Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11328
Title: Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών υγείας, για την πρόληψη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV-Human Papillomavirus)
Other Titles: Knowledge, behaviors and attitudes toward prevention of HPV (Human Papillomavirus) among educators and health professionals
Authors: Ξενάκη, Δήμητρα
Keywords: Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων
Δημόσια υγεία
Keywords (translated): Human papillomavirus (HPV)
Public health
Abstract: Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα πιο κοινά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα τόσο σε άνδρες και γυναίκες. Το 80% των ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή, θα μολυνθούν σε κάποια στιγμή της ζωής τους από τον HPV. Παγκοσμίως περίπού το 10% των γυναικών όλων των ηλικιών με φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου είναι φορείς του HPV, 8-10% στην Βόρεια Ευρώπη, 6-8% στην Νότια Ευρώπη και περίπου 6% στην Ελλάδα. Ο σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης ήταν η διευρεύνηση των γνώσεων, των στάσεων και της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών υγείας, σχετικά με την πρόληψη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων. Επιμέρους σκοπός ήταν να διαφανεί κατά πόσον οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες υγείας τηρούν τα μέτρα πρόληψης έναντι του ιού HPV. Εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι γνώσεις τους σχετικά με την παθογένεια του ιού και την συσχέτισή του με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας αλλά και των άλλων καρκίνων που μπορεί να προκαλέσει. Ακόμα, μελετήθηκε η συμπεριφορά και η στάση τους απέναντι στα εμβόλια που κυκλοφορούν έναντι του ιού HPV, η επιθυμία τους για ενημέρωση και η άποψη τους για τον ιδανικό φορέα ενημέρωσης των παιδιών τους (όσοι είχαν). Το υλικό για τη διεξαγωγή της μελέτης συλλέχθηκε από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, ενώ για την πραγματοποίηση της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε άνδρες και γυναίκες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας ηλικίας 20 και άνω. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 31 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια αναρτήθηκε σε μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διαδικτιακά σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 781 άτομα. Από τα 781 απαντημένα ερωτηματολόγια 750 ήταν ολοκληρωμένα και έγκυρα για αξιολόγηση. Η συλλογή δεδομένων έγινε με δείγμα ευκολίας. Αφού συλλέχθηκε ο απαραίτητος αριθμός ερωτηματολογίων, δημιουργήθηκε ένα σύστημα μέτρησης γνώσεων, για να αξιολογηθεί επακριβώς το ποσοστό γνώσης των συμμετεχόντων, ακολούθησε η καταχώρηση και η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του προγράμματος λογιστικών φύλλων Microsoft Excel και προγράμματος IBM SPSS 23 Statistics. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα γενικότερα ευρήματα της μελέτης φαίνεται ότι οι γνώσεις και οι στάσεις που ακολουθούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας σχετικά με την πρόληψη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων, είναι σε καλό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, διότι ιδίως οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να κατέχουν άριστο επίπεδό γνώσεων και στάσεων στα θέματα υγείας και όχι απλά καλό. Επιπροσθέτως, από την μελέτη διαφάνηκε η ανάγκη των πολιτών για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα υγείας όπως αυτό. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες, απήντησαν πως θα επιθυμούσαν περισσότερη ενημέρωση σχετικά με το εμβόλιο HPV σε ποσοστό 90.4%, γεγονός που καθιστά την άγνοια υπεύθυνη για την απροθυμία και την προκατάληψη που υπάρχει, σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του HPV.
Abstract (translated): Human papillomavirus (HPV) is globally one of the most common sexually transmitted diseases in both men and women. 80% of people who have started their sexual life will be infected at some time point with HPV. Worldwide, about 10% of women of all ages with a normal Papanicolaou test are carriers of HPV, 8-10% in northern Europe, 6-8% in Southern Europe and around 6% in Greece. The purpose of this cross-sectional study was to investigate the knowledge, attitudes and behavior of teachers and health professionals about the prevention of human papillomavirus infection. The specific purpose was to determine whether teachers and health professionals themselves abide by the HPV prevention measures. Their knowledge about the pathogenesis of the virus and its association with cervical cancer and other cancers it has been investigated and evaluated. Still, their behavior and attitudes toward vaccines against HPV, their desire to be informed and their view of the ideal child in information provider (for parents only). The material for the study was gathered from Greek and foreign bibliography, while a questionnaire was drawn up for men and women, educators and health professionals aged 20 and over. The questionnaire consisted of 31 closed and open-ended questions. Pilot implementation of the questionnaire was carried out and then posted as an online platform on a social networking medium (Facebook). A total of 781 people participated in the survey. Of the 781 answered questionnaires, 750 were complete and valid for evaluation. The sampling was simple random. After the necessary number of questionnaires was collected, a knowledge measurement system was created to accurately assess the participants' knowledge, followed by the registration and statistical processing of the results using the Microsoft Excel spreadsheet program and the IBM SPSS 23 Statistics program. Based on the results and general findings of the study, it seems that the knowledge and attitudes of Greek health educators and health professionals regarding the prevention of human papillomaviruses are adequate. Nevertheless, there is always room for improvement because, in particular, health professionals need to have an excellent level of knowledge and positive attitudes on specific health issues rather than just good. Additionally, the study outlined the need for citizens to continually update and educate them on health issues like this. Specifically, 90.4% of respondents replied that they would like more information on the HPV vaccine, a fact that renders ignorance responsible for the unwillingness and bias that exists about vaccination against HPV formation provider (who they had) were studied.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Xenaki(med).pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons