Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/8855
Title: Καταγραφή συμβάντων από κεραυνούς στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο για τη χρονική περίοδο 2011-2013
Authors: Χαρμάνης, Σπυρίδων
Keywords: Κεραυνοί
Κεραυνικά πλήγματα
Keywords (translated): Lightnings
Lightning strikes
Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια να γίνει η στατιστική ανάλυση των πληγμάτων των κεραυνών για τη χρονική περίοδο 2011-2013 στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φαινόμενο του κεραυνού, τα είδη των κεραυνών και τα φυσικά χαρακτηριστικά του, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα δεδομένα σχετικά με τους θανάτους και τους τραυματισμούς ανθρώπων, τους θανάτους ζώων, τις πυρκαγιές, τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις, κτήρια και αεροπλάνα που οφείλονται σε πτώσεις κεραυνών για μια χρονική περίοδο τριών χρόνων, από το 2011 ως το 2013. Αυτά τα δεδομένα συλλέχθηκαν από ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ελλάδας και της Ευρώπης αλλά και από την ηλεκτρονική υπηρεσία European Severe Weather Database με σκοπό οι πληροφορίες να είναι διασταυρωμένες και αξιόπιστες και για να έχουμε μια πλήρη άποψη για τα γεγονότα. Τα στοιχεία έχουν κατανεμηθεί σε χρονιές και μήνες των συμβάντων. Επιπλέον, εισάγεται ο σχετικός συντελεστής θανάτων από κεραυνούς Dr, ο οποίος εκφράζει το σχετικό αριθμό θανάτων εξαιτίας κεραυνού σε μια χώρα ή περιοχή λαμβάνοντας υπ' όψιν τον πληθυσμό, την έκταση και την δραστηριότητα των κεραυνών (Ng). Αυτός ο συντελεστής θα μπορούσε να είναι απλώς ένα κριτήριο για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας από κεραυνούς, 4 καθώς και για τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκστρατειών για την προστασία από τους κεραυνούς. Από την ανάλυση των δεδομένων για τον Ελλαδικό χώρο, για τους θανάτους ανθρώπων εξαιτίας κεραυνού συμπεράναμε ότι έχουμε ένα μέσο όρο των 1,4 θανάτων ανά έτος (4 συνολικά) και ότι το 75% των συμβάντων σημειώθηκαν κατά τους μήνες του μεσοκαλόκαιρου, ειδικότερα τον Σεπτέμβριο. Όσο αναφορά στους τραυματισμούς έχουμε ένα μέσο όρο των 3 τραυματισμών ανά έτος και το 55% των συμβάντων να γίνεται κατά τους μήνες του μεσοκαλόκαιρου, με τον Μάιο και τον Ιούνιο να είναι τυπικά οι «χειρότεροι» από τους δώδεκα μήνες. Κατά την περίοδο της έρευνάς μας παρατηρήθηκαν 483 θάνατοι ζώων και ο μέσος όρος είναι 163 ανά έτος με μόλις δυο πλήγματα κεραυνών. Οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν ήταν 17 με τις 13 από αυτές να είναι δασικές. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, έτσι και εδώ, το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών σημειώθηκαν κατά τους μήνες του μεσοκαλόκαιρου (82,35%). Ο μέσος όρος των πληγέντων εγκαταστάσεων από κεραυνό είναι 3,33 ανά έτος (10 συμβάντα συνολικά), με τον Οκτώβριο να είναι ο χειρότερος μήνας με 3 συμβάντα. Τα κτίρια τα οποία επλήγησαν από κεραυνό ανέρχονται στα 15 με μέσο όρο 5 ανά έτος, με μόλις 3 από αυτά να λαμβάνουν χώρα τη θερινή περίοδο. Επιπλέον, καταγράφησαν 3 πτώσεις κεραυνών σε αεροπλάνα και αυτό μας δίνει ένα μέσο όρο των ενός αεροπλάνου ανά έτος. Για τον Ευρωπαϊκό χώρο, οι θάνατοι από πτώση κεραυνού αποτελούν ένα μέσο όρο 14,6 ανά έτος, με τους περισσότερους να συμβαίνουν την θερινή περίοδο και ιδιαίτερα τον μήνα Ιούλιο. Και πάλι τα περρισότερα θύματα ήταν άνθρωποι που βρισκόντουσαν ή εργάζονταν στην ύπαιθρο. Για τους τραυματισμούς από πτώση κεραυνών είχαμε έναν υπολογισμένο μέσο όρο των 94 ανά έτος, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων συνέβησαν τους θερινούν μήνες (270, 95.7% των συνολικών). Θάνατοι ζώων σημειώθηκαν 912, 304 ανά έτος, οι περισσότεροι των οποίων το έτος 2012 και το μήνα Μάιο (89,7%), ενώ ένα μεμονωμένο πλήγμα ήταν υπεύθυνο για το θάνατο 800 γουρουνιών σε στάβλο. Στη διάρκεια της έρευνάς μας σημειώθηκαν 154 πυρκαγιές στον Ευρωπαϊκό χώρο με ένα μέσο όρο 51,3 ανά έτος, με το 93,5% των συμβάντων όπως ήταν αναμενόμενο να λαμβάνει χώρα τους θερινούς μήνες. Την θερινή περίοδο είχαμε και τα περισσότερα συμβάντα πτώσης κεραυνού σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (75,7%), όπου συνολικά είχαμε 24,7 συμβάντα ανά έτος. 269 κτίρια χτυπήθηκαν από κεραυνό (89,7 ανά έτος) με τα περισσότερα συμβάντα να έχουν ως επακόλουθο την πρόκληση ζημιών πολλών χιλιάδων ευρώ. Τέλος, είχαμε 2 καταγεγραμμένες πτώσεις σε αεροπλάνα οι οποίες έλαβαν χώρα τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο. Τέλος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρουσιάζονται τα συμβάντα λεπτομερώς σύμφωνα με τις εκάστοτε πηγές, οι οποίες είναι και αυτές διαθέσιμες.
