Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/7801
Title: Σχεδιασμός και ανάπτυξη οντολογίας για την αναπαράσταση περιγραμμάτων διαδικτυακών επαγγελμάτων και τη σύνδεση μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων
Authors: Ζερδεβά, Παρασκευή - Μαρία
Issue Date: 2014-06-10
Keywords: Οντολογίες
Επαγγελματικά προφίλ
Εκπαίδευση
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ικανότητες
Πλαίσιο προσόντων
Keywords (translated): Ontologies
Job profiles
Education
Learning outcomes
Competencies
Qualification framework
EQF
eCF
Abstract: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται συνεχείς αλλαγές στη φύση και στην οργάνωση της εργασίας λόγω της εξέλιξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των αναγκών της αγοράς. Δημιουργείται η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των υφιστάμενων επαγγελμάτων καθώς και δημιουργίας νέων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Κατ΄επέκταση δημιουργούνται νέες ικανότητες και δεξιότητες, νέες εργασίες που απαιτούν γρήγορη λήψη αποφάσεων καθώς κοινωνικές δεξιότητες προσανατολισμένες στις εξελισσόμενες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς πέρα από τα εθνικά όρια. Χρειαζόμαστε ικανούς και έμπειρους εργαζόμενους με συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και έντονη κινητικότητα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσανατολίζονται στις ανάγκες και τις πολιτικές της αγοράς εργασίας και να στρέψουν το ενδιαφέρον τους από τις εισροές στις εκροές. Με αυτό τον τρόπο αλλά και μέσω άλλων “καλών πρακτικών” θα αναπτυχθεί μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των πλαισίων προσόντων. Στη σημερινή εποχή, η σημασία της πληροφορίας και η μετάβαση στον σημασιολογικό ιστό επιτρέπει την ανάπτυξη και ενσωμάτωση των οντολογιών. Οι οντολογίες, διευκολύνουν το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση της γνώσης με σαφή τρόπο μεταξύ ετερογενών συστημάτων. Αυτό μπορεί να ωφελήσει τη σύνδεση της εργασίας με την εκπαίδευση μέσω της κατασκευής οντολογιών που αναπαριστούν και συνδέουν έννοιες διαφορετικών πεδίων και οδηγούν στην εξαγωγή αξιοποιήσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων αποτελεσμάτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης οντολογίας για την αναπαράσταση περιγραμμάτων διαδικτυακών επαγγελμάτων και τη σύνδεση μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων με το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων (e-CF) και κατ΄ επέκταση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (EQF). Η οντολογία που αναπτύχθηκε δύναται να χρησιμοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς όπως επιχειρήσεις και πανεπιστήμια στο πλαίσιο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ώστε ο καθένας ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτει να τοποθετείται στην κατάλληλη θέση.
Abstract (translated): In recent years it is observed a continuous change in the nature and the organization of the work due to the development of Information and Communication Technology (ICT) and the needs of the job market. There is a necessity to reconfigure the existing occupations and create new ones that will correspond to the current requirements. Hence, are created new competences and skills, new jobs that require quick decision making, and soft skills that are oriented to the evolving needs of the contemporary job market, beyond national boundaries. We need qualified and experienced employees with continuous vocational training and high mobility. In order to achieve this, educational systems must be directed to the needs and policies of the job market and shift their interest from inputs to outputs. This way and through other “best practices” a common language of communication between qualification frameworks will be developed. In the current era, the importance of information and the transition to the semantic web enables the development and integration of ontologies. Ontologies facilitate knowledge sharing and reuse in an explicit way between heterogeneous systems. This can benefit the connection between work and education through the development of ontologies that represent and correlate concepts of different domains and therefore lead to the extraction of exploitable and reusable results. The purpose of this work was to develop a multilingual ontology for the representation of job profiles in internet and the connection of learning outcomes and qualifications with the European e-Competence Framework (e-CF) and by extension the European Qualifications Framework (EQF). The ontology that was developed can be used by various organizations such as companies and universities as part of the human resources management, so that every individual depending on its qualifications is placed in the appropriate position.
Appears in Collections:Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ζερδεβά Παρασκευή - Μαρία Διπλωματική Εργασία.pdf4.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.