Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/13840
Title: Η κοινωνική δικαιοσύνη στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης : απόψεις των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου για την κοινωνική δικαιοσύνη και τις παροχές του πανεπιστημίου τους για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσής τους
Other Titles: Social justice in higher education in Greece during the years of economic crisis : views of Panteion University students on social justice and the university facilities for their education
Authors: Γιουμούκης, Δημήτριος
Keywords: Κοινωνική δικαιοσύνη
Ισότητα
Κοινωνικές ανισότητες
Κοινωνιολογία της ανώτατης εκπαίδευσης
Keywords (translated): Social justice
Equality
Social inequalities
Sociology of higher education
Abstract: Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μία πολύπλοκη έννοια, η οποία εμφανίζεται ισχυρότατα και δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, στην Κοινωνιολογία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και στο δημόσιο λόγο. Ταυτίζεται πολύ συχνά με την ισότητα και τα πεδία εφαρμογής της είναι πολλά μέσα στην κοινωνία. Ασχολείται με την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και η αναδιανεμητική της διάσταση υποδεικνύει ότι οι πόροι και τα αγαθά μίας κοινωνίας πρέπει να κατανέμονται με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι να τα απολαμβάνουν. Αυτή η έρευνα ασχολείται με το φαινόμενο της κοινωνικής δικαιοσύνης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ως προς αυτό το φαινομένου. Έτσι, ως προς τη διάρθρωση της εργασίας στο πρώτο κεφάλαιο της εισαγωγής παρουσιάζονται το θέμα που θα μελετηθεί και η αφόρμηση αυτού. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθούν ενότητες σχετικά με την οικονομική κρίση, η οποία πέρα από οικονομική, κατέληξε να είναι και κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση. Για το λόγο αυτό γίνεται λόγος, στη συνέχεια, για την αποδιοργάνωση της κοινωνικής πολιτικής λόγω της οικονομικής κρίσης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία απόπειρα ανάλυσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια για μία πιο ελεύθερη κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού μέσα στην Ευρώπη. Επίσης, γίνεται μία σύντομη περιγραφή για τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, βασικός άξονας πολιτικής του οποίου είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Στο τέταρτο κεφάλαιο, επιχειρείται η θεωρητική θεμελίωση του κοινωνικού κράτους και των μοντέλων κράτους πρόνοιας και παρουσιάζεται ο θεσμός της οικογένειας, που φαίνεται να αντικαθιστά, σε κάποιες περιπτώσεις, την κοινωνική πρόνοια. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρεται η θεωρία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εστιάζουμε τόσο στην αρχή της ισότητας όσο και στην έννοια της ανισότητας. Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται μία λεπτομερής αναφορά στο ρόλο της δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί συστατικό στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης, την οποία προσπαθούμε να ορίσουμε στη συνέχεια. Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνάς μας, τα ερευνητικά μας εργαλεία και τα ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος, δίνουμε πληροφορίες για το δείγμα μας και παραθέτουμε τα ευρήματα των συνεντεύξεων, όπως αναδύθηκαν από τη θεματική ανάλυση περιεχομένου. Ολοκληρώνουμε την εργασία μας με τη σύνοψη των κυριότερων ζητημάτων, που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα.
Abstract (translated): Social justice is a complex concept, which has appeared very strongly and dynamically in recent years in Higher Education, in the Sociology of Education, in the Sociology of Higher Education, as well as in public discourse. It is very often identified with equality and its application fields are many within society. It deals with the elimination of social inequalities and its redistributive dimension indicates that the resources and goods of a society must be distributed in such a way that everyone enjoys them. This research deals with the phenomenon of social justice in higher education during the years of economic crisis. More specifically, the views of postgraduate students and PhD candidates of Panteion University of Social and Political Sciences, regarding the view of this phenomenon, are being investigated. Thus, as for the structure of this paper, the first chapter, which includes the introduction, the topic and its motivation are being presented. In the second chapter, there are sections on the economic crisis, which also turned out to be a social and humanitarian crisis. For this reason, we talk about the disorganization of social policy due to the economic crisis. The third chapter attempts to analyze the European Social Charter, which laid the bases for free mobility of human resources within Europe. There is also a brief description of the Council of Europe, of which, one of its main keystones, is social justice. In the fourth chapter, the definition of the welfare state and the models of the welfare state are being mentioned, so as the institution of family is being presented as a substitute for the welfare state. In the fifth chapter, the theory of human rights is being mentioned and we focus on both the principle of equality and the concept of inequality too. In the sixth chapter, a detailed reference is made for the role of justice and then we try to define the concept of social justice. The seventh chapter includes the way of conducting our research, our research tools, and the research questions. Finally, we provide information about our sample and we quote the findings of the interviews, commenting on the sociological basis that emerged from the analysis. We will complete our work with a summary of the main issues identified during this research.
Appears in Collections:Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Γιουμούκης.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.