Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11127
Title: Συχνότητα της γενετικής αλλαγής PSEN1:c.A199G σε νοτιοευρωπαϊκούς πληθυσμούς : προεκτάσεις στη διάγνωση της νόσου Alzheimer
Other Titles: Frequency of genetic change PSEN1: c.A199G in South European populations : implications in the diagnosis of Alzheimer's disease
Authors: Κοντογιάννη, Μαρία-Χριστίνα
Keywords: Νόσος Alzheimer
Πολυμορφισμός
Keywords (translated): Alzheimer disease
PSEN1
Abstract: Η νόσος Alzheimer αποτελεί την κυριότερη μορφή μη αναστρέψιμης άνοιας, με τους επιδημιολογικούς της δείκτες να αυξάνονται όσο μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου. Κλινικά χαρακτηρίζεται από απώλεια μνήμης, γλωσσικές διαταραχές και μείωση στις οπτικοχωρικές δεξιότητες και τις εκτελεστικές λειτουργίες. Παθολογικά χαρακτηρίζεται από ενδοκυτταρικά νευροϊνιδιακά συσσωματώματα και εξωκυτταρικές αποθέσεις πρωτεΐνης του αμυλοειδούς που συμβάλλουν στο σχηματισμό γεροντικές πλακών. Οι αιτιολογικοί μηχανισμοί στους οποίους οφείλονται οι νευροπαθολογικές μεταβολές στη AD παραμένουν ασαφείς, αλλά πιθανώς επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες.Γενετικά έχει βρεθεί ότι μεταλλάξεις στα γονίδια PS-1, APP και PS-2 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της συγκεκριμένης νόσου. Η χρησιμοποιούμενη φαρμακευτική αγωγή δεν συμβάλει στη θεραπεία της πάθησης αλλά στην καθυστέρηση της εξέλιξής της. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε ένας νέος μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός του γονιδίου PSEN1 (rs63751278), ο οποίος σε πρόσφατη μελέτη φαίνεται να σχετίζεται με την εμφάνιση της νόσου Alzheimer. Βασικός στόχος της εργασίας ήταν να διερευνηθεί αν αυτός ο πολυμορφισμός, μπορεί να αξιοποιηθεί ως γονιδιωματικός βιοδείκτης για τη νόσο Alzheimer. Ο πολυμορφισμός αυτός εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 14 στο γονίδιο PS-1 στη θέση 199 όπου η νουκλεοτιδική αλλαγή από A σε G οδηγεί σε αμινοξική αλλαγή από ασπαραγίνη σε σερίνη. Τον πληθυσμό μελέτης αποτέλεσαν 100 υγιή άτομα Ελληνικής καταγωγής, 50 υγιή άτομα Αλβανικής και 50 υγιή άτομα Σκοπιανής καταγωγής. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης για την ενίσχυση του τμήματος ενδιαφέροντος του γονιδίου PSEN1. Η γονοτύπηση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με κατάτμηση με την περιοριστική ενδονουκλεάση DdeI ενώ ακολούθησε επιβεβαίωση των γονοτύπων με αλληλούχηση κατά Sanger. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι όλα τα δείγματα, όλων των εθνικοτήτων, εμφάνισαν το αρχέγονο αλληλόμορφο. Για τη διεξαγωγή ενός ασφαλούς συμπεράσματος για τη συσχέτιση του πολυμορφισμού rs63751278 με την προδιάθεση σε άνοια, είναι απαραίτητη η διερεύνηση σε μεγαλύτερο δείγμα ατόμων, καθώς και η μελέτη του πολυμορφισμού σε πάσχοντες από τη νόσο.
Abstract (translated): Alzheimer’s disease is the most common form of irreversible dementia and its epidemiological indexes are increasing as human life expectancy increases. Alzheimer’s disease is clinically characterized by memory loss, language disorders and reduction in visuospatial skills and executive functions. Pathologically it is characterized by intracellular neurofibrillary tangles and extracellular amyloidal protein deposits contributing to senile plaques. The etiological mechanisms underlying the neuropathological changes in AD remain unclear, but are probably affected by both environmental and genetic factors.Genetically, mutations in the PS-1, APP and PS-2 genes have been found to play an important role in the development of this disease. The currently used medication does not contribute to the treatment of the disease but to the delay in its progression. In the present research a new single-nucleotide polymorphism of PSEN1 gene (rs63751278) was studied. This polymorphism appears to be related to the occurrence of Alzheimer's disease. The purpose of the study was to investigate whether this mutation can be exploited as a genomic biomarker of Alzheimer's disease. This variation is located on chromosome 14 in the PS-1 gene at position 199 where the nucleotide changes from A to G. This mutation leads to amino acid change from asparagine to serine. The study population consisted of 100 healthy people of Greek origin, 50 healthy people of Albanian origin and 50 healthy people from FYROM. Initially, a Polymerase Chain Reaction was performed to amplify the segment of interest of the PSEN1 gene. Genotyping of the samples was performed by cleavage with the restriction endonuclease DdeI, followed by confirmation of genotypes by Sanger sequencing. The results showed that all samples of all nationalities exhibit the ancestral allele. In order to reach a safe conclusion regarding the association of the rs63751278 polymorphism to dementia, it is necessary to investigate a larger sample of individuals as well as to study the polymorphism in patients with the disease.
Appears in Collections:Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Κοντογιάννη.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.