Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11545
Title: Αναδρομική μελέτη της επίπτωσης της βρουκέλλωσης στην ΠΕ Αχαΐας και η επίδραση στη δημόσια υγεία
Other Titles: Retrospective study of the incidence of brucellosis in the prefecture of Achaia and the effect on public health
Authors: Σπαθή, Ασήμω
Keywords: Βρουκέλλωση
Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης
Παράγοντες κινδύνου
Δημόσια υγεία
Keywords (translated): Brucellosis
Control and eradication program
Risk factors
Public health
Abstract: Η βρουκέλλωση αποτελεί σοβαρή ζωοανθρωπονόσο με παγκόσμια εξάπλωση και σημαντικές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, την οικονομία και την κτηνοτροφία. Στην Ελλάδα η νόσος ενδημεί και εμφανίζει την μεγαλύτερη δηλούμενη επίπτωση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νόσος αναφέρεται παγκόσμια με πολλές ονομασίες, στη χώρα μας είναι γνωστή ως «μελιταίος πυρετός». Ως ζωοανθρωπονόσος, η εξάλειψη της βρουκέλλωσης από τον άνθρωπο προϋποθέτει την εκρίζωσή της από το ζωικό πληθυσμό. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζονται στην χώρα μας εδώ και σαράντα χρόνια, προγράμματα ελέγχου και εκρίζωσης της νόσου στα ζώα χωρίς όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με την παρούσα διπλωματική εργασία, έχει η οποία έχει τίτλο: «Αναδρομική μελέτη της επίπτωσης της βρουκέλλωσης στην ΠΕ Αχαΐας και η επίδραση στη Δημόσια Yγεία» μελετάται η νόσος στους ανθρώπους και στα ζώα για την περίοδο από το 2007 έως και το 2017. Σκοπός της εργασίας, είναι να εκτιμηθεί η πορεία του Εθνικού προγράμματος ελέγχου στο ζωικό κεφάλαιο των αιγοπροβάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, να υπολογιστεί η επίπτωση της βρουκέλλωσης στους ανθρώπους για το ίδιο χρονικό διάστημα και να εκτιμηθούν οι παράγοντες κινδύνου, να εξεταστεί η συσχέτιση του εμβολιαστικού προγράμματος με τα κρούσματα βρουκέλλωσης στους ανθρώπους, να διερευνηθεί η πιθανή υποδήλωση των ανθρώπινων κρουσμάτων σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ. Για την εκτίμηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος των αιγών και προβάτων ζητήθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναδρομικά για τα έτη από το 2007 έως και το 2017. Για την ίδια χρονική περίοδο αντλήθηκαν δεδομένα σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις των ανθρώπινων κρουσμάτων από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Αχαΐας και το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Αχαΐας. Ταυτόχρονα ζητήθηκαν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των περιστατικών από το ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου να γίνει διασταύρωση και σύγκριση με τα δεδομένα από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. Τα στοιχεία ομαδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά. Υπολογίστηκε η ανά έτος επίπτωση και η συνολική μέση επίπτωση για τα έντεκα χρόνια της μελέτης. Στη συνέχεια εκτιμήθηκαν οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου, ενώ πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις της πορείας εφαρμογής του εμβολιαστικού προγράμματος με την επίπτωση στους ανθρώπους. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης των αιγών και των προβάτων δεν εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Η εμβολιακή κάλυψη σε επίπεδο αριθμού ζώων, αν και είναι δύσκολο να υπολογιστεί δεν είναι ικανή να προκαλέσει μείωση των ανθρώπινων κρουσμάτων. Για την περίοδο από το 2007 έως το 2017 καταγράφηκαν 105 κρούσματα σε ανθρώπους και η συνολική μέση επίπτωση υπολογίστηκε σε 3,1 κρούσματα/100.000 πληθυσμού. Η δήλωση των ανθρώπινων κρουσμάτων, παρουσιάζει εποχιακή κατανομή με την πλειοψηφία των κρουσμάτων να καταγράφονται τους ανοιξιάτικους και τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες του έτους. Η βρουκέλλωση εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, περισσότερο στην ηλικιακή ομάδα των 25 με 44 ετών, ενώ καταγράφηκε και σημαντικός αριθμός κρουσμάτων σε παιδιά. Είναι κατεξοχήν επαγγελματικό νόσημα, αφού κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου είναι η άσκηση του κτηνοτροφικού επαγγέλματος και σε μικρότερο ποσοστό η εργασία σε τυροκομείο. Άλλοι παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση της νόσου αποτελούν η επαφή με τα ζώα και η κατανάλωση μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών. Ο τύπος του παθογόνου μικροοργανισμού που ευθύνεται για την πρόκληση των ανθρώπινων κρουσμάτων στην ΠΕ Αχαΐας είναι η Brucella spp και η Brucella melitensis. Στην μελέτη διαπιστώθηκε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των γιατρών των Δημοσίων Φορέων υγείας, σχετικά με την δήλωση ανθρώπινων κρουσμάτων σε σχέση με τους ιδιώτες γιατρούς. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η διασύνδεση και η επικοινωνία των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και διαχείριση της νόσου, εμφανίζει στην πράξη προβλήματα και πρέπει να βελτιωθεί. Τέλος αναδείχθηκε η ανάγκη για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης στα αιγοπρόβατα, ενώ προτάθηκαν ουσιαστικά μέτρα για την σφαιρική αντιμετώπιση της νόσου και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Abstract (translated): Brucellosis is a serious zoonotic disease with worldwide spread and significant impact on Public Health, economy and livestock farming. In Greece is endemic and has the largest reported incidence among the countries of the European Union. The disease is worldwide referred with many names, but in our country is known as "Malta fever". As a zoonotic disease, the reduction of brucellosis in humans presupposes its eradication from the animal population. Although the monitoring and eradicating programs in animals have been implemented for 40 years in our country, they don’t have the expected results. The present study entitled "Retrospective study of the incidence of brucellosis in the prefecture of Achaia and the effect on public health" studies the disease in humans and animals for the period from 2007 to 2017. The purpose of this study is to assess the implementation of the National control program in the sheep and goat herds of the Prefecture of Achaia, to calculate the incidence of brucellosis in humans for the same period of time and to assess the risk factors, to investigate the correlation between the vaccination program with the human outbreaks, to investigate the possible non-declaration of all human cases in relation to the official archives of HCDCP. In order to assess the implementation of the goat and sheep program, the necessary data were requested from the Ministry of Rural Development and Food retrospectively for the years 2007 to 2017. For the same period, data were requested in relation to the notifications of human cases from the local Public Health Directorate and the Department of Veterinary Medicine of Prefecture of Achaia. At the same time, official data on the number of incidents were requested by HCDCP to cross-check and compare with data from the above directorates. All data were grouped and statistically analyzed. The incidence per year and mean cumulative incidence for the eleven years was also calculated. Then potential risk factors of the disease were evaluated and the implementation of the vaccination program was correlated with the human incidence. The results of the study showed that the control and eradication program for goats and sheep is not being applied to a satisfactory degree. Vaccination coverage at the number of animals, although difficult to calculate, is not likely to cause a reduction in human cases. For the period from 2007 to 2017, 105 human cases were reported and the mean cumulative incidence was estimated at 3.1 cases/100.000 population. The human cases report, presents a seasonal distribution with the majority of incidents recorded in the spring and early summer months of the year. Brucellosis occurs more frequently in males than in females, more in the age group of 25 to 44 years, while a significant number of cases have been reported in children. It is a major occupational disease, as the main risk factor for the disease is the exercise of the livestock profession and to a lesser extent the dairy work. Other risk factors for the disease are contact with animals and consumption of non-pasteurized dairy products. The causative agent of human cases in the Prefecture of Achaia is Brucella spp and Brucella melitensis. The study found that Public Health physicians were more aware in the notification of human cases in relation to private physicians. In practice, it was noted that the interconnection and communication of the services involved in treatment and management of the disease has problems and needs to be improved. Finally, it was highlighted that there is a need for a more effective implementation of the control and eradication program in sheep and goats, while substantial measures were proposed to address the disease and defend Public Health.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Εργασία Σπαθή.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.