Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9808
Title: Μελέτη της συμβολής των νανογαλακτωμάτων στη σταθερότητα και την ενδοδερμική διείσδυση του φίλτρου υπεριώδους ακτινοβολίας Avobenzone
Other Titles: Study of the contribution of nanoemulsions in stability and intradermal penetration of the ultraviolet radiation filter Avobenzone
Authors: Χαμαλάκη, Χρυσούλα
Keywords: Νανογαλάκτωμα
Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας
Σταθερότητα
Ενδοδερμική διείσδυση
Κεράτινη στιβάδα
Αβοβενζόνη
Keywords (translated): Nanoemulsion
UV-filters
Stability
Intradermal panetrtation
Stratum corneum
Avobenzone
Abstract: Τα νανογαλακτώματα βρίσκουν ολοένα και αυξανόμενη εφαρμογή στην Κοσμητολογία ως πιθανά οχήματα για την ελεγχόμενη μεταφορά δραστικών συστατικών σε συγκεκριμένες στιβάδες του δέρματος. Υπερέχουν έναντι των συμβατικών γαλακτωμάτων στο γεγονός ότι αποτελούνται από σωματίδια μικρού μεγέθους, που εξασφαλίζουν αντίσταση στη φυσική αποσταθεροποίηση των συστημάτων διασποράς. Η σταθερότητα και οι ιδιότητες των σωματιδίων της διεσπαρμένης φάσης μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες όπως το μέγεθος και η πολυδιασπορά τους. Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζεται η παρασκευή και ο χαρακτηρισμός συμβατικών και νανογαλακτωμάτων, στα οποία ενσωματώνονται φίλτρα UV ακτινοβολίας. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της σταθερότητας του φίλτρου Avobenzone σε συμβατικά και νανογαλακτώματα παρουσία του Octyl Methoxy Cinnamate και η αξιολόγηση in-vivo της ενδοδερμικής διείσδυσής του. Παρασκευάστηκε ένα συμβατικό γαλάκτωμα τύπου o/w και το αντίστοιχο νανογαλάκτωμα μετά από τον εγκλωβισμό του μίγματος των φίλτρων Avobenzone (Parsol® 1789), Octyltriazone (Uvinul® T 150) και Octyl Methoxy Cinnamate (Neoheliopan® AV) στην ελαιώδη φάση. Ως μάρτυρες παρασκευάστηκαν συμβατικά γαλακτώματα ίδιας σύστασης χωρίς UV-φίλτρα. Η κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων της διεσπαρμένης φάσης στα συμβατικά και τα νανογαλακτώματα μετρήθηκε με στατικό σκεδασμό του φωτός (Static Light Scattering) και δυναμικό και ηλεκτροφορητικό σκεδασμό του φωτός (Dynamic and Electrophoretic Light Scattering) αντίστοιχα. Η σταθερότητα των γαλακτωμάτων μελετήθηκε σε διαφορετικές συνθήκες φύλαξης (περιβάλλον 25 οC, ψυγείο 4 οC και φούρνος 45 οC), ενώ τόσο το συμβατικό όσο και το νανογαλάκτωμα υποβλήθηκαν σε επιταχυνόμενη γήρανση (τρεις κύκλοι εναλλαγής μεταξύ θέρμανσης στους 45 οC και ψύξης στους 25 οC) και φυγοκέντρηση (2000 rpm, 30 min). Για την αξιολόγηση της σταθερότητας των γαλακτωμάτων, οι παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν το μέγεθος, η κατανομή του μεγέθους και της ομοιομορφίας και το ζ-δυναμικό των σωματιδίων της διεσπαρμένης φάσης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (1, 8, 15, 30, 60 και 90 ημέρες). Ο ποσοτικός προσδιορισμός του φίλτρου Avobenzone έγινε με φασματοσκοπία υπεριώδους - ορατού. Στη συνέχεια, μελετήθηκε η σταθερότητα του φίλτρου Avobenzone τόσο στο συμβατικό όσο και στο νανογαλάκτωμα ύστερα από ακτινοβόληση των αντίστοιχων δειγμάτων. Η ενδοδερμική διείσδυση του αντιηλιακού φίλτρου Avobenzone αξιολογήθηκε με την τεχνική αποκόλλησης αυτοκόλλητης ταινίας (tape-stripping) προσδιορίζοντας το φίλτρο Avobenzone σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα μετά από εφαρμογή των δειγμάτων σε υγιής εθελοντές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το νανογαλάκτωμα είναι πιο σταθερό από το αντίστοιχο συμβατικό, με καλύτερη σταθερότητα να επιτυγχάνεται στους 4 οC. Ο εγκλωβισμός σε νανογαλάκτωμα οδηγεί σε αυξημένη φυσική σταθερότητα ενώ παράλληλα προστατεύει το φίλτρο Avobenzone από φωτοαποικοδόμηση, αλλά αυξάνει την ποσότητα και το βάθος διείσδυσης του φίλτρου στην κερατίνη στοιβάδα.
Abstract (translated): INTRODUCTIONess and concern about the adverse effects of ultraviolet radiation has increased significantly in recent years. As a result, consumers are seeking more efficient protection from the sunscreen products. Avobenzone (4-tert-butyl-4´-methoxydibenzoylmethane, INCI Name: Butyl methoxydibenzoyl methane, AVO) is one of the few available UVA filter and is widely used in sun protection formulations. The major drawback to its use is its well known photoinstability, especially when used in combination with the UVB filter octylmethoxycinnamate, (Ethylhexylmethoxy cinnamate, OCT). Oddly this combination along with the UVB filter Octyltriazone (INCI name: Ethylhexyl triazone OTZ) is used in the majority of sunscreens mainly because it provides protection over a wide range of UV radiation. The stability of avobenzone is usually improved by adding stabilizers such as octocrylene. Nanoemulsions (NE) find increasing applications as vehicles for the transport of bioactive ingredients in specific layers of the skin. In comparison to conventional emulsions (CE) their dispersed phase consisted of small droplets, provides resistance towards physical destabilization. The aim of this work was to enhance chemical stability of AVO by incorporation in nanoemulsions and to investigate the impact of the carrier on the skin penetration kinetics. MATERIALS AND METHODS CE and NE incorporating AVO, OCL and OTZ were prepared. The lipid phase consisted of miglyol 812 (Crodamol GTCC (S); Croda, Leek, UK, INCI: caprylic/capric triglyceride), Softisan® 154 (Condea, Witten, Germany, INCI: hydrogenated palm oil), and Solutol® HS 15 (BASF; Ludwigshafen, Germany, INCI: PEG-15-hydroxystearate). Their physicochemical characteristics were determined and their colloidal stability over time was assessed by monitoring particle size changes using Dynamic Light Scattering or Static Light Scattering, as appropriate, after i. centrifugation, ii. accelerated aging (three cycles of heating and cooling: 45oC - 25oC) and iii. storing them in various conditions (25o, 4o and 45oC) (2). The stability of AVO in CE and in the NE after irradiation of the samples was evaluated by assessing their physicochemical characteristics and AVO content (3). The penetration depth and kinetics of AVO in stratum corneum (SC) was evaluated in vivo, using tape stripping technique (D-SQUAME ® skin sampling discs, CuDerm Corporation Dallas Texas, USA) over 2 h of applying 2mg / cm2 of CE or NE on the skin of forearm of healthy volunteers. 5 tape stripping per site of application was used which corresponds to 20% of total SC (4). The quantification of AVO was performed using UV-spectroscopy. RESULTS AND DISCUSSION The concentration of AVO incorporated in both CE and NE as measured after preparation was 1mg/ml. The size of the dispersed phase droplets of CE was 50.69μm and the Uniformity 0.67. NE droplets were 163.3nm ± 1.3nm (PI 0.2). The zeta potential (-51.3mV ± 0.3mV, width 7.8) was indicative of good long term stability. Both formulations CE and NE passed successfully the centrifugation and accelerated aging tests. NE was stable at all storing conditions, without significant alterations on its droplets size and zeta potential distribution and AVO content. On the contrary CE demonstrated phase separation after 15 days of storage at 25oC and 45oC, while it retained its stability up to 60 days of storage at 4oC. After irradiation NE retained its stability as proven by measuring its particle size and zeta potential distribution while CE displayed phase separation and sedimentation. The reduction of AVO content in NE and CE was 0% and 46% respectively. The total amount of AVO incorporated in SC after 2 h post application of CE or NE on the skin of forearm of healthy volunteers was 1 μg/cm2 for both formulations. CE retained stable AVO concentration up to 2 h post application. At NE application sites AVO was reduced by 25% of the initial concentration at 1h and 49% at 2 h post application. 60% of AVO in CE and only 40% in NE remained on the surface of SC (1st tape) 0.5 h post application. The remained amount of AVO in CE was detected in 2+3 tapes which corresponds to 10% of total SC. AVO was not detected on tapes 4+5 (20% of total SC) before 2 h of application. The remained amount of AVO in NE 0.5 h post application was partitioned between 10% and 20% of SC at 35% and 20% respectively. These results in combination to the fact that after 2 h of application the total amount of AVO in NE is reduced is indicative of its penetration to deeper layers of SC. CONCLUSIONS The results revealed that the NE incorporating AVO is more stable than the corresponding CE. Better stability of physical characteristics and AVO protection is achieved at storage at 4°C. In contrast to CE, NE maintained its physical stability and protected AVO from photo-degradation after irradiation. Finally, the incorporation of AVO in NE enhances its penetration to deeper layers of SC.
Appears in Collections:Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chamalaki(phar).pdf3.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.