Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/5339
Title: Ολιγοθέσια σχολεία και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Διερευνώντας το ρόλο του προϊσταμένου της σχολικής μονάδας
Authors: Νικολοπούλου, Αφροδίτη
Issue Date: 2012-06-27
Keywords: Ολιγοθέσια σχολεία
Διευθυντές σχολικών μονάδων
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Keywords (translated): Multigrade schools
School principals
Intercultural education
Abstract: Οι σημερινές κοινωνίες λόγω των συνεχών μετακινήσεων των ατόμων μοιάζουν περισσότερο με παγκόσμιο χωριό. Η πολυπολιτισμική ποικιλομορφία χαρακτηρίζει πια τις περισσότερες χώρες αλλά και την Ελλάδα και αποτελεί παράγοντα που έχει επιπτώσεις στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η ισχύς του σχολείου δικαιολογείται από τη σημασία του για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και το καθιστά σημαντικό κοινωνικό δικαίωμα για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τις πολιτισμικές τους καταβολές. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορά όλους τους τύπους σχολείων, ιδιαίτερα όμως των ολιγοθέσιων. Αυτά έχουν στόχο να προσφέρουν μέσω των εκπαιδευτικών τους ποιοτική εκπαίδευση σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ο διευθυντής των σχολικών αυτών μονάδων δεν ασκεί μόνο διοικητικά καθήκοντα αλλά ανάλογα με του τύπο του σχολείου (μονοθέσιο, διθέσιο, τριθέσιο) έχει την ευθύνη δύο, τριών ή και όλων των τάξεων. Η ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στα ολιγοθέσια σχολεία της χώρας μας προσθέτει ένα ακόμα παράγοντα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο διευθυντής των σχολικών αυτών μονάδων. Η συγκεκριμένη μελέτη προσπαθεί να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις 9 προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολείων της Αχαΐας σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες και τους τρόπους λειτουργίας τους σε συνάρτηση με την παρουσία αλλοδαπών μαθητών. Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι προϊστάμενοι νιώθουν μεγάλο βάρος ευθύνης λόγω του όγκου των υποχρεώσεων της ταυτόχρονης διδασκαλίας στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν και των διοικητικών καθηκόντων. Η παρουσία των αλλοδαπών μαθητών μεγαλώνει το αίσθημα της ευθύνης γύρω από το πώς θα συνδεθούν οι ικανότητες των νεοφερμένων μαθητών μεταναστών ή προσφύγων με την ευρύτερη κοινωνική δομή ώστε να έχουν αποτελεσματικότερη ένταξη. Έτσι, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το πώς θα συνεργαστεί το σχολείο και πώς θα γίνει η προσέγγιση με ανθρώπους πολύ χαμηλών προσδοκιών και υψηλών επιπέδων κοινωνικής απόρριψης όπως είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Θετικό στοιχείο στην προσπάθεια επίλυσης των ζητημάτων που προκύπτουν είναι το καλό κλίμα ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας αλλά και με την τοπική κοινωνία.
Abstract (translated): Multiculturalism is a phenomenon in many countries around the world including Greece, especially in the last two decades. Today as Greek schools are no longer characterized by homogeny in their population at the cultural and linguistic level important changes have come about in the structure of our educational system in order to correspond to the challenges of the multicultural Greek classroom. These changes concern all types of schools and especially multigrade schools. The Headmaster of these schools is not only responsible for administrative duties but also for one, two or all the classes depending on the type of school which increases pressure on teaching time. The appearance of foreign students in multigrade schools increases the obligations of the Headmasters. This thesis seeks to set out the opinions of nine Headmasters of multigrade schools in Achaia about issues related to the efficiency of multigrade schools with the presence pf foreign students via semi structured interviews. Our results showed that the presence of foreign students increases the sense of responsibility about how to connect the skills of newly arrived immigrant or refugee students in the broader social structure to succeed in a more effective integration of these students. Also, Headmasters feel a heavy responsibility because of the volume of simultaneous teaching commitments that they will have to meet in conjunction with their administrative duties. A positive element in solving the issues raised is the fact that having a good atmosphere among the members of the school and the local community can and does deal with the various issues that arise from the presence of immigrant and refugee children in the multigrade schools that took part in this study.
Appears in Collections:Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Nikolopoulou(ptde).pdf703.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.