Abstract (translated): This study marks an attempt to make a statistical analysis of lightning strikes occurring in Greece and Europe, between the years 2011 and 2013. The first chapter describes the 5 phenomenon of lightning, types of lightning and natural features, while the second chapter offers their repercutions. On the third chapter we analyze data on human casualties and injuries, animal deaths, fires, strokes at facilities, structures and aeroplanes from lightning strikes in Greece for the aforementioned three year period. These data were collected from Greek and European electronic media and the European Severe Weather Database, with a purpose of having reliable and cross referenced sources so that we could have as much a full view on these events as possible. The data on lightning strikes are presented in years and months of occurrence. Furthermore, the relative lightning death indicator Dr is introduced, which expresses the relative number of deaths due to lightning in a country or area, taking into consideration its population, acreage and lightning activity Ng. This indicator could be a simple criterion for the effectiveness of both measures taken and educational campaigns considering protection from lightning. Further analysis on the lightning occurrence data from Greece reveals an average of 1.4 human casualties per year (4 in total), with 75% of them taking place during the Midsummer period (May-September), especially in September. Injuries from lightning strikes measured up to an average of 3 per year, with 55% of the events occurring in Midsummer, especially in May and June. During the three year period of this study 483 animal casualties were reported (163 per year), solely due to two lightning strikes. 17 fires were reported, 13 occurring in wooded areas, again with the majority of events (82.35%) happening during Midsummer. An average of 3.33 facilities stricken by lightning was gathered (10 events in total), with 3 events occurring in October. A total of 15 structures hit by lightning were reported (5 per year), with just 3 events occurring during the Midsummer. Finally, 3 aeroplanes were reportedly struck by lightning, measuring up to an average of 1 aeroplane struck per year. In Europe, our data yielded an average of 14.6 human casualties per year, most of them during the Midsummer, especially July. The majority of the victims were people working or simply being outdoors. An average of 94 injuries per year was calculated, with 95.7% occurring during the Midsummer. 912 animal deaths were reported (304 per year), most of them in May of 2012 (89.7%), while a single lightning strike was responsible for killing 800 pigs in a barn. There were 154 fire incidents (51.3 per year), with 93.5% of them taking place during the summer. That same period was where most of the lightning strikes on facilities took place (75.7%), with events on facilities assembling an average of 24.7 per year. Our data also yielded 269 structures struck by lightning (89.7 per year), with most of the lightning strikes resulting in thousands of Euros worth of damage. Finally, there were 2 reported hits on aeroplanes, in March and April respectively. Lastly, the full list of lightning events is presented in the ANNEX, along with the corresponding sources.
Appears in Collections:Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΜΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.