Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9312
Title: Μελέτη της επίδρασης της οπτικής ανάδειξης παραφαρμακευτικών προϊόντων στον χώρο του φαρμακείου (merchandising) στην πρόκληση αυθόρμητων αγορών
Other Titles: Influence of visual enhancement of parapharmaceutical products in pharmacies (merchandising) in causing impulse purchases
Authors: Κωνσταντόπουλος, Χαράλαμπος
Keywords: Οπτική ανάδειξη
Παραφαρμακευτικά προϊόντα
Keywords (translated): Merchandising
Parapharmaceutical products
Abstract: Tο φαρμακείο είναι μια επιχείρηση, της οποίας η ευημερία δεν εξαρτάται μόνο από την επιστημονική κατάρτιση του φαρμακοποιού αλλά και από την επιχειρηματική ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου οι συνεχόμενες μεταβολές και εξελίξεις στο επάγγελμα έχουν φέρει το φαρμακείο σε δεινή θέση. Το merchandizing αποτελεί ένα από τα «κλειδιά» της εισόδου σε αυτόν τον νέο κόσμο της επιχειρησιακής διοίκησης και διαχείρισης, το οποίο μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των μεθόδων και τεχνικών, που χρησιμοποιούνται σε ένα κατάστημα, με σκοπό τη διασφάλιση μιας καλύτερης πώλησης, μέσω της παρουσίασης της προώθησης και της διαχείρισης των προϊόντων, που αποβλέπουν στο να μεγιστοποιηθεί η «συνάντηση» και η καθημερινή επαφή του καταναλωτή με το προϊόν. Το κλειδί για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα merchandising βρίσκεται στην ικανότητά του να προκαλέσει αυθόρμητες αγορές (αγορές τις οποίες ο καταναλωτής δεν είχε σχεδιάσει να κάνει μέχρι που δέχτηκε κάποιο ερέθισμα στο σημείο πώλησης). Σκοπός της παρούσας διπλωματικής έρευνας είναι να εκτιμήσουμε αν επηρεάζει το merchandising στο χώρο του φαρμακείου τις αυθόρμητες αγορές παραφαρμακευτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα μελετάται αν ο χώρος του φαρμακείου είναι ένα γόνιμο έδαφος για την εφαρμογή του merchandising, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τους πελάτες φαρμακείου ώστε να προβούν σε μια αυθόρμητη αγορά, ποιες μορφές merchandising είναι εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο τους πελάτες φαρμακείου ώστε να προβούν σε μια αυθόρμητη αγορά, ποιες κατηγορίες παραφαρμακευτικών προϊόντων έχουν την τάση να προκαλούν αυθόρμητες αγορές, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πραγματοποίηση αυθόρμητων αγορών ανά κατηγορία παραφαρμακευτικών προϊόντων φαρμακείου και τέλος ποια είναι η σχέση μεταξύ τύπου καταναλωτή και αυθόρμητης αγοράς. Μετά την βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι πολύ λίγες παρόμοιες έρευνες έχουν διεξαχθεί με βάση το συγκεκριμένο θέμα, γεγονός που μας ώθησε σε βαθύτερη μελέτη και στην πραγματοποίηση της έρευνας. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά και μέσω της προσωπικής μεθόδου και αφού συμπληρώθηκε από 268 άτομα σε επτά διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, τα αποτελέσματα συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συμπεράναμε ότι το merchandising στο φαρμακείο, παρ’ όλες τις ιδιαιτερότητες του ως κατάστημα, μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη, αρκεί ο φαρμακοποιός να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην οργάνωση του χώρου του, στην αύξηση της παραμονής του πελάτη εντός του καταστήματος, στην προβολή συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων και σε συνδυασμό με την επιστημονική του κατάρτιση και τις οικονομικές προσφορές προϊόντων να πετύχει τον ποθητό στόχο που δεν είναι άλλος από την αύξηση των αυθόρμητων αγορών. Στον στόχο αυτό μπορούν να συνεισφέρουν και οι εταιρίες παραφαρμακευτικών προϊόντων με την παροχή γνώσεων και εξειδικευμένου προσωπικού στον φαρμακοποιό ούτως ώστε να βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση και οργάνωση του χώρου του φαρμακείου σύμφωνα με του κανόνες του σύγχρονου merchandising, με όφελος την πιο ορθή προβολή των δικών τους προϊόντων. Τέλος και επειδή το διαδίκτυο έχει διεισδύσει για τα καλά στην καθημερινότητα μας προτείνεται η μελέτη της προβολής-διαφήμισης των παραφαρμακευτικών προϊόντων στους χώρους του διαδικτυακού φαρμακείου (web-merchandising).
Abstract (translated): The pharmacy is an enterprise whose prosperity depends not only on the scientific training of the pharmacist, but also on the business, especially in recent years when the continuous changes and developments in the profession have led to pharmacy plight. Merchandizing is one of the "keys" of the entry into this new world of business administration and management, which can be defined as the set of methods and techniques used in a shop, to ensure better sales through presentation, promotion and product management, with the aim of maximizing the "acquaintance" and the daily contact of the consumer with the product. The key to a successful merchandising program is its ability to cause impulse purchases (purchases that the consumer had not planned to make until he receives some stimulus POS in the store). The purpose of this thesis research is to assess if merchandising affects pharmacies' impulse purchases of parapharmaceutical products. More specifically, if the pharmacy is a breeding ground for the implementation of merchandising, what factors influence pharmacy customers to make an impulse purchase, which forms of merchandising most affect pharmacy customers to make an impulse purchase , which categories of pharmaceutical products tend to cause impulse buying, what factors influence making impulse purchases regarding each category of parapharmacy products and, concludingly, what is the relation between different types of consumers and impulse purchases. The bibliographic research led us to the conclusion that very few similar studies have been conducted on the basis of this issue, which prompted us to study more thoroughly and accomplish our analysis.For this purpose, a questionnaire was created and distributed electronically and via contacting the participants in person. Once the questionnaire has been filled by 268 people in seven different cities of Greece, the results were collected and analyzed with the SPSS statistical program. From the results of our research we concluded that merchandising in the pharmacy, in spite of all the distinctive characteristics of such a store, may find fertile ground for development,provided that the pharmacist pays more attention to the organization of space, more emphasis on extending the time that the customer spends in the store, more emphasis on promoting specific categories of products. All the above mentioned factors, combined with pharmacists' scientific training and economical offers will lead to accomplishing the coveted goal which is none other than the increase of impulse purchases. Companies which sell parapharmaceutical products can contribute to this objective by providing knowledge and specialized staff in order for the pharmacists to better manage and organize his/her pharmacy space in accordance with the rules of modern merchandising. The result is that the company will benefit from the alluring promotion of their products. Finally, as the Internet has been an indisputable part of our daily lives, we highly recommend to study the promotion-advertising of pharmaceutical products in other fields as well, such as the online pharmacy field (web-merchandising).
Appears in Collections:Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merchandising Χ.Κωνσταντόπουλος.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.