Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/15416
Title: Δημιουργία μοντέλων δικτύων ροής για το χωμάτινο φράγμα Πηνειού Ηλείας
Other Titles: Development of flow-net models for the earthen dam of Pinios, Ilia
Authors: Μαυρούλια, Παρασκευή
Keywords: Δίκτυα ροής
Xωμάτινα φράγματα
Eνόργανη παρακολούθηση
Πηνειός Ηλείας
Keywords (translated): Flow nets
Eath dams
Instrumental monitoring
Pinios
Abstract: Τα φράγματα συγκροτούν σημαντικά εγγειοβελτιωτικά, υδροηλεκτρικά και υδρευτικά έργα, αποτελώντας τεχνητούς υγροτόπους με ιδιάζουσα οικολογική και αισθητική αξία. Πρόκειται για πολυσύνθετα, τεχνικά έργα, που συνδυάζουν τεχνική, χρηματοδοτική πολυπλοκότητα, καθώς και πολιτική και κοινωνική διάσταση. Η τυχόν αστοχία τους δύναται να προκαλέσει τραγικές συνέπειες. Υψίστης σημασίας, λοιπόν, συνιστά η ύπαρξη συνεχούς ελέγχου της υδρολογικής συμπεριφοράς του φράγματος και η συντήρησή τους κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παραταθεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. Ο πλέον απρόβλεπτος μηχανισμός αστοχίας στα φράγματα είναι η μηχανική δράση του υπογείου νερού. Η δισδιάστατη ροή του υπογείου νερού σε φράγματα αντιπροσωπεύεται γραφικά από τα δίκτυα ροής. Προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκαν μοντέλα δικτύων ροής, προκειμένου να ελεγχθεί η υδρολογική συμπεριφορά του φράγματος Πηνειού, που είναι το μεγαλύτερο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η δημιουργία μοντέλων δικτύων ροής για το χωμάτινο φράγμα του Πηνειού Ηλείας, το οποίο εδράζεται στην Π.Ε. Ηλείας και συνθέτει το κύριο έργο άρδευσης της ομώνυμης πεδιάδας. Απώτερος στόχος της μελέτης είναι η αποτύπωση και η αξιολόγηση της υδρολογικής συμπεριφοράς του φράγματος σε συνθήκες κανονικής του λειτουργίας, καθώς και πώς αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα, μέσω της προσομοίωσης των οδών κυκλοφορίας του νερού. Η γραφική επίλυση των δικτύων ροής και διηθήσεων νερού μέσα από το σώμα, τον πυρήνα του φράγματος και τους υποκείμενους γεωλογικούς σχηματισμούς, πραγματοποιείται με τη χρήση του λογισμικού SLIDE V.6.1., το οποίο έχει τη δυνατότητα επίλυσης μοντέλων με πεπερασμένα στοιχεία. Αρχικά, μελετήθηκαν τα αποτελέσματα της ενόργανης παρακολούθησης για τα έτη 1967-1977, στοχεύοντας στην εκτίμηση της κανονικής λειτουργίας του φράγματος. Σημειώνεται πως για την παρακολούθηση της υδραυλικής συμπεριφοράς του φράγματος είχαν εγκατασταθεί κατά το στάδιο κατασκευής του πιεζόμετρα ανοικτού τύπου και όργανα μέτρησης της πίεσης των πόρων, τα οποία ελέγχουν τις υδατικές πιέσεις και τυχόν διηθήσεις. Στη συνέχεια, ακολούθησε υπαίθρια έρευνα στην περιοχή του φράγματος, με σκοπό την εξέταση της καλής λειτουργίας των οργάνων και τη λήψη μετρήσεων. Σε επόμενο στάδιο, κατασκευάστηκε η τυπική διατομή πάνω στην οποία βασίστηκαν τα μοντέλα δικτύων ροής, τα οποία αναπαραστάθηκαν γραφικά. Τέλος, αξιολογήθηκε η σημερινή συμπεριφορά του φράγματος και βάση αυτής προτείνονται κατάλληλα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των γεωτεχνικών οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος.
Abstract (translated): Dams comprise significant land-improvement, hydroelectric and water supply constructions and they form technical wetlands with distinct ecological and aesthetic value. Dams are complex geotechnical constructions, which combine engineering and financial complexity with a political and social dimension. Random material failure could cause tragic consequences. So, the existence of constant monitoring of the hydrologic behavior of a dam is of high importance and its maintenance is essential to extend dam’s beneficial lifetime. The most unpredictable failure mechanism in dams is the mechanical behavior of groundwater. The 2D flow of groundwater in dams is graphical represented with flow nets. Based on this direction and for the purpose of monitoring, models of flow nets were developed at the Pinios dam, which is the largest in the Region of Western Greece. Subject of this dissertation is the generation of flow net models, as far as Pinios Earth Dam (Western Greece) is concerned, which is located in the Ilia Regional Unit. It composes the main project of irrigation of the homonymous flatland. The main aim of this study is the depiction and evaluation of the dam’s hydrologic behavior under normal operating conditions, as well as its current hydrological behavior through the simulation of water circulation pathways. The graphical solution of flow nets and water infiltration into the dam’s embankment, core and through the underlying geological formations is created with use of SLIDE V.6.1. software, which has the ability of resolving models with Finite Element Analysis (FEA). At first, the results of instrumental monitoring were studied for the year period 1967-1977 with a view to assessing the normal operation of the dam. It is noted that during the construction of the dam had been installed open standpipe piezometers and pore pressure sensors, which control underground pressures and potential water infiltrations. Afterwards, outdoor research study was conducted in the dam region, aiming at the examination of the proper function of these instruments and on receiving respective measurements. Moving to the next stage, the cross section upon which all flow models were calculated and graphically reconstructed was created. Finally, the current behavior of the dam was evaluated and appropriate measures are suggested for the modernization or replacement of the already existing monitoring devices.
Appears in Collections:Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.