Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/15472
Title: Διατύπωση κανόνων και ανάπτυξη έμπειρου συστήματος για την εκτίμηση της σκοπιμότητας ανάπτυξης αιολικού πάρκου
Other Titles: Determination of rules and building of an expert system for feasibility evaluation of wind parks
Authors: Μέκρας, Νικόλαος
Keywords: Αιολικά πάρκα
Ασαφής λογική
Ανεμογεννήτριες
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Keywords (translated): Wind farms
Fuzzy logic
Fuzzy inference system
Wind turbines
Renewable energy sources (RES)
Abstract: Η αιολική ενέργεια αποδεικνύεται μια πολλά υποσχόμενη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, συμπληρώνοντας ή αντικαθιστώντας τα συμβατικά ενεργειακά συστήματα για την κάλυψη των παγκόσμιων ενεργειακών απαιτήσεων. Αυτή τη στιγμή είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παγκοσμίως, ενώ και στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αυξάνονται ολοένα. Ωστόσο, η αξιοποίηση των σύγχρονων ανεμογεννητριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, πέραν των τεχνικών προδιαγραφών των ίδιων, στην επιλογή της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης η οποία αποτελεί βασική πρόκληση καθώς θα πρέπει να ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις λειτουργίας όσο και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από νόμους και κανονισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις, η ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών οδηγεί σε ασύμβατες καταστάσεις, όπου π.χ. ένα σημείο είναι εξαιρετικό όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του πάρκου αλλά βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιβαλλοντικής περιοχής ή πλησίον οικισμού. Ως αποτέλεσμα, το προς επίλυση πρόβλημα είναι σύνθετο και πολυπαραγοντικό. Αυτή η πολυπλοκότητα κατά συνέπεια, έχει οδηγήσει στην ευρεία χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η χρήση των εν λόγω εργαλείων αποτελεί πρόκληση για τον σχεδιαστή μηχανικό. Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τους κανόνες και προτείνει την δημιουργία ενός συστήματος βασισμένο στην ασαφή λογική για την αξιολόγηση και επιλογή της κατάλληλης θέσης χωροθέτησης αιολικών πάρκων. Η διαδικασία της αξιολόγησης μιας τέτοιας θέσης περιλαμβάνει την χρήση μιας σειράς κριτηρίων των οποίων οι κρίσιμες τιμές καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας (της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης). Τα κριτήρια που αναφέρονται αξιοποιούνται για την κατασκευή ασαφών συνόλων και κατ’ επέκταση βάση αυτών δημιουργούνται οι ασαφείς κανόνες για ένα σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων με χρήση της ασαφούς λογικής (Fuzzy Inference System) που θα αναλάβει την αξιολόγηση (ποσοτικά) των εξεταζόμενων θέσεων. Το σύστημα που αναπτύχθηκε δοκιμάζεται έπειτα σε δύο περιπτώσεις για να εξακριβωθεί η ορθή του λειτουργία.
Abstract (translated): Wind energy is proving to be a very promising source of renewable energy, complementing or replacing conventional energy systems to meet global energy requirements. It is currently one of the fastest growing renewable energy sources in the world, while in Greece investments in facilities are increasing. However, the utilization of modern wind turbines depends to a large extent, in addition to their technical specifications, on the selection of the appropriate installation location which is a key challenge as it must meet both the operating requirements and the requirements arising from laws and regulations. In many cases, the satisfaction of these criteria leads to incompatible situations, where e.g. one point is excellent in terms of the operation of the park but is located within a protected environmental area or near a settlement. As a result, the problem to be solved is complex and multifactorial. This complexity, therefore, has led to the widespread use of computational intelligence techniques. However, even this use of these tools is a challenge for the design engineer. This dissertation presents the rules and proposes the creation of a system based on vague logic for the evaluation and selection of the appropriate location of wind farms. The process of evaluating such a position involves the use of a series of criteria whose critical values are determined by the legal framework of each country (including Greece). The mentioned criteria are used for the construction of vague sets and consequently based on them the vague rules are created for a system for drawing conclusions using the fuzzy Inference System that will undertake the evaluation (quantitative) of the examined positions. The developed system is then tested in two cases to verify its proper operation.
Appears in Collections:Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_M_Mekras_Nikolaos_246482.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.