Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/5457
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΣαμπατακάκης, Νικόλαος-
dc.contributor.advisorΚούκης, Γεώργιος-
dc.contributor.authorΚουτσιούμπης, Ιωάννης-
dc.contributor.otherKoutsioumpis, Ioannis-
dc.date.accessioned2012-09-17T06:55:34Z-
dc.date.available2012-09-17T06:55:34Z-
dc.date.copyright2011-10-27-
dc.date.issued2012-09-17-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/5457-
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης των γεωλογικών, γεωτεχνικών και γεωμηχανικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των ιζηματογενών μαργαϊκών αποθέσεων της περιοχής του Πλατάνου Αχαΐας. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται μια σειρά από γεωλογικά, τεκτονικά, στρωματογραφικά, υδρογεωλογικά, μετεωρολογικά και σεισμικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής, ενώ έμφαση δίνεται στην, εξέταση και περιγραφή της κατολισθητικής κίνησης που επηρεάζει τη συγκεκριμένη θέση. Παρατίθενται επίσης γεωτεχνικά και γεωλογικά στοιχεία της διάνοιξης και κατασκευής της σήραγγας του Πλατάνου. Πρόκειται για μια δίδυμη οδική σήραγγα η οποία αποτελεί τμήμα του έργου του νέου αυτοκινητοδρόμου «Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα» και αποτελεί τμήμα της «Ολυμπίας Οδού». Φιλοξενείται σε νεογενείς σχηματισμούς, κατά βάση μαργαϊκές αποθέσεις και κροκαλοπαγή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μαργαϊκή βραχομάζα στην οποία διανοίγεται η σήραγγα, στα πιθανά γεωτεχνικά προβλήματα είτε εντός, είτε και εκτός του έργου καθώς επίσης και στις εν δυνάμει τεχνικές λύσεις που ακολουθήθηκαν. Η μελέτη της δεύτερης και της τρίτης φάσης (Β και Γ Φάσεις διάνοιξης), ιεραρχούνται ως προς την ανάλυσή τους στην εργασία αυτή. Η ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης βραχομάζας και ιδιαίτερα των μαργαϊκών αποθέσεων, αποτελεί το βασικό στόχο της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόσθηκε μια σφαιρική προσέγγιση που περιελάμβανε τον βιβλιογραφικό προσδιορισμό της βραχομάζας και την κατηγοριοποίησή της μεταξύ των σκληρών εδαφών και των μαλακών βράχων. Επίσης, μελετήθηκαν και αναλύθηκαν μια σειρά από επί τόπου δοκιμές είτε κατά τη διάνοιξη της σήραγγας, είτε κατά τη γεωτεχνική έρευνα που προηγήθηκε. Τέλος, εκτελέστηκε πλήθος εργαστηριακών δοκιμών. Οι εργαστηριακές δοκιμές επικεντρώθηκαν σε δειγματοληψίες από τη χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) 68 + 204 έως την 68 + 396 κατά τη διάνοιξη της Β’ Φάσης της σήραγγας. Οι δοκιμές αυτές είχαν ως στόχο την αναγνώριση και την κατάταξη των μαργαϊκών ιζημάτων από πλευράς φυσικών ιδιοτήτων και επίσης τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του σχηματισμού αυτού. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε στην κατεύθυνση να συσχετιστούν τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά της βραχομάζας, όπως αυτά υπολογίστηκαν με βάση τις προαναφερθείσες εργαστηριακές δοκιμές. Τέλος, παρουσιάζονται μια σειρά από χάρτες, δορυφορικές φωτογραφίες, σχήματα, σκαριφήματα, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες τόσο από το ίδιο το έργο, όσο και από την ευρύτερη περιοχή, καθώς και το σύνολο των εντύπων των δοκιμών που εκτελέστηκαν.el
dc.language.isogrel
dc.relation.isformatofΗ ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.el
dc.rights0el
dc.subjectΣήραγγα Πλατάνουel
dc.subjectΠλάτανος Αχαΐαςel
dc.subjectΓεωτεχνική έρευναel
dc.subjectΚατολίσθηση Πλατάνουel
dc.subject.ddc624.151 094 952 7el
dc.titleΤεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά τη διάνοιξη της σήραγγας Πλατάνου του νέου αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών. Μηχανική συμπεριφορά των εκσκαπτόμενων μαργολίθων και προβλήματα κατά την β' φάση διάνοιξηςel
dc.typeThesisel
dc.contributor.committeeΣαμπατακάκης, Νικόλαος-
dc.contributor.committeeΚούκης, Γεώργιος-
dc.contributor.committeeΠαπαθεοδώρου, Γεώργιος-
dc.description.translatedabstractThis thesis is an attempt to approach the geological, geomechanical and geotechnical characteristics and properties of sedimentary marl deposits of the region of Achaia, Platanos. In this paper we presented a series of geological, tectonic, stratigraphic, hydrogeological, meteorological and seismic data in the region, while emphasis is given to examination and description of landslide movement that affects the construction. There are also listed geotechnical and geological evidence of the construction of the tunnel. This is a twin road tunnel that is part of the new highway project "Eleusina - Corinth - Patras - Pyrgos - Tsakona" and is part of the "Olympia Motorway". Hosted in Neogene formations, mainly marl deposits and conglomerates. Particular reference is made to the marl rock mass, in which the tunnel is constructed, the potential geotechnical problems either within or outside the project as well as the potential technical solutions followed. The study of second and third phases (Phases B and C) is ranked on their analysis in this study. The classification and categorization of existing rock mass, especially the marl deposits, is the main objective of the audit is completed. For this purpose, a comprehensive approach that included the determination of rock mass bibliographic and classification of soils between hard and soft rock is implemented. Also studied and analyzed a series of field trials during the geotechnical investigation which preceded it. Finally, numerous laboratory tests performed. The laboratory tests focused on samples from the kilometric position (KP) 68 + 204 to + 396 to 68 during the opening of the Second Phase of the tunnel. These tests were aimed at the identification and classification of marl sediments in terms of physical properties and also to determine the mechanical properties of this group. In addition, special effort was made to correlate the direction of the physical and mechanical characteristics of rock mass, as calculated pursuant to the above laboratory tests. Finally, we present a series of maps, satellite photos, illustrations, drawings, tables, diagrams and photos from both the project itself, and from the area, and all forms of tests performed.el
dc.subject.alternativePlatanos tunnelel
dc.subject.alternativePlatanos, Achaiael
dc.subject.alternativeGeotechnical researchel
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
Appears in Collections:Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimertis_Koutsioumpis(geo).pdf7.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.