Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/8850
Title: Εντοπισμός κατολισθήσεων από δεδομένα τηλεπισκόπησης και συσχέτισή τους με θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε περιβάλλον ΓΣΠ. Εφαρμογές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος
Other Titles: Identification of landslides using remote sensing data and association with positions of archaeological interest in GIS environment. Applications in West Greece areas
Authors: Παναγιωτοπούλου, Πετρούλα
Keywords: Κατολισθήσεις
Αρχαιολογικές θέσεις
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)
Keywords (translated): Landslides
Archaeological positions
Geographic Information Systems (G.I.S.)
Abstract: Οι κατολισθήσεις είναι ένα φυσικό γεωλογικό φαινόμενο που από την αρχαιότητα έως και σήμερα έχει προκαλέσει καταστροφές σε αστικές περιοχές ακόμα και το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Αποτέλεσμα των κατολισθήσεων ιδιαίτερα στην Αχαΐα είναι σε αρκετές από τις περιπτώσεις η εγκατάλειψη, καταστροφή ή μεταφορά ολόκληρων οικισμών από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Αν και η γνώση για παλαιότερες κατολισθήσεις που έχουν καταγραφεί ιστορικά είναι ελλιπής, εκτός από το παράδειγμα της Ελίκης το 373/2π.Χ. που είχε σαν έναυσμα εκδήλωσης ισχυρή σεισμική δόνηση, κατά τη διάρκεια ανασκαφών πολλές φορές ερχόμαστε στο συμπέρασμα της εγκατάλειψης ενός οικισμού έπειτα από καταστροφικές γεωλογικές διεργασίες. Εκτός όμως από ιστορικές κατολισθήσεις που έπληξαν τον αρχαίο κόσμο, σήμερα ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με το φαινόμενο των κατολισθήσεων δημιουργώντας πολλά προβλήματα, κινδύνους για ανθρώπινες ζωές και μεγάλες καταστροφές σε χώρους οι οποίοι έχουν επιβιώσει από την προϊστορία έως τα νεότερα χρόνια. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα τηλεσκοπικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων χαρτογράφησης κατολισθήσεων. Η ταυτόχρονη εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών καθιστά δυνατή τη συσχέτιση των θέσεων των κατολισθήσεων και των θέσεων των αρχαίων οικισμών και τη συστηματική μελέτη αυτής. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η αναγνώριση και ταξινόμηση κατολισθήσεων στον νομό Αχαΐας από τηλεπισκοπικά δεδομένα και η συσχέτιση τους με θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε περιβάλλον ΓΣΠ. Στο πρώτο στάδιο έγινε εντοπισμός ιστορικών κατολισθήσεων από ορθοφωτοχάρτες της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ, από την εφαρμογή Google Earth, από αεροφωτογραφίες του 1945 και από δορυφορικές εικόνες του 1972. Οι κατολισθήσεις αυτές καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα Geoarch, η οποία αποτελεί ένα απογραφικό δελτίο κατολισθήσεων και σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Στο δεύτερο στάδιο έγινε γεωκωδικοποίηση και αποτύπωση στο χώρο των καταγεγραμμένων αρχαιολογικών θέσεων της μυκηναϊκής περιόδου. Στο τρίτο στάδιο έγινε ο συσχετισμός των αρχαιολογικών θέσεων με τις κατολισθήσεις και χωρική ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη, τη γεωλογική δομή κάθε θέσης, το ανάγλυφο, την εγγύτητα σε υδρογραφικό δίκτυο καθώς και άλλες παραμέτρους.
Abstract (translated): Landslides are a natural geological phenomenon that from antiquity until today have caused disasters in urban spaces and even the death of hundreds of people.. The result of landslides especially in Achaea is in several cases the desertion, the destruction or the movement of whole settlements from ancient times until today. Although the knowledge about older landslides that have been historically recorded is incomplete, except for the example of Helike in 373/2 BC, which was caused by a strong earthquake, during excavations we sometimes reach the conclusion that a settlement was abandoned after a catastrophic geological process. However, besides historical landslides that struck the ancient world, today historic monuments and archaeological sites often face the phenomenon of landslides, causing many problems, danger for human lives and catastrophes of sites, which have survived from prehistory until modern times. The increasing availability of telescopic data of high spatial resolution has led to the development of effective methods of mapping landslides within the frame of their study and the facing of catastrophes. Also, the simultaneous development of GIS makes possible the correlation between the landslides and the places of ancient settlements and the systematic study of them . The aim of the present dissertation was the recognition and classification of landslides in Achaea using telescopic data and their correlation with sites of archaeological interest in GIS. In the first stage we located historical landslides from orthophotomaps of the National Cadastre and Mapping Company, from Google Earth, aerial photographs of 1945 and satellite images of 1972. These landslides were turned into entries of the internet platformGeoarch, which defines an inventory of landslides designed by the Laboratory of Technical Geology of the Department of Geology in the University of Patras. In the second stage there was a geocodification of the recorded archaeological sites of the Mycenaean period. In the third stage there was a correlation between the archaeological sites and landslides and spatial analysis taking into account the geological structure of each site, the relief, the proximity to hydrographic network, as well as other parameters.
Appears in Collections:Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panagiotopoulou(geo).pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.