Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/4908
Title: Μέτρηση και έλεγχος γειώσεως συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών
Authors: Χαραλαμπόπουλος, Ανδρέας
Issue Date: 2012-01-09
Keywords: Γείωση
Αντικεραυνική προστασία
Keywords (translated): Grounding
Lightning protection
Abstract: Γείωση είναι η αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου κάποιου κυκλώματος ή ενός μη ¬ρευματοφόρου μεταλλικού αντικειμένου μιας εγκατάστασης με το έδαφος, με σκοπό να αποκτήσουν το ίδιο δυναμικό με τη γη, το οποίο θεωρείται -κατά σύμβαση-ίσο με μηδέν. Σκοπός του συστήματος γείωσης είναι να επιτυγχάνει την απαγωγή και διάχυση του κεραυνικού ρεύματος ή ρευμάτων βραχυκύκλωσης μέσα στη γη, με ταχύτητα και ασφάλεια, χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, που δύνανται να πλήξουν τον άνθρωπο, καθώς και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στον εξοπλισμό. Η απόδοση των συστημάτων γείωσης που υπόκεινται σε κρουστικά ρεύματα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμπεριφορά της αντικεραυνικής προστασίας των κτιρίων, σχετίζεται με τα κρουστικά χαρακτηριστικά των διατάξεων γείωσης. Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας αφορά τον έλεγχο και μέτρηση γειώσεων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας των προκατασκευασμένων κτιρίων , του μουσείου και άλλων επιλεγμένων κτιρίων του πανεπιστήμιου Πατρών. Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται περιγραφή κάποιων εισαγωγικών εννοιών σχετικά με τα μεγέθη του κεραυνού, τα είδη των κεραυνών, τον υπολογισμό της συχνότητας κεραυνικών πληγμάτων αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στις κατασκευές και στην ανθρώπινη ζωή. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της γείωσης, η εξοικείωση του αναγνώστη με βασικούς ορισμούς, αναφέρονται οι μέθοδοι γείωσης, οι τύποι των ηλεκτροδίων ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά μεγέθη που σχετίζονται με την απόκριση ενός συστήματος γείωσης. Στο Τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην θεμελιακή γείωση η οποία παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους τύπους γείωσης όπως είναι το χαμηλό κόστος, η χαμηλή τιμή αντίστασης αλλά και η ευελιξία που παρέχει αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γείωση ΣΑΠ λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις σύμφωνα με τα προτυπο ΕΛΟΤ EN 62305-3:2006 και το διεθνές IEC 62305-3:2006. Στο Τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ). Αρχικά γίνεται μια περιγραφή τον ενεργών διατάξεων σύλληψης κεραυνών ενώ στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στάδια που απαιτούνται για την εγκατάσταση ενός ΣΑΠ . Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παραθέτονται οι πίνακες με τις μετρήσεις και τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την διάρκεια των μετρήσεων καθώς και τα σημεία που μετρηθήκαν πάνω στην κάτοψη των κτιρίων . Η εργασία περατώνεται με την αναφορά συμπερασμάτων και τις βιβλιογραφικές αναφορές από όπου άντλησα το υλικό μου .
Abstract (translated): Grounding is the conductive connection of a circuit’s point, or of a non-current carrying metallic object of an installation to the ground, in order to obtain the same potential as the earth, which is, by convention, equal to zero. The purpose of the grounding system is to successfully carry off and diffuse the lightning current or short-circuit currents into the earth, quickly and safely, without causing dangerous overvoltages in the surrounding area, which can affect humans, and cause irreparable damages to the equipment . The performance of grounding systems subjected to impulse currents, play an important role in safe and reliable operation of a power system. The behavior of lightning protection of buildings, associated with impact characteristics of grounding arrangements. The subject of this study is the control and measurement of earthing systems, lightning protection of prefabricated buildings, the museum and other selected buildings in the University of Patras. The first chapter contains a description of some import concepts on sizes of lightning, types of lightning, calculating the frequency of lightning shocks and their effects on structures and human life. The second chapter is an introduction to the concept of grounding, to familiarize the reader with basic definitions, referred to the grounding methods, types of electrodes and then present the main featured items associated with the response of a grounding system. The third chapter is extensively referred to the foundational ground which presents several advantages over other types of ground such as low cost, low resistance value and the flexibility provided, that can be used for grounding LPS with the additional specific requirements in accordance with the standard ELOT EN 62305-3:2006 and international IEC 62305-3:2006. The fourth chapter presents the design of a lightning protection system (LPS). At the start there is a description of the active devices capture lightning and then details all the steps required to install an LPS. In the fifth chapter are given the tables of measurements and conditions prevailed during the measurements and the points measured on the layout of buildings. The work ends with the report conclusions and bibliographical references from which I draw my material.
Appears in Collections:Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLWMATIKH 5859.pdf2.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.