Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/5153
Title: Σχεδίαση και υλοποίηση του μαθήματος "Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον" με χρήση της πλατφόρμας ανοικτής εκπαίδευσης DIPLEK
Other Titles: Design and teaching the "Application development in a programming environment" course by using the open education platform DIPLEK
Authors: Σταματοπούλου, Αθηνά
Issue Date: 2012-03-27
Keywords: Πλατφόρμα ανοικτής εκπαίδευσης
Συστήματα διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ)
Κριτήρια συστημάτων διαχείρισης μάθησης
Αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης μάθησης
Keywords (translated): DIPLEK
Open education platform
Learning management systems (LMS)
Learning management systems criteria
Learning management systems evaluation
Abstract: Είναι ευρέως γνωστό ότι, τα τελευταία χρόνια, οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) ενσωματώνονται σε όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα διότι με τη χρήση τους παρέχονται ποικίλες διευκολύνσεις – πλεονεκτήματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η παράδοση του μαθήματος "Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον" με χρήση της πλατφόρμας ανοικτής εκπαίδευσης DIPLEK που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς. Το μάθημα «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου, του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή του μαθητή στη λογική του προγραμματισμού και η ανάπτυξη του κατάλληλου τρόπου σκέψης για την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας υποδειγματικής διδασκαλίας του πανελληνίου αυτού εξεταζόμενου μαθήματος που θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές και εργαλείο αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς. Για την υλοποίηση του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ανοικτής εκπαίδευσης DIPLEK. Η πλατφόρμα αυτή έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του μαθητή και καθηγητή για εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και μπορεί και προσαρμόζεται στις ανάγκες του. Ακόμα η χρήση της δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή αφού παρέχει ένα φιλικό γραφικό περιβάλλον εργασίας στο χρήστη. Η ύλη που θα καλύπτει το μάθημα είναι η ύλη που καλούνται οι μαθητές της Γ Λυκείου να εξεταστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις (ανάλυση προβλήματος, βασικές έννοιες αλγορίθμων, δομές δεδομένων και αλγόριθμοι, η γλώσσα προγραμματισμού «Γλώσσα» και το κεφάλαιο υποπρογράμματα). Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα χρησιμοποιηθούν μια σειρά από δραστηριότητες που θα καλύπτουν το εύρος των δυνατοτήτων της πλατφόρμας. Δραστηριότητες που θα στοχεύουν στην ανάλυση των δυσνόητων σημείων θεωρίας, ασκήσεις λυμένες και ασκήσεις για λύση με σκοπό την εμπλοκή των μαθητών σε προσωπική πειραματική διαδικασία, τεστ πολλαπλής επιλογής, διαγωνίσματα. Περαιτέρω μελέτη αποτελεί η αξιολόγηση των σεναρίων στη σχολική τάξη και εφαρμογή παρόμοιων σεναρίων για περισσότερα γνωστικά αντικείμενα.
Abstract (translated): It is widely believed that in recent years, ICT (Information and Communication Technologies) have been incorporated into all modern educational systems since their use provides a variety of facilities - the advantages in the learning process. The purpose of this particular thesis, is the design and teaching of the " Application Development in a programming environment " course, by using the open education platform DIPLEK, which utilizes the ICT for the development and organization of educational material by teachers. The course mentioned before, is addressed to those students of the Third Grade of High School, who are orientated to the Technological field of computer Science and Services Cycle. The course aims at introducing to student the sense of planning and developing the appropriate way of thinking about algorithmic problem solving. The goal of this thesis is to create an exemplary instructive method of this Pan-Hellenic subject that will be a useful tool for students and a reference tool for teachers. For the realization of the course, the platform of open education DIPLEK will be used. It has been designed and implemented based on the current needs of both student and teacher, for easy access to educational material and can be adapted to their needs as well. Furthermore, its use requires no special computer knowledge due to the fact that it offers a friendly graphical user interface. The material covered by the course, is the one the third Grade candidates are invited to know well, since they enter for it during National exams (problem analysis, basic concepts of algorithms, data structures and algorithms, the programming language "Language" and sub programmes charter). To achieve this goal a range of activities covering the breadth of capabilities of the platform will be used. Activities which aim at analyzing the obscure points of theory, already answered drills and exercises or others which demand a solution with the view to student’s involvement in a personal experiment process and a variety of tests such as multiple choices ones.
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomatiki_Stamatopoulou_final_library.pdf3.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.