Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13349
Title: Μελέτη και αξιολόγηση των προτεινόμενων τεχνολογιών στα δίκτυα 5G και μεταγενέστερα (6G)
Authors: Σταματόπουλος, Δημήτριος
Keywords: Τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογίες 5G
Αυτοματισμός
Μαζική συνδεσιμότητα
Εικονική πραγματικότητα
Keywords (translated): Artificial intelligence
Automation
Beyond 5G
Massive connectivity
Virtual reality
Abstract: Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των 5G κυψελοειδών συστημάτων εκθέτει συνεχώς τους εγγενείς περιορισμούς αυτού του συστήματος, σε σύγκριση με την αρχική του προ-ϋπόθεση ως παράγοντα ενεργοποίησης των εφαρμογών Διαδικτύου. Αυτά τα μειονεκτή-ματα του 5G δίνουν ώθηση σε παγκόσμιες δραστηριότητες επικεντρωμένες στον ορισμό του ασύρματου συστήματος 6G επόμενης γενιάς που μπορεί πραγματικά να ενσωματώ-σει εκτεταμένες εφαρμογές που κυμαίνονται από αυτόνομα συστήματα μέχρι εκτεταμέ-νη πραγματικότητα. Παρά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της δικτύωσης 6G, τα θεμελιώ-δη στοιχεία αρχιτεκτονικής και επιδόσεων της, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απροσδιό-ριστα. Καθώς η δικτύωση 5G εισέρχεται στη φάση ανάπτυξης, η συζήτηση για το 6G σταδιακά αρχίζει να λαμβάνει χώρα. Είναι ακόμα ένα πρώιμο στάδιο για τον επίσημο ορισμό του 6G, και οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι περισσότερο ή λιγότερο μια ει-κασία. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δικτύωση 6G παίρνει σχήμα. Βασιζό-μενοι στο όραμα 5G, η 6G θα συνεχίσει να ενδυναμώνει τις πόλεις ώστε να είναι εξαιρε-τικά έξυπνες και πλήρως συνδεδεμένες με πληθώρα αυτόνομων υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα/tablet, συσκευές IoT, αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς και πολλά άλλα. Μια πραγ-ματικότητα του 6G είναι ότι θα ενισχυθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλα σχεδόν τα επί-πεδα, από την ολοκλήρωση και τη διαχείριση του δικτύου έως την κωδικοποίηση και την επεξεργασία σήματος στο φυσικό επίπεδο, το χειρισμό έξυπνων δομών και την εξόρυξη και επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου στο δίκτυο. Όσον αφορά τις απαιτήσεις του 6G, η πρόβλεψη φαίνεται να είναι ότι ο ρυθμός δεδομένων θα προσεγγίσει το 1Tbps για να καταστεί δυνατή η αυτόνομη διαχείριση δια-φόρων δραστηριοτήτων σε μια μελλοντική έξυπνη πόλη. Για μεμονωμένους χρήστες, ο ρυθμός δεδομένων αναμένεται να αυξηθεί από 1Gbps που είναι τώρα στη δικτύωση 5G σε τουλάχιστον 10Gbps ανά χρήστη και μέχρι 100Gbps σε ορισμένες περιπτώσεις χρή-σης, στα αναδυόμενα συστήματα 6G.
Abstract (translated): The ongoing deployment of 5G cellular systems is continuously exposing the inherent limitations of this system, compared to its original premise as an enabler for Internet of Eve-rything applications. These 5G drawbacks are spurring worldwide activities focused on de-fining the next generation 6G wireless system that can truly integrate far-reaching applica-tions ranging from autonomous systems to extended reality. Despite recent 6G initiatives, the fundamental architectural and performance components of 6G remain largely undefined. As 5G networking enters the development phase, talk of 6G is gradually taking place. It's still an early stage for the official definition of 6G, and any such talk is a guess. However, there is no doubt that 6G networking is taking shape. Building on the 5G vision, 6G will con-tinue to empower cities to be extremely smart and fully connected with a multitude of standalone services for mobile phones / tablets, IoT devices, driverless cars and much more. One reality of 6G is that it will be enhanced with Artificial Intelligence at almost every level, from network integration and management to physical coding and signal processing, intelli-gent structure manipulation and large volume data mining and processing on the network . As for the requirements of 6G, the prediction seems to be that the data rate will reach 1Tbps to enable various activities to be autonomously managed in a future smart city. For individual users, the data rate is expected to increase from 1Gbps now in 5G networking to at least 10Gbps per user and up to 100Gbps in some use cases in emerging 6G systems.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Stamatopoulos(com).pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.