Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/14229
Title: Ιστολογική διαφοροποίηση των κακοήθων όγκων ρινός-παραρρινίων στις διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες
Other Titles: Histologic differenciation of sinonasal malignancies in different geographical areas
Authors: Κόλλια, Παρασκευή
Keywords: Κακοήθεις όγκοι ρινός-παραρρινίων
Πλακώδες καρκίνωμα
Αδενοκαρκίνωμα
Επίπτωση
Keywords (translated): Sinonasal malignancy
Sinonasal squamous cell carcinoma
Sinonasal adenocarcinoma
Abstract: Οι κακοήθειες ρινός-παραρρινίων ανήκουν στην κατηγορία των σπάνιων καρκίνων και η μελέτη της επιδημιολογικής τους εικόνας και της βιολογικής τους συμπεριφοράς εμπίπτει στους στόχους της Κοινής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Σπάνιους Καρκίνους. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναγνωριστούν τα επιδημιολογικά πρότυπα που ακολουθούν οι κακοήθειες ρινός-παραρρινίων (ΚΡΠ) στις διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες, με έμφαση στους δύο συχνότερους ιστολογικούς τύπους επιθηλιακών καρκίνων, το πλακώδες και το αδενοκαρκίνωμα, των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα αναλυθούν διεξοδικά,να συσχετιστούν αυτά τα επιδημιολογικά πρότυπα με τις αντίστοιχες κοινωνικές, οικονομικές και φυλετικές συνθήκες, να αναλυθεί η πιθανή επίδραση των διαφορών αυτών στην αντιμετώπιση και την επιβίωση, και τέλος να διερευνηθεί η πιθανή υπόθεση πως το αδενοκαρκίνωμα είναι συχνότερο στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου. Υλικά και Μέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας και επιλέχθηκε υλικό από 57 άρθρα και 2 εγχειρίδια. Αποτελέσματα: Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, το πλακώδες καρκίνωμα και το αδενοκαρκίνωμα είναι οι συχνότεροι επιθηλιακοί καρκίνοι. Τα non-Hodgkin λεμφώματα κατέχουν τη δεύτερη θέση στις ΚΡΠ και την τρίτη το βλεννογόνιο μελάνωμα. Το πλακώδες, το οποίο σχετίζεται με το κάπνισμα και τη μόλυνση με μεταγραφικά ενεργούς HPV, είναι με διαφορά ο συχνότερος επιθηλιακός καρκίνος σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες με μόνη εξαίρεση την Ιταλία, όπου στον ανδρικό πληθυσμό υπερέχει το αδενοκαρκίνωμα, για το οποίο υπάρχει ισχυρή αιτιολογική συσχέτιση με επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνα- κυρίως τη σκόνη ξύλου και δέρματος. Συμπεράσματα: Η ετερογένεια δειγμάτων και δεδομένων, αλλά κυρίως η ελλιπής γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη δεν επιτρέπει την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων και διογκώνει το πρόβλημα της σωστής επιδημιολογικής επιτήρησης για την επαγγελματική έκθεση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που προκαλούν ΚΡΠ. Είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός διεθνούς, ανεξάρτητου φορέα καταγραφής των περιστατικών ΚΡΠ . Σε αυτά πλαίσια κινείται η πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κοινή Δράση για στους Σπάνιους Καρκίνους και η δημοσίευση του εγχειριδίου Rare Cancer Agenda 2030, με στόχο την ανάπτυξη της έρευνας και τη θέσπιση νέων και αποτελεσματικότερων θεραπειών στα θεμέλια συμπαγών επιστημονικών δεδομένων.
Abstract (translated): Sinonasal malignancies are by definition rare cancers and therefore apply to the recent goals of EU Joint Action on Rare Cancers. The purpose of this Thesis is to investigate the available data on epidemiological and biological patterns of sinonasal malignancies, with additional focus on squamous cell carcinoma (SCC) and adenocarcinoma (ADC) and how differences in incidence, geographical distribution, socioeconomic factors and race affect treatment modalities and survival. The hypothesis that adenocarcinoma might be the most common histology among epithelial cancers should also be investigated. Materials and Methods: A review of the recent literature was conducted, with 57 eligible articles and 2 booklets. Results: SCC and AC are according to available data the commonest epithelial cancers, followed by non-Hodgkin lymphoma and cutaneous melanoma. SCC, which is related to tobacco use and transcriptionally active HPV infection, is by far the predominant histological subtype. As an exception, AC prevails among men in Italy, and is strongly related to occupational exposure in wood and leather dust. Conclusion: The heterogeneity in data registration and the lack of information for large areas and populations does not allow for safe conclusions and further engorges the problem of adequate epidemiological surveillance in occupational and environmental exposure. The foundation of an international, independent cancer registry is of great importance. The recent initiative of the EU with its Joint Action on Rare Cancers and the publication of the Rare Cancer Agenda 2030 moves toward the right direction, in order to accomplish more research, networking and treatment advances on the grounds of robust scientific knowledge and hard evidence.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΔΔ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.pdf741.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.