Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/8436
Title: Αξιολόγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Authors: Μπάκος, Δημήτριος
Issue Date: 2015-04-03
Keywords: Αξιολόγηση
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Φάρμακα
Keywords (translated): Evaluation
E.O.P.Y.Y.
Medicines
Abstract: Η Υγεία αποτελεί θεμελιώδες αγαθό για κάθε άνθρωπο, εντούτοις έντονος προβληματισμός παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας από την αύξηση των δαπανών της γενικότερα αλλά και των φαρμακευτικών δαπανών ειδικότερα. Η φαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί γενικότερα ένα χρονίζον Ελληνικό πρόβλημα, οι λύσεις του οποίου μέχρι σήμερα τουλάχιστον ήταν πρόχειρες και εφήμερου χαρακτήρα. Επιπροσθέτως το πρόβλημα του φαρμάκου συνδέεται άμεσα με το ακανθώδες ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου ήταν η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ταμείων και μεγάλου εύρους ασφαλιστικών σχημάτων, καθένα από τα οποία υπέκειτο σε διαφορετική νομοθεσία και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχαν έντονες διαφοροποιήσεις με αποτέλεσμα να προκύπτουν ανισοτιμίες στην πρόσβαση και τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών, με τη δαπάνη του φαρμάκου να καλύπτεται σχεδόν εξολοκλήρου από αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία. Η υπερσυνταγογράφηση, ο σχεδόν ανύπαρκτος σχετικός έλεγχος και η ανυπαρξία σχεδιασμού ως προς τη διάθεση και γενικά κατανάλωση φαρμάκου, έχει συντελέσει σε τεράστιες ετήσιες εκροές στον τομέα αυτό. Συνήθως εστιάζοντας τις λύσεις σε εσφαλμένες παραμέτρους του προβλήματος, το πρόβλημα όχι απλά δεν επιλύθηκε, παρά τα τελευταία χρόνια, η φαρμακευτική δαπάνη σημείωσε υπέρογκες αυξήσεις. Η τελευταία προσπάθεια με την ιδέα της ενοποίησης των ταμείων και την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ σε ένα και μοναδικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, φαίνεται ως ιδέα να έχει θεωρητικό υπόβαθρο. Η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ πάντως συνιστά μια απόπειρα μεταρρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, κρίσιμης σημασίας για την παρούσα συγκυρία . Δυστυχώς όμως ο ατελής σχεδιασμός του νέου αυτού Οργανισμού σε συνδυασμό με την άμεση μετάθεση σε αυτόν των πολλαπλών προβλημάτων του παρελθόντος, κυρίως οικονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα, και με δεδομένη την αδυναμία σοβαρής κρατικής επιχορήγησης, έφεραν τον ΕΟΠΥΥ σε χρηματοδοτικό έμφραγμα. Η χρηματοδοτική αυτή εμπλοκή του ΕΟΠΥΥ, σε συνάρτηση με τις ακολουθούμενες πολιτικές έχουν δημιουργήσει μείζονα κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ του οργανισμού και των επαγγελματιών υγείας (γιατρών, φαρμακοποιών και άλλων), των εξωτερικών προμηθευτών (ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια) αλλά και των πολιτών, φαινόμενο το οποίο ωθεί σε διαδικασία απονομιμοποίησης. Με την εφαρμογή πάντως κανόνων ελέγχου όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να έχουν δείξει άμεσα αποτελέσματα, φαίνεται η προφανής ορθή πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί πλέον, μέσω άρτιου σχεδιασμού και ορθών εκτιμήσεων.
Abstract (translated): The Health constitutes fundamental good for each person, nevertheless intense reflection is observed in the past few year in our country by the increase of expenses more generally but also pharmaceutical expenses more specifically. The pharmaceutical care constitutes more generally a dragging on Greek problem, the solutions of which up to today at least were off-hand and ephemeral character. Besides the problem of medicine is connected immediately with the thorny actuarial system of country, main characteristic opoioyitan the existence of big number of funds and big breadth of actuarial forms, each one from which ypekeito in different legislation and almost in the all cases existed intense differentiations so that they result anisotimies in the access and the financing of services, with the expense of medicine it is covered almost exolokliroy by these actuarial funds. The ypersyntagografisi, the almost non-existent relative control and the non-existence of planning as for the disposal and in general consumption of medicine, have contributed in enormous annual flows in this sector. Usually focusing the solutions in been mistaken parameters of problem, the problem was no simply not solved, despite in the past few year, the pharmaceutical expense showed huge increases. The last effort with the idea of unification of funds and the foundation of EOPYY in one and unique institution of benefit of services of health, appears as idea to have theoretical ypobathro.I constitution of EOPYY in any case is founded a attempt of reform of social insurance of health and sanitary care more generally, critical importance for the present economic situation. Unfortunately however the incomplete planning of this new Organism in combination with the direct change in that of multiple problems the past, mainly economic and structural character, and with given the weakness of serious government owned subsidy, they brought EOPYYse financing infarction. The chrimatodotikiayti entanglement of EOPYY, in connection with the followed policies they have created more major crisis of confidence and reliability between the organism and the professionals of health of (doctors, pharmacists and other), the exterior suppliers (private clinics, diagnostic laboratories) but also the citizens, phenomenon which prompts in process aponomimopoiisis. With the application of in any case rules of control as the electronic syntagografisi they have shown direct results, appears the obvious equitable course that will be supposed it is followed henceforth, via even planning and equitable estimates.
Appears in Collections:Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PH-MARKETING_BAKOS.pdf4.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.