Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/15457
Title: Automated task allocation competency-based model
Other Titles: Αυτοματοποίηση της διαδικασίας κατανομής εργασιών, μέσω ενός μοντέλου που βασίζεται στις ικανότητες των εργαζομένων
Authors: Γιγής, Γεώργιος
Keywords: Competencies
Task allocation
Keywords (translated): Ικανότητες
Χάσμα ικανοτήτων
Κατανομή εργασιών
Βελτιστοποίηση διεργασιών
Χρονικός προγραμματισμός
Abstract: Industry 4.0 has created several challenges for the human element in the working environment. With the Industry 5.0 emerging, the workforce receives an even more necessary role, of integrating the technology to the everyday operations of a production unit and ensure that the adoption of novel solutions is successful, while on the same time change their role, from performing tasks to innovating and solving complex problems. Taking into consideration that the human operator shift their focus to more creative and strategic jobs, the task allocation process will face new challenges and technological advancements should provide solutions for them. Now, jobs are assigned to people based on the supervisor’s intuition and judgement, wasting important time from defining the task till finding the most qualified employee for the specific job, and lacking documentation of the decision-making process. Although, competencies have been discussed thoroughly over the past few years, there is still room for improvement in measuring and comparing different competencies of human operators, engineers, technicians, and using the results to manage human capital. To uncover the potential of the task allocation, process the competencies will be used as decision-making criteria, aiming to achieve the best possible performance, through an automated system to assist the project manager find the optimal division of tasks to the available human resources, based on their competencies. The proposed framework can be applied both on a project and on a production line because it can be performed with real-time data and task allocation methodologies are the same for them, with the only difference being the task duration. In order to validate the applicability of the proposed framework and the generated algorithm, a case study derived from a maritime company has been examined, with the objective to allocate in the optimal way seafarers to vessels and maintain a balanced competency level among the fleet.
Abstract (translated): Η βιομηχανία 4.0 έχει δημιουργήσει αρκετές προκλήσεις για το ανθρώπινο στοιχείο στο εργασιακό περιβάλλον. Με την αναδυόμενη βιομηχανία 5.0, το εργατικό δυναμικό λαμβάνει έναν ακόμη πιο απαραίτητο ρόλο, της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στις καθημερινές λειτουργίες μιας μονάδας παραγωγής και της διασφάλισης ότι η υιοθέτηση νέων λύσεων είναι επιτυχής, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει το ρόλο του, από την εκτέλεση εργασιών, στην καινοτομία και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανθρώπινος φορέας μετατοπίζει την εστίασή του σε πιο δημιουργικές και στρατηγικές θέσεις εργασίας, η διαδικασία κατανομής καθηκόντων θα αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να τους παρέχουν λύσεις. Σήμερα, οι θέσεις εργασίας ανατίθενται σε άτομα με βάση τη διαίσθηση και την κρίση του επόπτη, σπαταλώντας σημαντικό χρόνο από τον καθορισμό της εργασίας μέχρι την εύρεση του πιο εξειδικευμένου υπαλλήλου για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και χωρίς τεκμηρίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αν και, οι ικανότητες έχουν συζητηθεί διεξοδικά τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη μέτρηση και τη σύγκριση των διαφορετικών ικανοτήτων των χειριστών, μηχανικών και τεχνικών, και στη χρήση των αποτελεσμάτων για τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Για να εξερευνηθούν οι δυνατότητες της διαδικασίας κατανομής καθηκόντων, οι ικανότητες θα χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια λήψης αποφάσεων, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης, μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα βοηθήσει τον διαχειριστή έργου να βρει τη βέλτιστη κατανομή των καθηκόντων στο διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ένα έργο όσο και σε μια γραμμή παραγωγής, επειδή μπορεί να εκτελεστεί με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και οι μεθοδολογίες κατανομής εργασιών είναι παρόμοιες, με μόνη διαφορά το χρονικό ορίζοντα της εργασίας. Προκειμένου να επικυρωθεί η δυνατότητα εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος και του παραγόμενου αλγορίθμου, εξετάστηκε περιπτωσιολογική μελέτη που προέκυψε από ναυτιλιακή εταιρεία, με στόχο την κατανομή με τον βέλτιστο τρόπο των ναυτικών στα πλοία και τη διατήρηση ισορροπημένου επιπέδου ικανοτήτων στα πλοία του στόλου.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_M_Georgios Gigis_1047256.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.