Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/11898
Title: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της πληροφορίας σε θέματα εργασιακής ασφάλειας και υγείας
Other Titles: Development of a management information system on occupational safety and health issues
Authors: Κλουκίνα, Φωτεινή
Keywords: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Διαχείριση γνώσης
Πληροφοριακά συστήματα
Διαχείριση πληροφορίας
Keywords (translated): Health and safety at work
Knowledge management
Information management system
Information management
Abstract: Πολυάριθμες μελέτες και στατιστικά στοιχεία ενισχύουν την αναγκη για αποτελεσματικα συστηματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις. Η Έκθεση της Eurostat (2011) διαπιστώνει ότι εντός της ΕΕ, το 8,1% των εργαζομένων (ηλικίας 15 έως 64 ετών) έχουν αναφέρει ένα θέμα υγείας που σχετίζεται με την εργασία, ποσοστό που ανέρχεται σε περίπου 23 εκατομμύρια άτομα. Η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ΥΑΕ αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων, και στη μείωση της έκτασης και της σοβαρότητας των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία, μέσω της καλύτερης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και της κατάλληλης εκπαίδευσης των εργαζομένων. Η επιδιωκόμενη εξάλειψη ή αποφυγή των κινδύνων συνδυάζεται με την παράλληλη βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων αλλά και της εικόνας της επιχείρησης προς το εξωτερικό περιβάλλον. Βασική διαδικασία των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας αποτελεί η αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας μιας ομάδας εργασίας, ενός τμήματος οργανισμού ή του οργανισμού στο σύνολό του, η οποία εμπεριέχει τρεις κύριους σκοπούς· (i) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, (ii) τη στήριξη αποφάσεων σχετικά με βελτιωτικές ενέργειες υπό νομοθετικές ή συμβατικές υποχρεώσεις και (iii) τη δημιουργία συνθηκών προς παρακίνηση όσων είναι σε θέση να λάβουν τις παραπάνω αποφάσεις (Sgourou et al. 2014; Hale, 2009). Η σημαντικότερη έννοια που υπεισέρχεται εδώ είναι η αποτελεσματική διαχείριση όλων των σχετιζόμενων πληροφοριών με την ΥΑΕ και η έννοια της Διαχείρισης Γνώσης (ΔΓ). Στο χώρο των επιχειρήσεωων, σημαντικό μέρος των πληροφοριών που αφορούν την ΥΑΕ, καταγράφονται σε επίσημα έγγραφα όπως είναι το Βιβλίο Υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας, το Βιβλίο Ατυχημάτων, η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, τα Δελτία Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας και σε εσωτερικά αρχεία, όπως είναι οι εκθέσεις ελέγχου του Τεχνικού Ασφαλείας, οι εκθέσεις διερεύνησης των συμβάντων, τα αρχεία μετρήσεων περιβαλλοντικών παραγόντων, τα αρχεία εκπαίδευσης, ιατρικά αρχεία κ.ά. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες αλληλοεπηρεάζονται (π.χ. η διερεύνηση ενός εργατικού ατυχήματος πιθανόν να οδηγήσει στην αναθεώρηση μέρους της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου) αλλά και συσχετίζονται με εξωγενείς πηγές πληροφοριών, όπως είναι η νομοθεσία, τα πρότυπα, οι καταγεγραμμένες καλές πρακτικές και συστάσεις κ.ά., με τρόπο που συχνά επιβάλλει την αναθεώρηση ορισμένων επίσημων εγγράφων ή τον ανασχεδιασμό ορισμένων διαδικασιών. Ένα μέρος των πληροφοριών αυτών διατηρείται ως «άτυπη» γνώση μεταξύ των εργαζομένων και αποτυπώνεται μέσα από συμμετοχικές διαδικασιες. Τα τελευταία χρόνια, για την μεγαλύτερη και πληρέστερη αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας, χρησιμοποιούνται συνδυασμοί πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης (Petersen, 2001; Sherif, 2003; Mengolini & Debarberis, 2008). Ωστόσο, μια ολιστική προσέγγιση στην αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας είναι ακόμα ζητόυμενο.
Abstract (translated): Numerous studies and statistics reinforce the need for effective occupational health and safety management (OSH) systems in business. The Eurostat Report (2011) notes that within the EU, 8.1% of workers (aged 15 to 64) have reported a work-related health issue, which is about 23 million people. The implementation of the OSH management systems is designed to address these risks more effectively, and to reduce the extent and severity of work-related accidents through better compliance with legislation and appropriate training of workers. The intended elimination or avoidance of risks is combined with the parallel improvement of employees' morale and the image of the enterprise to the external environment. A basic process of security management systems is the assessment of the safety performance of a task force, an agency department or the organization as a whole, which has three main purposes: (i) to provide information on the current state of a safety management system, (ii) supporting decisions on improvement actions under legislative or contractual obligations and (iii) creating conditions to motivate those who are able to take the above decisions (Sgourou et al. but, 2009). The most important concept here is the effective management of all relevant information with the OSH and the concept of Knowledge Management (DK). In the field of business, a significant part of the information on the OSH is recorded in official documents such as the Safety and Occupational Safety Data Sheet, the Accident Book, the Occupational Risk Assessment, the Labor Inspection Checks, and internal records, such as Safety Technical Control reports, event investigation reports, environmental records measurement records, training records, medical records etc. files All of the above information interacts with each other (eg investigating an accident at work may lead to a review of part of the occupational risk assessment) but is also associated with external sources of information such as legislation, standards, good practices and recommendations, in a way that often requires the revision of certain official documents or the redesign of certain procedures. Some of this information is retained as "informal" knowledge among workers and is captured through participatory processes. In recent years, for the largest and fuller assessment of safety performance, combinations of multiple assessment methods are used (Petersen, 2001; Sherif, 2003; Mengolini & Debarberis, 2008). However, a holistic approach to assessing safety performance is still warranted.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΔΕ)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons