Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/3333
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΓιαννίκος, Ιωάννης-
dc.contributor.authorΦλώρη, Αικατερίνη-
dc.contributor.otherFlori, Aikaterini-
dc.date.accessioned2010-07-13T07:43:07Z-
dc.date.available2010-07-13T07:43:07Z-
dc.date.copyright2010-04-12-
dc.date.issued2010-07-13T07:43:07Z-
dc.identifier.urihttp://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/3333-
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία αποτελεί μία βιβλιογραφική διερεύνηση του σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις των καταναλωτών που ανάγονται ως κριτήρια απόφασης για την πραγματοποίηση ή όχι του εκάστοτε εγχειρήματος. Το πιο κατάλληλο μοντέλο για να μεταφράσει τις απόψεις των καταναλωτών σε τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας προτάθηκε ότι είναι το Quality Function Deployment. Το μοντέλο Quality Function Deployment αναδιπλώνεται με αναλυτικό τρόπο στο σύνολο των ενοτήτων της εργασίας. Η παρουσίασή του γίνεται προσεκτικά καθώς κάθε του πτυχή αναδεικνύει τον δρόμο προς την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και κατ επέκταση της λήψης της απόφασης μέσω κριτηρίων (των απαιτήσεων των καταναλωτών). Σαφώς επειδή επιθυμούμε να διευρύνουμε τον κλάδο της επιχειρησιακής έρευνας και της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, έγινε μια προσπάθεια να συγκεραστεί η επιχειρησιακή έρευνα και η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων με το μοντέλο Quality Function Deployment προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχει σύνδεση και αλληλουχία. Ή σύνδεση αυτή κατέστη δυνατή με τη χρησιμοποίηση δύο μοντέλων, τα Analytical Hierarchy Process και Quality Function Deployment που μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι, η αρθρογραφία πάνω στον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είναι πλούσια και συνεχώς αυξανόμενη. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη των επιχειρήσεων να πρωταγωνιστήσουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πλήρως ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, μέσω της εξέλιξης. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίσαμε δυσκολία να βρούμε στοιχεία εφαρμογής της μεθόδου όσον αφορά την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον ελληνικό χώρο και δη στον τραπεζικό κλάδο, μιας και βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Προκειμένου να διεξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα αναφερθήκαμε σε δυο παραδείγματα περιπτώσεων που αφορούν τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε ξένες χώρες, αλλά η οικονομία τους είναι παρεμφερή με την ελληνική. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα να κάνουμε τις προστάσεις μας σε τρία επίπεδα: (1) ανάπτυξη και σχεδίαση νέων προϊόντων (2) πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων (3)μοντέλο Quality Function Deployment. Η παρούσα εργασία απαρτίζεται από πέντε βασικά κεφάλαια. Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια του σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών και αναφερόμαστε για πρώτη φορά στην επιχειρησιακή έρευνα και στα μοντέλα Quality Function Deployment και Analytical Hierarchy Process, τα οποία προσπαθούμε να συγκεράσουμε στην τελευταία υποενότητα του κεφαλαίου αυτού. Το 2ο Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στους προβληματισμούς και θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και δη των υπηρεσιών. Στο κεφάλαιο 3 εξειδικεύουμε περισσότερο στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλάμε εκτενέστερα για την καινούργια τραπεζική υπηρεσία, Internet Banking και αναφερόμαστε στον σχεδιασμό της μέσω της μεθόδου Quality Function Deployment. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μία σύνοψη και ακολουθεί συζήτηση και κριτική και προτείνεται από την εργασία ένα πλαίσιο μεθοδολογίας.en
dc.language.isogren
dc.relation.isformatofΗ ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.en
dc.rights0en
dc.subjectΜοντέλο QFDen
dc.subjectΣχεδιασμός και ανάπτυξη νέων υπηρεσιώνen
dc.subject.ddc658.562en
dc.titleΗ μεθοδολογία του QFD και εφαρμογή της στο σχεδιασμό νέας τραπεζικής υπηρεσίας : internet bankingen
dc.title.alternativeThe application of QFD model on designing new banking services : internet bankingen
dc.typeThesisen
dc.contributor.committeeΠολυχρονίου, Παναγιώτης-
dc.contributor.committeeΚαραγιάννη, Δέσποινα-
dc.contributor.committeeΓιαννίκος, Ιωάννης-
dc.description.translatedabstractThe present study is a theoretical approach concerning the design and development of new services based on consumer requirements which are raised to decision criteria whether accomplishing or not, breakthrough undertakings. It is suggested that the Quality Function Deployment model is the most suitable technique to translate voices of customers into technical characteristics of the new service. The Quality Function Deployment model is revealed in details in each chapter. We carefully present every aspect of the model because we believe that the model procedure is significant. Our contribution is to expand operation research and multicriteria decision analysis by determining the connections and cohesions with the Quality Function Deployment model. This connection is realized with the reciprocal use of the two below models: Analytical Hierarchy Process and Quality Function Deployment which attract our attention. We should stress that the current bibliography on design and development of new products and services is rich and continuous. This happens because enterprise activity takes place in a continuous and extremely changing environment. However, we faced the difficulty on finding real implementation case of the QFD in Greece and in particular on banking branch, as it is in premature condition. In order to come to useful conclusions, we mention two case studies on internet banking and QFD whose data concern foreign banks, though the economical environment is comparative to the Greek one. By this manner, we could come to useful conclusions on three levels: (1) design and development of new products (2) multi criteria analysis (3) Quality Function Deployment model. The present study consists of five basic chapters. In the first chapter, we describe the concept of design and development of new services and we mention, for the first time, the operational research, the Quality Function Deployment and Analytical Hierarchy Process, which we attempt a connection between them. In the second chapter, we mention all matters that come to surface regarding developing new products and mostly new services. In the third chapter, we mostly talk about designing and developing new banking products and services. We specialize in the new banking service, Internet banking whose designing method is examined through the method Quality Function Deployment. In the last chapter we summarize, we discuss in a critical manner our conclusions and a new methodology framework is suggested.en
dc.subject.alternativeQFD modelen
dc.subject.alternativeDesign and development of new servicesen
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαen
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ergasia_Flori Katerina.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons