Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/14332
Title: Η θέση του λεμφαδένα φρουρού όπως εκφράζεται από τις ομάδες των μασχαλιαίων λεμφαδένων
Other Titles: Breast cancer section analysis correlates with sentinel lymph node biopsies : precision and topographic anatomy
Authors: Καραμπελιάς, Βασίλειος
Keywords: Μασχαλιαίοι λεμφαδένες
Καρκίνος μαστού
Keywords (translated): Lymphs
Breast cancer
Abstract: Η ταχεία βιοψία είναι μία συνήθης πρακτική που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εκτίμηση της κατάστασης των φρουρών λεμφαδένων στον καρκίνο του μαστού και έτσι, μπορεί να καθορίσει την ανάγκη για μασχαλιαίο καθαρισμό. Οι ταχείες βιοψίες έχουν σαφή μειονεκτήματα: (α) το κόστος τους, (β) την αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα που παρέχουν, ειδικά σε περιπτώσεις με ογκόμορφες αλλοιώσεις μαστού, όπου η κυτταρολογική μελέτη και η μελέτη τομών παραφίνης είναι προτιμότερες, αλλά και σε καλοήθεις προβληματικές αλλοιώσεις του μαστού (σκληρυντική αδένωση, άτυπη υπερπλασία πόρων κ.α)που πρέπει να μελετώνται μόνο σε μόνιμες τομές παραφίνης πριν τεθεί η τελική διάγνωση (Schwan, 1981), σε λεμφαδένες σε περιπτώσεις όπου ο χειρουργός προσπαθεί να εντοπίσει την πρωτοπαθή εστία (Silva and Kraemer, 1987) σε αγγειοβριθή κοκκιωματώδη ιστό με την παρουσία άτυπων ινοβλαστών και ενδοθηλιακών κυττάρων που μπορεί να μιμηθεί διηθητικό καρκίνωμα, σε αλλοιώσεις που προέρχονται από ακτινοθεραπεία, οπότε η κυτταρική ατυπία και η νέκρωση μπορεί να υποδυθούν σάρκωμα. Από την άλλη όμως, η ταχεία βιοψία έχει και σαφή πλεονεκτήματα, όπως την ταχύτητα με την οποία παρέχει πληροφορίες για την διήθηση του καρκίνου σε κοντινά σημεία της εστίας του. Παρά τη σημασία της τεχνικής στην προσφορά πληροφορίας και καθοδήγησης του ιατρού σχετικά με τον καθορισμό της θεραπείας και την ευρεία αποδοχή της, υπάρχει ακόμη σημαντική συζήτηση σχετικά με την ανάγκη για μασχαλιαίο καθαρισμό. Λίγα είναι γνωστά στη βιβλιογραφία σχετικά με την γεωγραφική θέση των θετικών φρουρών λεμφαδένων μετά από ταχείες βιοψίες. Η εργασία αυτή αποσκοπούσε στον καθορισμό των θέσεων αυτών για τους επιβεβαιωμένους θετικούς λεμφαδένες φρουρούς (και από ιστολογική εξέταση). Σε ένα σετ σαράντα ενός γυναικών ασθενών με καρκίνο του μαστού, ταυτοποιήσαμε συνολικά 14 περιπτώσεις στις οποίες οι φρουροί λεμφαδένες βρέθηκαν θετικοί και από τις δύο τεχνικές και περαιτέρω ταυτοποιήσαμε το 85.7% (12 από τις 14) στην εμπρόσθια θωρακική περιοχή, ενώ 1 από αυτές τις περιτπώσεις (7,1%), ο φρουρός λεμφαδένας ήταν στην κεντρική μασχαλιαία περιοχή. Τα αποτελέσμ καταδεικνύουν πως η μεγάλη πλειοψηφία των θετικών φρουρών λεμφαδένων εντοπίζεται στην εμπρόσθια περιοχή του μαστού, όπως είναι αναμενόμενο, καθώς η περιοχή αυτή συνιστά καρκινικών κυττάρων που ξεφεύγουν από τον όγκο. Τα δεδομένα μας συμφωνούν με άλλες μελέτες όπου η ανάλυση θετικών φρουρών λεμφαδένων κατέδειξαν σαν hotspot για θετικούς λεμφαδένες, την περιοχή που ορίζεται από την μασχαλιαία τριχοφυία. Πιο ειδικά, η περιοχή αυτή ορίζεται από μία γραμμή που εφάπτεται σε απόσταση 2 εκατοστών κάτω από το κέντρο της μασχαλιαίας τριχοφυίας, το κάθετο όριο του μείζονα θωρακικού μυ και την μέση μασχαλιαία γραμμή (Lo et al., 2014). Επιπρόσθετα, τα δεδομένα μας σε καλή συμφωνία με τα δημοσιευμένα ποσοστά ευαισθησίας και ψευδών αρνητικών αποτελεσμάτων από ταχεία βιοψία φρουρού λεμφαδένα σε καρκίνο του μαστού. Ειδικότερα, βρήκαμε ποσοστό ευαισθησίας ίσο με 93% και ποσοστό ψευδών αρνητικών αποτελεσμάτων ίσο με περίπου 5%, ενώ οι δημοσιευμένες τιμές είναι γύρω στο 89% και 90% για την ευαισθησία (Vohra et al., 2015) και γύρω στο 2,5% για τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα αντίστοιχα (Tan et al., 2016). Η εργασία αυτή συνιστά μία πρώτη απόπειρα για τη συσχέτιση της θέσης του λεμφαδένα φρουρού με τα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή της ύπαρξης καρκινικών κυττάρων στον αδένα. Αν και η μεγάλη πλειοψηφία των θετικών λεμφαδένων φρουρών συνοστίζονται στην εμπρόσθια θωρακική περιοχή, απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός δειγμάτων, διεξοδικότερη μελέτη των χαρακτηριστικών των καρκινωμάτων για την ισχυροποίηση των συμπερασμάτων και αυτό μπορεί να είναι η βάση για μελλοντική έρευνα.
Abstract (translated): Frozen section is a commonly-used technique for evaluating sentinel lymph node biopsies in breast cancer to determine the need for an axillary node dissection. Frozen section does have drawbacks, including cost and uncertainty around operating time, but it also has advantages like the speed of providing information as to the drainage of the tumour in nearby areas. While the importance of this technique on providing useful guidance to the doctor for the determination of the treatment, is widely accepted, there is still debate as to the need for axillary dissection. Little is known in the literature as to the geographical position of the positive sentinel lymph nodes following frozen sections, and in this work, we set out to link the position of sentinel lymph nodes to confirmed positive results following SNL biopsy and pathology analysis. In a set of forty one female patients, we identified a total of fourteen confirmed positive sentinel lymph nodes through both approaches and further identified 85.7% (twelve of fourteen) in the front thoracic position, while one of these (7,1%) was located in the central axillary position. These results show that the vast majority of the positive sentinel lymph nodes in patients with breast cancer occur in the front area of the breast, as would be expected, given that these represent the front line for any lymphatic drainage fo the tumour cells escaping the tumour. Our data agree with other results where analysis of positive sentinel lymph nodes located the hotspot for positive lymph nodes in the area set by the axilla hairline, a line tangential to and 2 cm below the center of the hairline, the lateral border of the pectoralis major muscle and the mid-axillary line [12]. Additionally, our data are in very good agreement with the published percentages for SLN sensitivity and false negative rates. Specifically, we reported a sensitivity ratio of nearly 93% with false negative ratio of around 5% while rates of 89% for sensitivity [13] and 90% and 2.5% for sensitivity and false negatives have been reported accordingly [14]. This work is a first attempt to link position of sentinel lymph nodes to positive results. While the vast majority of the positive lymph nodes accumulate in the front thoracic region, the work necessitates a larger sample of patients to make a stronger case and this can form the basis for future wor
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΔΔ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Karampelias(med).pdf624.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons