Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/14266
Title: Εταιρικά λογιστικά σκάνδαλα : βιβλιογραφική επισκόπηση και μελέτη περιπτώσεων
Other Titles: Corporate accounting scandals : bibliographic review and case study
Authors: Δημητροπούλου, Χρυσούλα
Keywords: Εσωτερικός έλεγχος
Εσωτερικός ελεγκτής
Εξωτερικός έλεγχος
Εξωτερικός ελεγκτής
Ευθύνες ελεγκτών
Δημιουργική λογιστική
Εταιρική απάτη
Εταιρικά λογιστικά σκάνδαλα
Παγκόσμια ελεγκτικά σκάνδαλα
Νόμος Sarbanes-Oxley
Keywords (translated): Internal audit
Internal auditor
External audit
External auditor
Auditor responsibilities
Corporate fraud
Creative accounting
Corporate accounting scandals
Sarbanes-Oxley law
Abstract: Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα γίνει µια συνολική παρουσίαση της έννοιας της ελεγκτικής επιστήµης και της ποιότητας ελέγχου. Ειδικότερα θα καλυφθούν οι παρακάτω στόχοι: 1. Θα γίνει ανάλυση των εννοιών της ελεγκτικής αλλά και της ποιότητας ελέγχου, 2. Θα αναπτυχθούν διεξοδικά οι κυριότεροι κίνδυνοι που ενδεχοµένως δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του εκάστοτε ελεγκτικού έργου, εξετάζο- ντας βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας και της ανεξαρτη- σίας, ως αδιάσπαστα στοιχεία του έργου του εξωτερικού ελεγκτή, µε βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, 3. Θα αναλυθεί όλο το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που διέπει το ελεγκτικό ε- πάγγελµα, προκειµένου να εκτελέσουν σωστά και αποτελεσµατικά οι ελεγκτές τα καθήκοντα τους, 4. Θα γίνει ανάπτυξη των ευθυνών που υπέχουν οι ελεγκτές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, 5. Θα αναλυθεί η έννοια της λογιστικής απάτης και της παραποίησης των οικο- νοµικών καταστάσεων, ως ένα σύγχρονο ηθικό και κοινωνικό φαινόµενο και παρατέθηκαν τα αποτελέσµατα µίας σύγχρονης παγκόσµιας έρευνας της PwC, όσον αφορά το οικονοµικό έγκληµα και την απάτη, 6. Θα αναλυθούν όλα τα µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα στην παγκόσµια οικονοµία και στην Ελλάδα, 7. Θα παρουσιαστεί µία περιπτωσιολογική µελέτη, αυτή της Folli Follie Group, µε τα απορρέοντα συµπεράσµατα επί αυτής. Δεδοµένων των ανωτέρω, δεν υφίσταται καµία αµφιβολία ότι η συµβολή της ελεγκτικής στην οµαλή λειτουργία της επιχείρησης και των ακολουθούµενων διαδικασιών από αυτήν, είναι καθοριστική και εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα της. Η συνεχής εξέλιξη των οικονοµικών δεδοµένων δηµιουργεί όλο και περισσότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όσο αφορά την αποτελεσµατικότερη διοίκηση και έλεγχο των οικονοµικών µονάδων. Ο έλεγχος είναι το απαραίτητο συµπλήρωµα οποιασδήποτε οικονοµικής διαχείρισης ξένης περιουσίας. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές θα πρέπει να είναι άµεµπτου ηθικής, να ελέγχουν λεπτοµερώς τα στοιχεία της υπό έλεγχο εταιρείας και να επισηµαίνουν τα λάθη και τις ανακρίβειες στις οικονοµικές καταστάσεις. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για διενέργεια αποτελεσµατικού ελέγχου είναι να µη θίγεται η ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή. Συνεπώς, ο εξωτερικός έλεγχος θα πρέπει να είναι αξιόπιστος και αµερόληπτος, ώστε να παρέχει αντικειµενική πληροφόρηση στους ενδιαφερόµενους χρήστες µε απώτερο σκοπό τη µελλοντική βελτίωση και ανάπτυξη της εταιρίας και την προώθηση της γενικότερης οικονοµικής ευηµερίας. Σε πολλές όµως περιπτώσεις και παρά τους συστηµατικούς ελέγχους που διενεργούνται στις επιχειρήσεις, η διενέργεια του ελέγχου δεν µπορεί να αποτρέψει φαινόµενα παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Δύναται όµως να περιορίσει την εµ- φάνισή τους. Οι επιπτώσεις της παραποίησης δεν αφορά µόνο τους επενδυτές που βασίζονται σε λανθασµένες πληροφορίες για να πάρουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις, αλλά και την ίδια την εταιρεία σε βάθος χρόνου, καθόσον αυτές οι πρακτικές βλάπτουν την επιχείρηση αφού το επενδυτικό κοινό χάνει την εµπιστοσύνη του στην εταιρία. Δεδοµένων των περιπτώσεων λογιστικής απάτης και παραποίησης των οικονοµικών κα- ταστάσεων που απασχόλησαν στο παρελθόν και συνεχίζουν να απασχολούν την επικαιρότητα, συµπερασµατικά καταλήγουµε ότι το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο (συ- µπεριλαµβανοµένων και των ΔΠΕ-Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου), είναι προς την σωστή κατεύθυνση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα διαδικασιών και κανόνων, χωρίς όµως αυτό να εξασφαλίζει και απόλυτα την