περίπτωση υπήρξε η δυνατότητα ελαχιστοποίησης της ιονίζουσας ακτινοβολίας μέσω παλμών ακτινοσκόπησης, ρύθμισης της ίριδας και μείωσης του πεδίου ακτινοσκόπησης κατά την διάρκεια της εξέτασης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, και έχοντας ως μέτρο σύγκρισης παρόμοιες ευρωπαικές και διεθνείς μελέτες, η παρούσα έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο ΠΓΝΠ εφαρμόζεται ορθή πρακτική των παραπάνω ουρολογικών εξετάσεων και συνετή χρήση της ιονίζουσας ακτινοβολίας των ακτινοσκοπικών συστημάτων. Αυτό οφείλεται στη πολύχρονη εμπειρία και επαγγελματική κατάρτιση του χειριστή του ακτινοσκοπικού συστήματος της ESWL, στην εφαρμογή καινούριων τεχνικών τοποθέτησης UC από τους χειρούργους ουρολόγους του ΠΓΝΠ όπως και στα σύγχρονα συστήματα απεικόνισης.
Abstract (translated): During diagnostic and interventional urological examinations, patients are exposed to significant amounts of radiation. The aim of this study is to record data during extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) for kidney stones and ureteral catheter (UC) placements, which are two very frequently conducted examinations of the urological clinic of the University Hospital of Patras (UHP). Taking into consideration that the dose-area product (DAP) is an appropriate method of dosimetry and its multiplication with an appropriate conversion coefficient can estimate the effective dose (ED), which is very similar to the direct dosimetry, it allows a full comparison with the previous study. After recording 21 ESWL and 19 UC placements between April and June 2016, the mean value of DAP was 486.3 (93.4-2080.2) cGy*cm2 and 285.4 (63-1003) cGy*cm2 while the fluoroscopy time (FT) was 3.49 (0.82-7.22) minutes and 1.94 (0.45-4.43) minutes, respectively. The corresponding value of the ED estimated after the suitable conversion, was 0.66 (0.11-2.68) mSv and 0.74 (0.21-2.61) mSv with a result of a very low danger level of developing cancer in the aforementioned examinations. The data analysis was carried out in accordance with the Pearson's method. Firstly, the UC placements examination showed a strong correlation between DAP and FT as well as DAP’s dose rate and patient’s BMI. In contrast, the ESWL examination concluded with a poor correlation between DAP and FT while, at the same time, DAP and stone size correlation was also poor. This was due to the fact that during the ESWL examination there was the ability to minimize the ionizing radiation levels, via pulse fluoroscopy, regulation of iris diaphragm and collimators. Keep in mind that the aforementioned data was compared with similar measurements conducted both in Europe and Internationally. This study’s results regarding the two urological examinations in UHP were accurate and the ionization radiation equipment was used prudently. These results are based on multiple years of experience through personal and academic studies by the ESWL’s operator, the application of new techniques in UC placement by the urological surgeon at the UHP and the modern imaging system utilized.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Αντμιρ Πτυχιακή τελ.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons