Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/320
Title: Σχεδίαση και υλοποίηση πρωτοκόλλου για την υποστήριξη εξελιγμένων ομαδικών υπηρεσιών τηλεματικής
Other Titles: Modeling and implementation supporting advanced groupware services
Authors: Σωτηριάδης, Φίλιππος
Issue Date: 2007-06-25T07:39:58Z
Keywords: Πλατφόρμα υποστήριξης ομαδικών υπηρεσιών-ΠΥΟΥ
Keywords (translated): CORBA
Abstract: Η ομαδική τηλεσυνεργασία είναι ένας καινούργιος εναλλακτικός τρόπος εργασίας, ο οποίος έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη και η εξέλιξή της οφείλεται στην βελτίωση της ποιότητας των υπολογιστών, στη μείωση κόστους των εφαρμογών και υλικού και στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Γενικά ο ορισμός ομαδικής τηλεσυνεργασία ή ομαδικής υποδομής δίνεται από την ITU ως: ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον επικεντρωμένο στις διαδράσεις μεταξύ ανθρώπου και Τερματικών Οντοτήτων (ΤΟ). Η Ομαδική Αρχιτεκτονική αποκαθιστά την υποδομή των συνεργατικών διεργασιών και των τηλεπικοινωνιών. Ενώ κατά ΙΕΕΕ ορίζεται ως εξής: Υπολογιστικά συστήματα τα οποία υποστηρίζουν ομάδες χρηστών που εμπλέκονται σε ένα κοινό έργο (ή στόχο) και τα οποία παρέχουν μία διεπαφή σε ένα διαμοιραζόμενο περιβάλλον. Η τηλεσυνεργασία εφαρμόζεται παντού στην οικονομία και σε διάφορους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας ήταν οι πρώτοι που την χρησιμοποίησαν ευρέως, γεγονός που οφείλεται στην οικειότητα του προσωπικού τους με τον πληροφοριακό εξοπλισμό και στην συχνά πολύ αποκεντρωμένη οργάνωση τέτοιων εταιρειών (υποκαταστήματα, κινητό δυναμικό πώλησης, κλπ) Επιπλέον, μεγάλες εταιρείες (ειδικά στον τομέα της Πληροφορικής), ήταν από τις πρώτες που χρησιμοποίησαν την τηλε-απασχόληση Ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής αυτής είναι η δημιουργία μιας ενιαίας υποδομής για την υποστήριξη ομαδικής τηλε-εργασίας με την εισαγωγή πρωτοκόλλου τηλεματικής ειδικού σκοπού. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε η Μοντελοποίηση & Τυποποίηση Νέων Προδιαγραφών Υπηρεσιών Αντικειμένων Στοιχειολογισμικού του Ειδικού Πρωτοκόλλου στο Ενδιάμεσο Επίπεδο για την Υποστήριξη Ομαδικών Υπηρεσιών Τηλεματικής (Groupware) Η υποδομή αυτή οργανώθηκε έτσι ώστε να συνιστά μία Πλατφόρμα Υποστήριξης Ομαδικών Υπηρεσιών (ΠΥΟY). Η ΠΥΟΥ αυτή αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών και υπηρεσιών Τηλε-εργασίας που αφορούν για παράδειγμα πιθανούς συνδρομητές και παροχείς υπηρεσιών Β2Β. Κατά το σχεδιασμό της ΠΥΟY ελήφθη υπ’ όψιν η αρχιτεκτονική των κατανεμημένων τεχνολογιών, όπως CORBA κτλ. με στόχο να της προσδώσουν αφ’ ενός μεν μεγάλη ανοχή στα σημεία κρίσης-καταστροφής έτσι ώστε να είναι διαρκώς διαθέσιμη, αφετέρου δε ικανότητα διαμοιρασμού των πόρων υπολογιστικής ισχύος σε όλους τους σταθμούς με στόχο την αύξηση της απόδοσης του συστήματος. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, γίνεται επίσης αξιολόγηση της απόδοσης των οντοτήτων που απαρτίζουν την ΠΥΟΥ. Τα στοιχεία αξιολόγησης βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μετρήσεις που βασίστηκαν σε εξομοιώσεις λειτουργίας της ΠΥΟΥ σε διάφορους τρόπους λειτουργίας καθώς και με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια εργαστηριακού προτύπου που μοιράστηκαν στους χρήστες τις πλατφόρμας.
Abstract (translated): Group-working is a new alternative way of work, which has known important growth the last years. The growth and its development are owed in the improvement of computers quality, in the reduction of applications and material costs, as well as of the telecommunications systems development. Generally the term Group-working is reported in any type of work, which can be executed far from the traditional labour space, as are the office, the factory or the company. Group-working is applied everywhere in the economy and in various sectors of professional activity. The banking and insurance sector were first that used Group-working widely, a fact that is owed in the personnel familiarity with the informative equipment and in the decentralised organisation of such companies (branch companies, mobile sale potential, etc). Moreover, big companies (specifically in the Information technology sector), were the first that used Group-working. The choice of suitable platform and tools for each Group-working application depends from the particular application. For this the reason an extensive study of application should take place first, in order to ensure that all the requirements are met. Based on the aforementioned requirements we will determine the suitable technical solution Of course for the final choice the cost it is taken under serious consideration and the. In the frames of this thesis the results of a big scale common project of are presented, aiming into the implementation of a Value Added Group-working Platform, capable to support Service Provider Companies in their plans. The novel Group-working Platform is the basis of a ready-to-be-applied multi-level pertinent Tele-Working Service and is planned to satisfy the demands of possible B2B providers and subscribers. An extensive presentation is also provided, for handling the Service by means of the Object Request Broker (ORB) technology approach. The Group-working Platform has been developed so as to manage fault tolerance and enable non-stop availability. By making use of idle processing power within the distributed system, the overall efficiency can be increased by ‘load balancing’ all the nodes. Synchronization across the Group-working Services system presents a management challenge that requires specialised technologies to be implemented; also, security enforcement can also be less than trivial to achieve The entities of both the platform and the major issues regarding the service are presented, along to an extensive evaluation procedure utilised in order to measure their performance by means of a period of their pilot implementation.
Appears in Collections:Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΔ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.