ποιότητα του ελεγκτικού έργου. Ενδεχοµένως η ενηµέρωση των χρηστών των εκθέσεων ελέγχου, προκειµένου να αντιληφθούν την πραγµατική έκταση της ευθύνης των ελεγκτών (ιδιαίτερα σε θέµατα που σχετίζονται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας της ελεγχόµενης επιχείρησης, την ανακάλυψη απάτης, την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων και την τέλεσης παράνοµων ενεργειών), καθώς και η συνεχής βελτίωση και εµπλουτισµός των θεσµικών κειµένων και του κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας, ταυτόχρονα µε την παραδειγµατική τιµωρία όσων δεν συµµορφώνονται, θα συµβάλουν στη βελτιστοποίηση της ελεγκτικής επιστήµης και στην αναβάθµιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου.
Abstract (translated): In this dissertation will be a comprehensive presentation of the concept of audit science and quality control. In particular, the following objectives will be covered: 1. An analysis of the concepts of control and quality of control will be made, 2. The main risks that may adversely affect the quality of the audit work will be thoroughly developed, examining key determinants of quality and inde- pendence, as integral elements of the external auditor’s work, based on the Greek and International literature, 3. The whole existing institutional framework governing the auditing profession will be analyzed, in order for the auditors to perform their duties properly and effectively, 4. The responsibilities of auditors in the performance of their duties will be developed, 5. The concept of accounting fraud and falsification of financial statements as a contemporary ethical and social phenomenon will be analyzed and the results of a modern global PwC investigation into financial crime and fraud will be presented, 6. All major corporate scandals in the global economy and in Greece will be analyzed, 7.A case study, that of Folli Follie Group, will be presented, with the resulting conclusions on it. Given the above, there is no doubt that the contribution of the audit to the smooth operation of the company and the procedures followed by it, is crucial and ensures its viability. The continuous evolution of financial data creates more and more requirements and obligations, in terms of more effective management and control of financial units. Audit is the necessary complement to any financial management of foreign pro- perty. The Certified Auditors should be of impeccable ethics, thoroughly check the details of the company under control and point out errors and inaccuracies in the financial statements. However, a necessary condition for effective control is that the independence of the external auditor is not affected. Therefore, external audit should be reliable and impartial, in order to provide objective information to interested users with the ultimate goal of future improvement and development of the company and the promotion of overall financial well-being. In many cases, however, despite the systematic audits carried out in companies, the conduct of audits cannot prevent falsifications of financial statements. Ho- wever, it can reduce their appearance. The effects of counterfeiting do not only affect investors who rely on misinformation to make their investment decisions, but also the company itself in the long run, as these practices hurt the business as the investing public loses confidence in the company. Given the cases of accounting fraud and falsification of financial statements that have been and continue to be relevant in the past, we conclude that the current institutional framework (including the IAS-International Standards on Auditing) is in the right direction and rules, but this does not fully ensure the quality of the audit work. Possibly informing the users of the audit reports, in order to realize the real extent of the auditors’ responsibility (especially in matters related to the continuation of the activity of the audited company, the discovery of fraud, the falsification of fina- ncial statements and the commission of illegal actions), as well as the continuous improvement and enrichment of the institutional texts and the code of professio- nal ethics, at the same time with the exemplary punishment of those who do not comply, will contribute to the optimization of the audit science and to the upgrade of the quality of the audit work.
Appears in Collections:Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.