Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/4630
Title: Στερεότυπα και προκαταλήψεις σε γηγενείς μαθητές και μαθητές πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Μια ερευνητική προσέγγιση στερεοτυπικών και προκαταληπτικών συμπεριφορών.
Authors: Σακκάτου, Ασπασία
Issue Date: 2011-10-03T06:03:32Z
Keywords: Στερεότυπα
Προκαταλήψεις
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Keywords (translated): Stereotypes
Prejudices
Intercultural education
Abstract: Το μεταναστευτικό ρεύμα των τελευταίων δεκαετιών έχει επηρεάσει σε παγκόσμιο επίπεδο τη σύνθεση των κοινωνιών και τις έχει μετατρέψει σε πολυπολιτισμικές. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των πολιτισμών είναι εμφανή και απαιτούν να δοθούν λύσεις, έτσι ώστε η αλληλεπίδρασή τους να μην αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη των διομαδικών σχέσεων. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει έντονα μια νέα πραγματικότητα: την πολυπολιτισμικότητα, που είναι αποτέλεσμα της συμβίωσης του γηγενούς πληθυσμού με τις κοινότητες των μουσουλμάνων, των τσιγγάνων, των παλλινοστούντων ομογενών και των προσφύγων, των οποίων ο αριθμός συνεχώς διευρύνεται τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας οξύτατα προβλήματα. Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι η συνεχής αύξηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ανομοιογένειας της ελληνικής κοινωνία, που οδηγεί σε νέους κοινωνικούς, πολιτικούς και εκπαιδευτικούς προβληματισμούς. Η εκπαιδευτική κοινότητα έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με πληθώρα προβλημάτων και καλείται να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται από τη παρουσία παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στις σχολικές τάξεις. Επομένως, ο πολιτισμικός πλουραλισμός στο χώρο του σχολείου έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες υπαγορεύουν μια παιδαγωγική ίσων ευκαιριών, μια παιδαγωγική κοινωνικής ένταξης των «διαφορετικών», η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην εποικοδομητική συμβίωση, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που βασίζεται στην αποδοχή και το σεβασμό του διαφορετικού. Επιδιώκει να εμποδίσει το σχηματισμό στερεότυπων και προκαταλήψεων απέναντι σε πρόσωπα και πολιτισμούς και να υπερβεί κάθε μορφή εθνοκεντρικής αντιμετώπισης. Στο παραπάνω πλαίσιο κοινωνικών συνθηκών αναπτύσσονται στερεότυπα και προκαταλήψεις για το «διαφορετικό», οι οποίες όμως αποτελούν εμπόδιο στην επαφή των ατόμων. Τα στερεότυπα δημιουργούνται σε μικρή ηλικία, αλλάζουν με δυσκολία, ενώ η αλλαγή τους είναι παράλληλα αποτέλεσμα ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών. Από τη συνύπαρξη των γηγενών και των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στο χώρο του σχολείου προκύπτουν προβλήματα στις διομαδικές τους σχέσεις. Η ύπαρξη των στερεοτύπων στις σχέσεις των γηγενών και των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών, οι οποίες καθορίζονται και διαμορφώνονται από το γεγονός ότι τα άτομα ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετικές ομάδες, αποτελεί το σκοπό της εργασίας μας. Σκοπός μας είναι να ανιχνεύσουμε το βαθμό και την ένταση των στερεοτυπικών αντιλήψεων που εμφανίζονται στο χώρο του σχολείου, τόσο από τους γηγενείς προς τους πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές όσο και από τους πολιτισμικά διαφορετικούς προς τους γηγενείς μαθητές.
Abstract (translated): The immigration stream of the last decades has influenced in an international level the synthesis of societies and has turned them into multicultural ones. The problems that rise from the interaction of civilizations are obvious and demand solutions, so that their interaction facilitates the evolution of intergroup relationships. The Greek society faces a new reality: the multiculturalism, which comes as a result of cohabitation of the local people with the Muslims communities, the Gypsies, the repatriated citizens and the immigrants whose popular number is increasingly rising in the past years, having as a result tremendous problems. Therefore, the Greek society suffers linguistic and cultural gaps that lead to different arising problems on social, political and educational bases. The educational society faces various problems and it is called to respond to a new reality that is created by the presence of students with different cultural background at school. Thus, due to multiculturalism at school new needs has risen in the Greek educational system. These needs require for all the students to be equal and a pedagogical social adjustment of the non native students which will take into account their social and cultural diversities. The intercultural education aims at the beneficial cohabitation, in a multicultural environment that focuses on the admission and the respect of different cultures. Furthermore, it targets at preventing the creation of stereotypes and prejudice against cultures and individuals. While debating the aforementioned matter of social conditions, stereotypes and prejudice are evolving, bringing obstacles in the relationships among individuals. Stereotypes appear in childhood, they are difficult to subdue changes and can be influenced by both social, economic and politic conditions as well. Having the natives and non native students interacting together at school, it is for sure that problems will rise as far as their intergroup relationships are concerned. Our research focuses on the potential stereotypes that are evolved in the relationships between native and multiculturally different students, which are defined and reshaped by the fact that the individuals belong to the same or different groups. Our goal is to detect the magnitude and the growth of stereotypes that appear at school, concerning the behaviour of native students towards the culturally different ones and vice versa.
Appears in Collections:Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Sakkatou(ptde).pdfΚυρίως κείμενο1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.