Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/14394
Title: Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης του Γλαύκου ποταμού με τη χρήση του μοντέλου Ζυγός
Other Titles: Τhe estimation of the hydrological balance of the catchment area of Glaukos river using the lumped conceptual water balance model «Zygos»
Authors: Παράσχου, Αντιγόνη
Keywords: Υδρολογικό ισοζύγιο
Ζυγός
Γλαύκος ποταμός
Keywords (translated): Hydrological balance
Zygos
Glaukos river
Abstract: Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης στοχεύει στην εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Γλαύκου ποταμού με την εφαρμογή του αδρομερούς μοντέλου προσομοίωσης «Ζυγός», καθώς και με την εφαρμογή εμπειρικών τύπων. Για την άρτια διεξαγωγή της εργασίας πραγματοποιήθηκε ψηφιοποίηση χαρτών σχετικά με την περιοχή έρευνας, μελέτη του γεωμορφολογικού αναγλύφου και του υδρογραφικού δικτύου καθώς και υδρολογική μελέτη της περιοχής έρευνας. Η λεκάνη απορροής του ποταμού Γλαύκου υπάγεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ02). Εκτείνεται NA/κά της πόλης των Πατρών, επί των δυτικών κλιτύων του Παναχαϊκού, στο ΒΔ/κό τμήμα του νομού Αχαΐας και έχει έκταση 104,4 Km2 .Η περιοχή μελέτης γεωτεκτονικά ανήκει αποκλειστικά στην ζώνη Ωλονού-Πίνδου. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την συγκεκριμένη περιοχή είναι κυρίως Ανω-Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι της Πίνδου και ο φλύσχης της Πίνδου με ιδιαίτερη ανάπτυξη στην ορεινή περιοχή, ενώ στην παράκτια και λοφώδη περιοχή παρατηρείται η εμφάνιση Νεογενών και Τεταρτογενών σχηματισμών. Για την εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης του Γλαύκου ποταμού έγινε χρήση του αδρομερούς μοντέλου προσομοίωσης «Ζυγός», το οποίο παρουσιάζεται ως μια τροποποιημένη εκδοχή της εμπειρικής μεθόδου Thornthwaite. Αποτελεί μία απλοποιημένη μορφή ενός ημι-κατανεμημένου μοντέλου προσομοίωσης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ερευνητική Ομάδα «ΙΤΙΑ» του Ε.Μ.Π. Το εννοιολογικό αυτό μοντέλο αναπαριστά το πολύπλοκο υδρολογικό σύστημα μιας λεκάνης απορροής μέσω δύο επάλληλων δεξαμενών, αυτή της δεξαμενής εδαφικής υγρασίας και της δεξαμενής υπόγειου νερού. Μέσω της δεξαμενής εδαφικής υγρασίας επιτυγχάνεται η προσομοίωση των επιφανειακών διεργασιών της λεκάνης, η οποία αποσκοπεί στον επιμερισμό της βροχόπτωσης σε απορροή, απώλειες εξάτμισης, διαπνοής και κατείσδυσης ενώ μέσω της δεξαμενής υπόγειου νερού επιτυγχάνεται η προσομοίωση των υπόγειων υδρολογικών διεργασιών σε υποτιθέμενο υπόγειο υδροφορέα που υπόκειται της λεκάνης, με σκοπό τον επιμερισμό της κατείσδυσης σε βασική απορροή και υπόγειες διαφυγές εκτός λεκάνης. Ως κριτήριο αξιολόγησης του μοντέλου επιλέχθηκε ο συντελεστής Νash, ο οποίος ύστερα από αρκετές δοκιμές εμφανίζει αρνητικές τιμές που υποδεικνύουν πολύ κακή προσαρμογή του μοντέλου. Αυτό οφείλεται στην μικρή χρονοσειρά (2013-2017) διαθέσιμων βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι τιμές της μετρημένης παροχής από την Δ.Ε.Η που εισάγονται στο μοντέλο έχουν μετρηθεί στην έξοδο του ορεινού τμήματος της λεκάνης ενώ το μοντέλο «Ζυγός» εφαρμόζεται για ολόκληρη την λεκάνη.
Abstract (translated): The present master thesis aims at the estimation of the Hydrological Balance of the catchment area of Glaukos River in Peloponnese using the lumped conceptual water balance model «Zygos», as well as by using empirical formulas. Several tools were used in order to successfully study the hydrogeological balance of the study area. Using the ArcGis 10.6, a serious of digitized maps was used to shed light on the geomorphological relief and on the hydrographic network ,which are considered integral factors for the hydrogeological research of the study area. The study area belongs to the North Peloponnese Water District (GR02). It is located on the western slopes of the Panachaiκο Mountain, extends to the southeast of Patras’ city and to northwest part of the Prefecture of Achaia. The study area lies entirely in formations of the geotectonic zone Olonos - Pindos. The area is structured mainly by limestones of Upper Cretaceous and flysch of Pindos’ zone. Although,these formations are mostly found in mountain area, otherwise the coastal and hilly area consist of Neogene and Quaternary formations. For the estimation of the Hydrological Balance of the River basin the lumped conceptual water balanced model "Zygos" was used, which has created by the research team "ITIA" of Technical University of Athens. This conceptual model represents the complex hydrological system of a drainage basin through two successive tanks, that of the soil moisture tank and the groundwater tank. The Nash coefficient was chosen as the criterion for evaluating the model, which after several tests showed negative values indicating very poor fit of the model.
Appears in Collections:Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemertes_Paraschou(geo).pdf4.81 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons