Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/12935
Title: Εφαρμογές και επιπτώσεις του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην ηλεκτρονική μάθηση
Other Titles: Appliances and impacts of ΙοΤ in e-Learning
Authors: Κρίτσας, Νίκος
Keywords: Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Tριτοβάθμια εκπαίδευση
ηλεκτρονική μάθηση
Keywords (translated): Internet of Things
Higher education
e-Learning
Abstract: Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αλλάζει τα πάντα, χάρη στην ικανότητά του να συνδέει διάφορες συσκευές δικτύου, ανά πάσα στιγμή, από οποιαδήποτε συσκευή. Επιπλέον συντελεί στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους ανθρώπους να καταναλώνουν περιεχόμενο και γνώση όποτε και όπου θέλουν. Το IoT επιβεβαιώνει τη σημαντική θέση του στο πλαίσιο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων αποτελεί μια σχετικά αναδυόμενη τεχνολογία που διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ πραγματικών και εικονικών αντικειμένων. Καθώς αναπτύσσεται και ωριμάζει, αναπτύσσεται σε κλίμακα και διάσταση, επηρεάζοντας το πλαίσιο της καθημερινής ζωής, όπως η εκπαίδευση, ιδίως η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται με τον αντίκτυπο του IoT στην ανώτατη εκπαίδευση. Μια θεωρητική ανάλυση μαζί με μια στατιστική μελέτη διερευνάται σε αυτή την εργασία. Τα θεωρητικά και στατιστικά αποτελέσματα κατέδειξαν την μη αγνοημένη επίδραση του IoT στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα όσον αφορά τους παράγοντες μάθησης και διαχείρισης. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το IoT, αναπτύσσονται ταχύτατα στον ψηφιακό κόσμο και μετατρέπουν το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα κλιμακωτό, προσαρμόσιμο με ταχείες δυναμικές αλλαγές και μια ευέλικτη και αποτελεσματικότερη ηλεκτρονική μάθηση με μια τοπολογία, όπου ο τεράστιος αριθμός φυσικών και εικονικών αλληλοεπιδρώντων αντικειμένων εμπλέκονται στη διαδικασία εκμάθησης. Προβλέπεται ότι το IoT θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη των έξυπνων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης που μπορούν να προβλέψουν και να καθορίσουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών, με βάση τη μελέτη των δεδομένων που αποκτήθηκαν από τους συνδεδεμένους χρήστες. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικών / φοιτητών που χρησιμοποιούν πλατφόρμες πολυμέσων, αυτοματοποίηση διαδικασιών και συγκέντρωση δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές που δημιουργούν το IoT. Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποκαλύψει νέες ιδέες που υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης, και να εφαρμόσουμε τα πράγματα στην πραγματική μας ζωή και πιο συγκεκριμένα στο μελλοντικό εκπαιδευτικό σύστημα
Abstract (translated): The Internet of Things (IoT) is changing everything, thanks to its ability to connect different network devices at any one time from any device. It also helps to give people more flexibility to consume content and knowledge whenever and wherever they want. IoT confirms its important position in the field of Information and Communication Technologies and in the development of society. The Internet of Things is a relatively emerging technology that facilitates the interaction between real and virtual objects. As it grows and matures, it grows in scale and dimension, affecting the context of everyday life, such as education, especially higher education. The present work focuses on the impact of IoT on higher education. A theoretical analysis along with a statistical study is investigated in this work. Theoretical and statistical results have demonstrated the undisputed impact of IoT on the educational ecosystem in terms of learning and management factors. Emerging technologies, such as IoT, are expanding rapidly in the digital world and turning the traditional education system into a scalable, adaptable to rapid dynamic change and a more flexible and effective e-learning with a topology where huge numbers of physical and virtual objects interact are involved in the learning process. It is envisaged that IoT will enable the development of smart e-learning systems that can predict and determine the educational needs of students, based on the study of data acquired by connected users. Interactions between teacher/student using media platforms, the automation of processes, and the aggregation of data coming from different sources that creates the Internet of Things (IoT).This digital transformation will reveal new insights that promise to change the way we think, learn and implement things in our real life and more specifically in the future education system.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική εργασία Κρίτσας.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.