Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/1602
Title: Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την ίδρυση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης
Authors: Γκόγκας, Γεώργιος
Issue Date: 2009-06-10T11:12:52Z
Keywords: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Λόγοι ίδρυσης
Keywords (translated): Medium-sized enterprise
Established reasons
Spss
Abstract: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλύσουμε τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους ιδρύεται μια μικρομεσαία επιχείρηση με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Η δομή της εργασίας είναι χωρισμένη σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί το θεωρητικό "κομμάτι" των μεθόδων που χρησιμοποιούμε και το δεύτερο είναι το πρακτικό δηλαδή η εφαρμογή των μεθόδων που αναλύσαμε σε πραγματικά δεδομένα. Το θεωρητικό μέρος είναι χωρισμένο σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρουμε τις δυνατότητες του SPSS για την στατιστική ανάλυση μιας και δυο μεταβλητών ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων καθώς επίσης και για το πώς μπορούμε να καθορίσουμε τη σχέση (αν υπάρχει ή όχι) μεταξύ τους. Πριν την αναφορά μας γύρω από τις μεταβλητές τονίζουμε κάποια σημεία στα οποία πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, και τα οποία είναι απαραίτητα στο αρχικό στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων μας (καθορισμός μεταβλητής κτλ.). Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουμε μια πρώτη αναφορά γύρω από την Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων τονίζοντας τη χρησιμότητα τους στις διάφορες επιστήμες, τον τρόπο με τον οποίο η ανάλυση αυτή "λειτουργεί" και τα κύρια χαρακτηριστικά της. Γενικά είναι ένα σύνολο μεθόδων οι οποίες ξεκινώντας από τα ίδια τα δεδομένα και χωρίς καμία υπόθεση ερευνούν τις τάσεις, τις σχέσεις και τις ομαδοποιήσεις τους. Στη συνέχεια αναλύουμε μια σημαντική μέθοδο την "ανάλυση των κύριων συνεκτικών συνιστωσών". Είναι μια τεχνική που έχει ως στόχο τη μείωση της διάστασης των δεδομένων διατηρώντας σχεδόν όλη την ολική μεταβλητότητα των αρχικών μεταβλητών. Η ανάλυση γίνεται με τη βοήθεια των μαθηματικών σχέσεων και βασίζεται στους πίνακες (δειγματικής) συσχέτισης, (δειγματικής) συνδιασποράς κτλ. Στο τρίτο κεφάλαιο κάνουμε μια προσπάθεια ερμηνείας της Παραγοντικής Ανάλυσης με δυο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με τη βοήθεια της Γραμμικής Άλγεβρας, της Ανάλυσης και των πινάκων και ο άλλος με τη βοήθεια των γραφικών απεικονίσεων των σχέσεων των στοιχείων του πίνακα που αναλύουμε. Σκοπός της παραπάνω μεθόδου είναι να ομαδοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών σε ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών μη παρατηρήσιμων τυχαίων μεταβλητών που καλούνται παράγοντες. Στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους αναφέρουμε και αναλύουμε την Cluster Analysis η οποία είναι μια μέθοδος με την οποία επιδιώκουμε τη δημιουργία ομάδων, συνήθως ατόμων ή αντικειμένων με ομοειδή χαρακτηριστικά, ομάδες τις οποίες μπορούμε να αποκαλούμε και τάξεις. Και σ' αυτή τη μέθοδο κάνουμε δύό ειδών αναλύσεις. Το πρακτικό μέρος της παρούσας εργασίας διερευνά τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ίδρυση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ). Διεξήχθη εμπειρική έρευνα, ο δειγματικός χώρος της οποίας περιλαμβάνει 140 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού Σερρών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη συμβολή και τη βαρύτητα μεταβλητών που σχετίζονται με: το προφίλ του επιχειρηματία (δημογραφικά χαρακτηριστικά, προηγούμενη εργασιακή και επιχειρηματική εμπειρία κ.ά.), τη διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης (πηγές άντλησης πληροφοριών, λήψη απόφαση, αρχική επένδυση, προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κ.ά.), τα χαρακτηριστικά της νεοϊδρυθείσας επιχείρησης (αντικείμενο, νομικό καθεστώς, αριθμός απασχολούμενων κ.ά.) και τον 1ο χρόνο λειτουργίας (κύκλος εργασιών, πωλήσεις κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5 αναλύουμε σχεδόν όλες τις μεταβλητές με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής και "επιμένουμε" λίγο περισσότερο σε εκείνες που αποτελούν τους παράγοντες ίδρυσης μικρομεσαίας επιχείρησης. Στο κεφάλαιο 6 περνάμε στο επόμενο στάδιο "εντοπίζοντας" σχέσεις ανάμεσα σε δυο μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Το κριτήριο με το οποίο γίνεται ο έλεγχος είναι ο Χ έλεγχος ανεξαρτησίας και αναφέρουμε μόνο όσα παρουσιάζουν ενδιαφέρον (δηλαδή εκεί που υπάρχει κάποια σχέση ). Προχωρώντας στο κεφάλαιο 7 εισχωρούμε κατά κάποιο τρόπο στην Πολυδιάστατη Ανάλυση. Εφαρμόζουμε την Παραγοντική Ανάλυση με τη χρήση της μεθόδου των ισχυρών συνεκτικών συνιστωσών. Η εφαρμογή γίνεται πάνω στους λόγους ίδρυσης γενικά, μιας επιχείρησης. Αναφέρουμε αναλυτικά όλα τα βήματα και όλο το συλλογισμό μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό στάδιο από το οποίο βγάζουμε συμπεράσματα. Και στο τελευταίο κεφάλαιο (8) πραγματοποιούμε την Cluster Analysis των 140 cases ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια προφίλ επιχειρηματιών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή από την Παραγοντική Ανάλυση παίρνουμε κάποιες κατευθύνσεις, με τις οποίες σε συνδυασμό με την Cluster Αnalysis εντοπίζουμε συγκεκριμένους λόγους ίδρυσης μιας επιχείρησης για συγκεκριμένα προφίλ επιχειρηματιών. Τέλος , λόγω της εφαρμογής όλων των παραπάνω μεθόδων , προκύπτει ένας πολύ μεγάλος αριθμός πινάκων, ο οποίος ήτανε αδύνατο να καταχωρηθεί στην εργασία .Για το λόγο αυτό στο Παράρτημα έχουμε βάλει όλους τους πίνακες που χρησιμοποιήσαμε στο πρακτικό μέρος της εργασίας.
Abstract (translated): Aim of this work is to analyze the most important reasons for which is founded a small to medium-sized enterprise with the use of statistical program SPSS. The structure of work is separated in two parts. The first part constitutes theoretical "side" of the methods that we use and second is the practical that is to say application of methods that we analyzed in real data. The theoretical part is separated in four chapters. In the first chapter we report the possibilities of SPSS for the statistical analysis one and two variables one or more samples as well as for how we can determine the relation ([an] it exists or no) from each other. Before our report round the variables we stress certain points in which it should we give particular gravity, and which are essential in the initial stage of treatment of data our (determination variable [etc].) In the second chapter we make a first report round the Multidimensional Analysis of Data stressing their usefulness in the various sciences, the way with which this analysis "functions" and its main characteristics. In general it is a total of methods that beginning from himself given and without no affair searches tendencies, the relations and their regroupings. Afterwards we analyze an important method of the "analysis of the main cohesive components". It is a technique that aims at as the reduction of dimension of data maintaining almost the all total variability of initial variables. The analysis becomes with the help of mathematic relations and is based on the tables of a (sample) cross-correlation, (sample) codispersion etc. In the third chapter we make an effort of interpretation of Factorial Analysis in two ways. One way is with the help of Linear Algebra, Analysis and tables and the other with the help of graphic depictions of relations of elements of table that we analyze. The aim of the above method is to group a big number of variables in a smaller number of important non notable accidental variables that are called factors. In the last chapter of theoretical part we report and we analyze Cluster Analysis who is a method with which we seek the creation of teams, usually individuals or objects with similar characteristics, teams which we can call also orders. And in this method we make two types analyses. The practical part of present work investigates the factors which influence the foundation of small to medium-sized enterprise (SME). An experiental research was carried out, the sampling space of which includes 140 small to medium-sized enterprises of Serres' prefecture. The results elect the contribution and the gravity of variables that is related with: the profile of businessman (demographic characteristics, previous labour and enterprising experience Mr a.), the process of foundation of enterprise (sources of pumping of information, reception decision, initial investment, problems that were presented Mr a.), the characteristics of newly founded enterprise (object, legal regime, number of occupied Mr a.) and the 1st time of operation (turnover, sales Mr a.). More concretely in capital 5 we analyze almost the all variables with the help of descriptive statistics and we insist a little more in those that constitute the factors of foundation of small to medium-sized enterprise. In capital 6 we pass in the next stage by "detecting" relations between two variables of the questionnaire. The criterion with which it becomes the control is the H control of independence and we only report those who present interest (that is to say there that exists some relation). Advancing in capital 7 we penetrate at some way in the Multidimensional Analysis. We apply Factorial Analysis with the use of method of powerful cohesive components. The application applies on the reasons of foundation of an enterprise in general. We report the analytic all steps and the all reasoning until we lead to the final stage from which we draw conclusions. And in last capital (8) we realise Cluster Analysis the 140 cases so that we can lead to certain profiles of businessmen with concrete characteristics. That is to say from Fractional Analysis we take certain directions, with which in combination with Cluster Analysis we locate concrete reasons of foundation of enterprise for concretely profile of businessmen. Finally, because the application of all the above methods, results a very big number of tables, which it was impossible to be registered in the work. For this reason in the Annex we have put the all tables that we used in the practical part of work.
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.