Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/14330
Title: Η διερεύνηση της κατάστασης της υγείας των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν σε συνθήκες αστεγίας και δομές φιλοξενίας στην πόλη της Πάτρας. Σύγκριση των δύο πληθυσμών
Other Titles: Research on the health condition of unaccompanied minors who are homeless and living in accommodation centers in the city of Patras. Comparison of the two populations
Authors: Τζανάκου, Γεωργία
Keywords: Παιδιά πρόσφυγες
Ασυνόδευτοι ανήλικοι
Υγεία
Keywords (translated): Refugee children
Unaccompanied minors
Health
Abstract: Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, καθώς βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, έχουν αποχωριστεί τους γονείς τους ή τον κηδεμόνα τους και χρήζουν προστασίας. Η πόλη της Πάτρας αποτελεί πύλη εξόδου για τα ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία εξαναγκάζονται να ζουν σε επισφαλείς συνθήκες, όπως εγκαταλελειμμένα κτήρια με στόχο να φτάσουν παράτυπα στον τελικό τους προορισμό μέσω του διεθνούς λιμένα. Παράλληλα το δυναμικό των δομών φιλοξενίας στην πόλη δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών αυτών που βρίσκονται εν κινήσει. Αποτελεί μείζον θέμα Δημόσιας Υγείας, δεδομένου πως απειλείται η σωματική και ψυχική τους υγεία, λόγω του ανεπαρκούς πλαισίου προστασίας. Σκοπός: Η Διερεύνηση της κατάστασης της Υγείας ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και συνθήκες Αστεγίας, στην πόλη της Πάτρας. Σύγκριση των δύο πληθυσμών. Μέθοδος και ερευνητικό εργαλείο: Η συγκριτική αυτή μελέτη πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Ιανουάριος 2019 – Σεπτέμβριος 2019. Το δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης αποτέλεσαν 55 ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενήθηκαν στη Δομή Φιλοξενίας PRAKSIS π, την οποία διαχειρίζεται η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS και 49 ασυνόδευτοι ανήλικοι, που διαμένουν σε συνθήκες αστεγίας και εντοπίστηκαν στο Κέντρο Ημέρας ασυνόδευτων ανηλίκων της MKO PRAKSIS. Αποτελέσματα: Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες φαίνεται να έχουν σοβαρότερα σωματικά προβλήματα υγείας. Προβλήματα όπως λοιμώξεις του αναπνευστικού και δερματολογικά προβλήματα συσχετίζονται θετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων. Μια σειρά από βίαιες συμπεριφορές που οδηγούν σε τραυματισμούς εμφανίζονται σε μεγαλύτερα ποσοστά σε συνθήκες φτώχιας και ανικανοποίητων βασικών βιολογικών αναγκών. Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να συνυπολογιστεί στα προβλήματα υγείας είναι τα ψυχολογικά προβλήματα, που φαίνεται να πλήττουν περισσότερο τα παιδιά που φιλοξενούνται. Συμπεράσματα: Η επιδείνωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ξαναφέρνει στο προσκήνιο την μελέτη για την ποιότητα ζωής κυρίως των πιο ευάλωτων ομάδων όπως τα ασυνόδευτα παιδιά. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες επιδρούν εξίσου αρνητικά στην κατάσταση της υγείας και τα προβλήματα σίγουρα είναι εντονότερα στις κατηγορίες των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων. Δυστυχώς όμως έχουν ελάχιστη φροντίδα, ψυχολογικής υποστήριξης, και έτσι η κατάσταση της υγείας τους χειροτερεύει, ενώ ταυτόχρονα τα αισθήματα αποκλεισμού και περιθωριοποίησης δυσχεραίνουν περισσότερο την καθημερινότητα τους.
Abstract (translated): Unaccompanied minors are a particularly vulnerable social group, as they live outside of their country of origin, separated from their parents or guardian and thus are in need of protection. The city of Patras is a gateway for unaccompanied children, who are forced to live in precarious conditions, such as abandoned buildings, in order to reach their final destination illegally via the international port. At the same time, the capacity of the accommodation structures in the city is not enough to cover the needs of these children who are on the move. This is a major public health issue, as their physical and mental health is threatened because of the inadequate protection framework. Purpose: Investigation of health condition of unaccompanied minors who live either in accommodation structures or in homelessness in Patra. Comparison of the two populations. Method and research tool: This comparative study was conducted in the period January 2019 - September 2019. The sample consisted of 55 unaccompanied minors hosted in the PRAKSIS Accommodation Structure, which is managed by the Non-Governmental Organization PRAKSIS, and of 49 homeless children located by NGO- PRAKSIS Day Center for Unaccompanied Minors. Outcome: Unaccompanied refugee minors appear to have more serious physical health problems. Problems such as respiratory and dermatological infections are related to the living conditions of homeless people. Violent behavior that lead to injuries occur at higher rates in conditions of poverty and unsatisfied basic biological needs. An important factor that burden health issues is the psychological problems, which seem to affect the most children being hosted. Conclusion: The deterioration of socio-economic conditions is imposing the study of the life quality of vulnerable groups such as unaccompanied children. Psychosocial factors have an equally negative effect on the state of their health while problems are pronounced in the group of unaccompanied minor refugees. Unfortunately, this group gets minimum care and psychological support, which leads to deterioration of their health, while feelings like exclusion and marginalization make their everyday life even more difficult to manage.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ διπλωματική.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.