Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/3130
Title: Διάδοση σημάτων σε VHF και UHF συχνότητες
Authors: Παρισσινός, Αναστάσιος
Issue Date: 2010-06-07T05:58:43Z
Keywords: Ραδιοσήματα
Ένταση σήματος
Keywords (translated): Radio signals
Signal intensity
Abstract: Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας όπως είναι φανερό δεν άφησε ανεπηρέαστο τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στις ασύρματες επικοινωνίες διαπιστώνουμε τις θεωρίες του Faraday και του Maxwell οι οποίες αποτέλεσαν για τους Hertz και Marconi το υπόβαθρο για τις πρώτες σημαντικές εφαρμογές. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τρόπο διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων καθώς και σε φαινόμενα διάθλασης και ανάκλασης που παρατηρούνται κατά τη μετάδοση αυτών. Καθοριστική επίδραση στα φαινόμενα αυτά αποδεικνύεται να έχει η ιονόσφαιρα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα διάφορα μοντέλα διάδοσης ραδιοσήματος γνωστά ως RF models και στα διάφορα βασικά χαρακτηριστικά αυτών τα οποία και αναλύονται. Με βάση τις ιδιότητες αυτών των μοντέλων σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές και λοιπές διαφοροποιήσεις κάθε περιοχής γίνεται η επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου από τον ερευνητή. Το βασικό θεωρητικό μοντέλο είναι αυτό του ελεύθερου χώρου και είναι εξαιρετικά χρήσιμο καθώς με εφαρμογή του τύπου του προκύπτει η τιμή της μέσης εξασθένησης που αποτελεί και την τιμή αναφοράς για τη σύγκριση με τα υπόλοιπα μοντέλα. Το 1982 έχουμε την ουσιαστική αντικατάσταση της πρώτης αναλογικής γενιάς κινητής τηλεφωνίας από τη δεύτερη ψηφιακή γενιά που σήμανε και τη γέννηση του GSM. Η τεχνολογία GSM εξασφαλίζει πληθώρα υπηρεσιών δεδομένων επιλύοντας προβλήματα περιορισμού της εμβέλειας των κινητών εντός των συνόρων καθώς και περιορισμούς του τεχνικού εξοπλισμού στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος κινητής τηλεφωνίας. Παρατηρώντας την αρχιτεκτονική του GSM δικτύου ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ζητήματα ραδιο-ζεύξης και σε άλλα ζητήματα δικτύου. Τέλος, μέσω πειραματικών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη περιοχή Πατρών με στόχο τον προσδιορισμό της έντασης του σήματος που καταφθάνει στο δέκτη προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με παράγοντες που συμβάλλουν στην εξασθένηση του σήματος. Εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ πομπού και δέκτη αποτελούν μία κύρια αιτία εξασθένησης, ενώ την εμφάνισή του κάνει και το φαινόμενο Doppler.
Abstract (translated): The rapid development of technology as it appears did not leave unaffected the sector of telecommunications. Making a historical overview of wireless communications we can see the theories of Faraday and Maxwell that were for Hertz, and Marconi the basis for the first important applications. Also reference is made to the method of dissemination of electromagnetic waves as well as reflection and refraction phenomena observed during their transmission. It has been demonstrated that ionosphere has decisive influence on these phenomena. Particular reference is made to the various models of radio signal transmission known as RF models and to their several key features which are also analyzed. Based on the properties of these models in combination with the geographical and other variations of each area the choice of the best model is made by the researcher. The basic theoretical model is that of free space and is very useful as by implementation of its formula the average value of attenuation can be found which is the reference value for comparison with other models. In 1982, we have the substantial replacement of the first analogue generation mobile telephony by the second digital generation which marked also the birth of GSM. The GSM technology provides multiple data services solving many problems that have to do with limiting the range of mobiles within borders and limitations of the technical equipment to the specific characteristics of each mobile communication system. Looking at the architecture of GSM network special attention is given to issues of radio link and other network issues. Finally, through experimental measurements made in the area of Patras to identify the intensity of the signal that arrives at the receiver important conclusions come up about factors that contribute to the attenuation of the signal. Obstacles between transmitter and receiver are a main cause of attenuation, while the phenomenon Doppler makes also its appearance.
Appears in Collections:Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Parissinos(ele).pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.