Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/8889
Title: Προηγμένος ηλεκτρονικός φάκελος υγείας που υποστηρίζει με τη συμβολή του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς
Other Titles: Advanced electronic health record which supports the diagnostic, facing and prognosis of thyroid cancer with contribution of the doctor and nursing staff
Authors: Πασχάλη, Καλλιρόη
Keywords: Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας
Συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων
Πιθανολογικά νευρωνικά δίκτυα
Καρκίνος του θυρεοειδούς
Τεχνητή νοημοσύνη
Κανόνες συσχέτισης
Έμπειρα συστήματα
Keywords (translated): Electronic health record
Clinical decision support systems
Possible neural networks
Thyroid cancer
Artificial intelligence
Correlation rules
Expert systems
Abstract: Τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με κύριο αποτέλεσμα το χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των πολιτών και την αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους. Η αιτία του προβλήματος έγκειται στην έλλειψη κανόνων που ρυθμίζουν το εργασιακό πλαίσιο όσο και στην αδυναμία κατασκευής και εφαρμογής μηχανισμών οι οποίοι θα επιβάλλουν την εφαρμογή των διατάξεων. Οι ιατρικοί φάκελοι στα περισσότερα νοσοκομεία εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να είναι χειρόγραφοι, ογκώδεις, δυσεύρετοι και δυσανάγνωστοι, ενώ πολλές φορές χάνονται, φθείρονται και αλλοιώνονται. Οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας πρέπει να συνοδεύονται από σταδιακές τεχνολογικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα βελτιώνουν σε όλους τους τομείς το έργο που επιτελείται στα νοσηλευτικά ιδρύματα και παράλληλα θα βοηθούν στο σχεδιασμό πολιτικών διοικητικού ελέγχου και ιεραρχικών δομών οργάνωσης. Ο σκοπός της παρούσης διατριβής είναι να παρουσιάσει την ανάγκη εφαρμογής ενός Προηγμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου και συγκεκριμένα στην διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση του καρκίνου του Θυρεοειδούς. Η υλοποίηση του στηρίζεται στη χρήση διεθνών προτύπων ψηφιοποίησης και προτυποποιημένων διαδικασιών που οδηγούν στη δημιουργία ενός ψηφιακού ιατρικού αποθέματος, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από συστήματα και εφαρμογές. Ένα σύστημα για την αυτοματοποιημένη διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς μπορεί να οικοδομηθεί, με βάση τις τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, τα δέντρα απόφασης, τα πιθανολογικά νευρωνικά δίκτυα, τους κανόνες συσχέτισης, τα έμπειρα συστήματα, με σκοπό να προβλέψει και να ταξινομήσει τα πρότυπα του καρκίνου του θυρεοειδούς. Ένα έμπειρο σύστημα, είναι ένα έξυπνο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιεί διαδικασίες γνώσης και εξαγωγής συμπερασμάτων για να μιμηθεί τη διαδικασία μέσω της οποίας ένας γιατρός χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις πληροφορίες που προήλθαν από έναν ασθενή και από τα αποτελέσματα δοκιμών, για να καταλήξει στη διάγνωση. Το νοσηλευτικό προσωπικό από την πλευρά του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας για να αντικαταστήσει τα χειρόγραφα συστήματα καταγραφής δεδομένων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα μπορεί να δοθεί δυνατότητα για βελτιωμένη ποιότητα φροντίδας. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συγκεντρώνει και να καταχωρεί κλινικά δεδομένων, να λαμβάνει αποφάσεις που θα υποστηρίζουν τις κλινικές κρίσεις τους, ενώ η αυτοματοποιημένη παροχή συμβουλών θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα λάθους. Ο Προηγμένος Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας έχει σα στόχο να βελτιστοποιήσει τις παροχές υγείας και να συμβάλει καθοριστικά στη διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση όχι μόνο του καρκίνου του Θυρεοειδούς αλλά και γενικότερα σε όλες τις περιπτώσεις υπηρεσιών υγείας.
Abstract (translated): The national health system hospitals face serious problems related to the modernization of the health services which are provided and, as a result, there is a low level of satisfaction among the citizens concerning the effectiveness of its operation. The cause of the problem is the lack of rules which regulate the work framework as well as not being able to construct and apply mechanisms which will impose the application of orders. The medical files nowadays in most hospitals are written by hand, bulky, hard to locate and illegible while many times are lost, ruined and distorted. The efforts for the modernization of the health system must be accompanied by gradual technological reform which will improve the work in all fields, which is conducted in hospital institutions and will simultaneously help in the planning of citizen management control and hierarchical organization structure. The purpose of this current dissertation is to present the need to apply an Advanced Electronic Health Record which will help the professionals in the health sector to immediately and effectively treat an illness and particularly, in the diagnosis, treatment, and prognosis of Thyroid cancer. Its materialization is based on the use of international digitalization models and model procedures which lead to the creation of a digital medical stock, which can be used in many ways by the system and its applications. A system for the automatic diagnosis of thyroid cancer can be structured, based on Artificial Intelligence, like the Artificial Neurotic Networks, the decision trees, the possible neural networks, the correlation rules, the expert systems, as a purpose to predict and arrange the models of thyroid cancer. An expert system is a clever electronic computer programme which uses knowledge procedures and conclusion extraction in order to copy the procedures through which a doctor can use its knowledge and its information derived from a patient and the testing results, in order to reach a diagnosis. The nursing staff will be able to use the Electronic Health Record to replace the systems written by hand which record data. This can lead to lower costs, while at the same time to improved healthcare quality. It will also be able to collect and document clinical data, make decisions which will support its clinical judgment, while the automatic advice provision will be able to contribute so as to decrease the possibility of error. The goal of the Advanced Electronic Health Record is to maximize the health provisions and to contribute to the diagnosis, therapy and prognosis not only of thyroid cancer, but generally in all medical service situations.
Appears in Collections:Τμήμα Ιατρικής (ΔΔ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.