Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11171
Title: Οικονομοτεχνική μελέτη αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος στη νήσο Αμοργό
Other Titles: Technical and economical study of autonomous electrical system in Amorgos
Authors: Βλόντζος, Δημήτρης
Keywords: Αμοργός
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Φωτοβολταϊκά συστήματα
Keywords (translated): Amorgos
Renewable energy sources
Photovoltaic systems
Abstract: Εδώ και πολλά χρόνια η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται από γεννήτριες οι οποίες χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο κ.α.) για να λειτουργήσουν. Η εξάντληση, όμως, των αποθεμάτων των καυσίμων αυτών σε συνδυασμό με τη ρύπανση που προκαλούν στο περιβάλλον οδήγησαν τα κράτη να στραφούν σε λύσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον και να θέσουν συγκεκριμένους στόχους. Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τεχνολογίες εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Στο πλαίσιο του οικολογικού αυτού προσανατολισμού, στην Ελλάδα καταβάλλεται αξιοσημείωτη προσπάθεια περιορισμού της χρήσης των συμβατικών καυσίμων μέσω της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ. Ειδικότερα, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά της χώρας όπου οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από γεννήτριες ντίζελ και το κόστος αγοράς και μεταφοράς του καυσίμου είναι αρκετά υψηλό, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός συστημάτων που περιλαμβάνουν ΑΠΕ καθώς και μέσα αποθήκευσης ενέργειας. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, λοιπόν, εξετάζεται η λειτουργία εναλλακτικών αυτόνομων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών της Αμοργού. Η Αμοργός ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και δεν είναι διασυνδεδεμένη με το εθνικό δίκτυο. Τα στοιχεία της ηλεκτρικής ζήτησης του νησιού αντλήθηκαν από το ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνση Διαχείρισης Νήσων) και αφορούν το έτος 2016. Τα συστήματα που μελετήθηκαν είναι τα εξής: • Υφιστάμενο σύστημα στο νησί • Ντίζελ – επέκταση της ισχύς των φωτοβολταϊκών • Ντίζελ – Φωτοβολταϊκά – Μπαταρίες • Ντίζελ – Φωτοβολταϊκά – Ανεμογεννήτρια • Ντίζελ – Φωτοβολταϊκά – Ανεμογεννήτρια – Μπαταρίες Οι προσομοιώσεις των συστημάτων πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού Homer για το οποίο γίνεται αναλυτική περιγραφή. Βασική λειτουργία του προγράμματος είναι η προσομοίωση συστημάτων και η κατάταξή τους με βάση το μικρότερο συνολικό καθαρό κόστος (Net Present Cost, NPC). Αφού παρουσιαστούν και σχολιαστούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του κάθε συστήματος εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα για το πιο κατάλληλο σύστημα. Ο βέλτιστος σχεδιασμός προκύπτει με βάση το χαμηλότερο συνολικό κόστος, το κόστος ενέργειας αλλά και από την ελάχιστη εκπομπή ρύπων.
Abstract (translated): For many years electricity generation has been achieved by generators using conventional fuels (coal, oil, etc.) to operate. However, the depletion of these fuel stocks, combined with environmental pollution, has led states to search for more environmentally friendly solutions and set specific targets. For this reason, in recent years, technologies for the exploitation of renewable energy sources (RES) have been developed. Within this ecological orientation, a remarkable effort is being made by Greece to reduce the use of conventional fuels by increasing the installed capacity of RES. In particular, in the non-interconnected islands of the country where the electricity needs are covered by diesel generators and the cost of buying and transporting the fuel is quite high, it is necessary to design systems including RES and energy storage. This diploma thesis therefore examines the operation of alternative autonomous power generation systems to meet Amorgos electrical needs. Amorgos belongs to the Cycladic islands and is not interconnected with the national network. The island's electricity demand figures were drawn from the ISDN (Directorate of Islands Management) and concern the year 2016. The systems studied are as follows: • Existing system on the island • Diesel - extension of photovoltaic power • Diesel - Photovoltaic - Batteries • Diesel - Photovoltaic - Wind turbine • Diesel - Photovoltaic - Wind turbine - Batteries The simulations of the systems were carried out with the help of the Homer software for which a detailed description is made. The basic function of the program is to simulate systems and rank them on the basis of Net Present Cost (NPC). After the simulation results of each system are presented and commented on, some conclusions are drawn for the most appropriate system. Optimal design is based on lower total cost, energy costs and minimal emissions.
Appears in Collections:Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.