Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/4646
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΓιαννίκος, Ιωάννηςgr
dc.contributor.authorΚάρλος, Νικόλαοςgr
dc.contributor.otherKarlos, Nikolaosen
dc.date.accessioned2011-10-03T06:13:36Zen
dc.date.available2011-10-03T06:13:36Zen
dc.date.copyright2011en
dc.date.issued2011-10-03T06:13:36Zen
dc.identifier.urihttp://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4646en
dc.description.abstractΟ Τραπεζικός τομέας έχει προσελκύσει πληθώρα μελετών που καλύπτουν μια ευρύτατη θεματολογική γκάμα και, ειδικότερα για το τραπεζικό κατάστημα εστιάζουν, στο θέμα της χωροθέτησης και της αξιολόγησης της απόδοσης των καταστημάτων. Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να συνεισφέρει στην πληρέστερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αναφορικά με την εξέλιξη και τη στρατηγική ανάπτυξης του φυσικού δικτύου διανομής, που είναι το τραπεζικό κατάστημα. Ο κύριος ερευνητικός στόχος της μελέτης είναι διττός : 1. να διαπιστωθεί το γεγονός ότι υπάρχουν οι μεταβλητές εκείνες, που εκφράζουν τους στρατηγικούς στόχους μιας Τράπεζας (π.χ. μεγέθους, κερδοφορίας, κ.α.) και οι οποίες επεξηγούν τις μεταβολές στον αριθμό των τραπεζικών Καταστημάτων, ώστε να καταλήξουμε στη δημιουργία ενός υποδείγματος. Ταυτόχρονα διερευνάται κατά πόσο το υπόδειγμα αυτό έχει προβλεπτική αξία ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για να εκτιμηθεί ο «επιθυμητός» αριθμός τραπεζικών καταστημάτων προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στρατηγικοί στόχοι μιας Τράπεζας. 2. να δοθεί ένα παράδειγμα ούτως ώστε να γίνει αντιληπτή η διαδικασία επιλογής της τοποθεσίας για την εγκατάσταση ενός νέου καταστήματος, αν κριθεί από την ανωτάτη Διοίκηση μια τράπεζας, βάσει της προηγούμενης διαδικασίας, ότι απαιτείται η επέκταση του φυσικού δικτύου. Τα βήματα της ερευνητικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε είναι τα εξής: • Επιλέχθηκε η τράπεζα προς μελέτη και συλλέχθηκαν οικονομικά δεδομένα από δημοσιευμένες πηγές για την περίοδο 1990-2003 • Καταγράφηκε η βασική ερευνητική μας υπόθεση υπό τη μορφή μιας εξίσωσης, όπου ο αριθμός των Καταστημάτων μιας Τράπεζας (εξαρτημένη μεταβλητή) είναι συνάρτηση των στρατηγικών στόχων μιας Τράπεζας σε τομείς όπως μερίδια αγοράς, κερδοφορία, αποτελεσματικότητα, κ.α. (ανεξάρτητες μεταβλητές). • Μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης, καταλήξαμε σε μια σειρά πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων όπου εντοπίσθηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις με ορισμένες από τις μεταβλητές μας. Διενεργήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι στατιστικοί (διαγνωστικοί) έλεγχοι. • Μέσω της ασαφούς αναλυτικής ιεράρχησης δεδομένων ( fuzzy AHP ) και της μεθόδου TOPSIS επεξεργάστηκαν τα σημαντικότερα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη σε μια διαδικασία χωροθέτησης τραπεζικού καταστήματος και έγινε επιλογή της προτιμότερης τοποθεσίας, αφού ταξινομήθηκαν όλες οι εναλλακτικές επιλογές βάσει της ελκυστικότητάς τους. Η εν λόγω διπλωματική εργασία ακολουθεί την παρακάτω δομή-λογική: Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η δομή και μια συνοπτική ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ώστε να γίνεται κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε το δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων, ως κυρίαρχο κανάλι διανομής. Επίσης αναπτύσσονται οι θεωρίες που αφορούν το τραπεζικό κατάστημα, το ρόλο του, τη δομή του, την εξέλιξή του στα πλαίσια της τραπεζικής αγοράς. Παράλληλα εξετάζεται η βιβλιογραφία που αφορά στις θεωρίες ανάπτυξης, αξιολόγησης και χωροθέτησης των τραπεζικών καταστημάτων. Επιπροσθέτως, παρατίθενται συνοπτικά τρεις μελέτες – άρθρα που αποδελτιώθηκαν από τον ηλεκτρονικό τύπο τα οποία εστιάζουν στη σημασία του δικτύου καταστημάτων μιας τράπεζας, και τελικά, δείχνουν να εξαίρουν τη σπουδαιότητά του ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια μελέτη πραγματικής περίπτωσης ενός μοντέλου παλινδρόμησης με το οποίο επιχειρείται να εκτιμηθεί το κατά πόσον επηρεάζεται η μεταβολή του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων συγκεκριμένης τράπεζας από κάποιες μεταβλητές, οι οποίες εκφράζουν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας. Στο τρίτο μέρος διενεργείται μελέτη ανάλυσης χωροθέτησης για μια πραγματική περίπτωση, αφού πρώτα παρουσιαστούν οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν (AHP, fuzzy AHP, TOPSIS). Στην ουσία πρόκειται για μια μελέτη χωροθέτησης που γίνεται στην τουρκική επικράτεια προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη περιοχή εγκατάστασης ενός νέου τραπεζικού καταστήματος. Η ιεράρχηση των εξεταζόμενων κριτηρίων επιλογής γίνεται με τη μέθοδο TOPSIS, ενώ η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποιείται με τη βοήθεια της ασαφούς αναλυτικής ιεράρχησης δεδομένων (fuzzy AHP). Μπορούμε να πούμε ότι επιχειρείται να προσεγγιστεί το θέμα της χωροθέτησης με τρόπο παραγωγικό. Από το γενικό, την ανάγκη για νέα καταστήματα σε μια ευρύτερη περιοχή όπως το σύνολο της χώρας-αυτό παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της συγκεκριμένης διατριβής-πάμε στο ειδικό, την απόφαση για την τοποθεσία του νέου καταστήματος του οποίου την ανάγκη ίδρυσης η προηγούμενη διαδικασία ανέδειξε-πρόκειται για το τρίτο μέρος της διατριβής. Και όλα αυτά, μετά την αναφορά στο τραπεζικό σύστημα, τις λειτουργίες του, τις δομές του και τη διαχρονική εξέλιξή του και ΚΥΡΙΩΣ αφού επισημάνθηκε η σημασία του φυσικού δικτύου μιας και παρουσιάστηκαν μελέτες από διαφορετικές πηγές που ωστόσο συγκλίνουν προς τη συνεχιζόμενη σπουδαιότητα του δικτύου καταστημάτων.gr
dc.language.isogren
dc.relation.isformatofΗ ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.gr
dc.rights0en
dc.subjectΧωροθέτησηgr
dc.subjectΔίκτυο τραπεζώνgr
dc.subjectΜέθοδος TOPSISgr
dc.subjectΑνάλυση παλινδρόμησηςgr
dc.subject.ddc658.21en
dc.titleΥποδείγματα επιχειρησιακής έρευνας για την ανάπτυξη φυσικού δικτύου τραπεζώνgr
dc.typeThesisen
dc.contributor.committeeΓιαννίκος, Ιωάννηςgr
dc.contributor.committeeΑνδρουλάκης, Γεώργιοςgr
dc.contributor.committeeΒουτσινάς, Βασίληςgr
dc.description.translatedabstract-en
dc.subject.alternativeLocation theoryen
dc.subject.alternativeBank networken
dc.subject.alternativeTOPSIS methoden
dc.subject.alternativeFuzzy AHPen
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαgr
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Karlos(de).pdfΚυρίως κείμενο2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.